Опитування студентів спеціальністі «Філологія» щодо особливостей реалізації індивідуальної освітньої траєкторії

Опитування студентів щодо особливостей реалізації індивідуальної освітньої траєкторії та права на вибір навчальних дисциплін (SQ_2) стосувалось виявлення оцінок здобувачів вищої освіти процедури та інших особливостей процесу вибору навчальних дисциплін, інформаційно-консультаційних можливостей, а також зацікавленості у навчанні за сертифікованими навчальними курсами Університету.

Усі респонденти, що навчаються за спеціальністю 035 «Філологія», зазначили, що їм відомо про можливість та процедуру вибору навчальних дисциплін.

Відповідаючи на питання «Чи є важливою для Вас особисто можливість самостійного вибору дисциплін?», 50% осіб зазначили, що ця можливість є для них важливою, а інші 50% – скоріше важливою.

Переважну більшість опитаних здобувачів вищої освіти повністю задовольняє існуюча процедура вибору дисциплін вільного вибору (75%). 25% респондентів надали відповідь, що скоріше задовольняє.

Слід зазначити, що на прохання надати пропозиції щодо удосконалення процедури вибору дисциплін ті студенти, які обрали варіант відповіді «скоріше задовольняє», нічого для її удосконалення не запропонували.

Характеризуючи джерела інформації про перелік та зміст дисциплін вільного вибору, респонденти зазначили, що переважно таким джерелом інформації є сайт Університету (60% респондентів), директор ННІ (30% респондентів) або сайт кафедри (10% респондентів).

Респонденти зазначили, що, здійснюючи вибір навчальних дисциплін, найбільше орієнтуються на поради викладачів (60%) або одногрупників (40%).

При виборі дисциплін вільного вибору опитані здобувачів вищої освіти звертають увагу, в першу чергу, на безпосередній зв’язок дисципліни з майбутньою професією та практичну спрямованість дисципліни (середня оцінка 4,75), особу викладача та спрямованість навчальної дисципліни на формування загальних компетентностей, які будуть потрібні у будь-якій професії (середня оцінка 4,5).

Менш значущі чинники – назва дисципліни (3,5) та її «легкість» (3,75).

Інших критеріїв самі здобувачі вищої освіти не вказали, хоча їм було надано таку можливість.

 

Окремий блок питань стосувався змісту та обсягу переліку дисциплін запропонованих для вільного вибору.

Відповіді опитаних здобувачів вищої освіти свідчать про їх переважну задоволеність переліком запропонованих дисциплін вільного вибору: 100% – «скоріше задовольняє».

Майже всіх опитаних здобувачів вищої освіти влаштовує також кількість дисциплін вільного вибору, які можливо вивчати протягом семестру. Відповідаючи на питання «Чи влаштовує особисто Вас кількість дисциплін вільного вибору, які можливо вивчати протягом семестру?», 75% респондентів обрали варіант відповіді «Так, дисциплін вільного вибору стільки, скільки потрібно», лише один респондент обрав варіант відповіді «Важко відповісти», жоден з опитаних здобувачів вищої освіти не вважає, що дисциплін вільного вибору забагато.

У відповідь на питання «Які дисципліни Ви хотіли б додати до переліку дисциплін вільного вибору циклу загальної та професійної підготовки?» не було отримано відповідей.

Респонденти продемонстрували не дуже високий рівень зацікавленості у додатковому навчанні за сертифікованими навчальними курсами Університету: 1 респондент не зацікавлений зовсім, а всі інші обрали опцію «Важко відповісти».

Проте, усі здобувачі ВО надали перелік сертифікованих навчальних курсів, за якими вони хотіли б додатково навчатися. Тут бажання опитаних суттєво різняться.

Відносними лідерами серед сертифікованих курсів, яким надають перевагу респонденти, є психологія, розвиток лідерських якостей, іноземна мова, розвиток вміння рішення складних «нетипових» завдань.

Суттєвими є розбіжності і у кількості бажаних сертифікованих курсів: 25% зазначили 2 курси, 50% – 3 курси, 25% – 10.

Отримані результати опитування дозволяють зробити такі основні висновки:

– рівень задоволеності респондентів оцінюваними аспектами процесу реалізації індивідуальної освітньої траєкторії та права на вибір навчальних дисциплін є переважно високим;

– спостерігається високий рівень інформованості щодо можливості та процедури вибору вибіркових навчальних дисциплін;

– здобувачі вищої освіти оцінюють дану опцію індивідуальної освітньої траєкторії як важливу особисто для себе;

– переважну більшість опитаних здобувачів вищої освіти повністю задовольняє існуюча процедура вибору дисциплін вільного вибору;

– здійснюючи вибір вибіркових навчальних дисциплін, опитані здобувачі вищої освіти найбільше орієнтуються на поради викладачів або одногрупників;

– найбільше значення при виборі вибіркових дисциплін для респондентів мають безпосередній зв’язок дисципліни з майбутньою професією; особа викладача та практична спрямованість дисципліни; найменше   назва дисципліни та її «легкість»;

– опитаних здобувачів вищої освіти переважно задовольняє перелік запропонованих дисциплін вільного вибору як щодо складу, так і щодо кількості дисциплін;

– респонденти продемонстрували не дуже високий рівень зацікавленості у додатковому навчанні за сертифікованими навчальними курсами Університету;

– щодо сертифікованих курсів Університету, респонденти продемонстрували потребу у додатковому вивченні психології, розвитоку лідерських якостей, розвиток вміння рішення складних «нетипових» завдань.

 

338 разів прочитано