Записи

Представники Університету Туган-Барановського в Познані

Представники Університету Туган-Барановського відвідали Академію педагогіки та адміністрації імені Мешка І в Познані (Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu).

7 – 8 грудня 2021 року представники Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського відвідали Академію педагогіки та адміністрації ім. Мешка І в Познані (Республіка Польща). Візит відбувся в межах реалізації проєкту Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом. Метою візиту стало ознайомлення із досвідом Академії педагогіки та адміністрації імені Мешка І в Познані щодо оновлення освітніх програм відповідно до потреб ринку праці, регіонального та галузевого контекстів, позицій та потреб місцевої громади та інших зацікавлених сторін.

У ході візиту відбулась зустріч представників Університету Туган-Барановського -в.о. ректора Університету Туган-Барановського Оксани Чернеги, менеджера проекту Тетяни Кожухової, координатора проекту з розробки нових програм та проектів Ганни Горіної з ректором Академії Володимиром Усарек (Włodzimierz Usarek).

Під час зустрічі обговорені питання подальшої співпраці за освітніми програмами, які діють в Університеті Туган-Барановського («Філологія (Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська», «Публічне управління та адміністрування») та Академії педагогіки та адміністрації імені Мешка І в Познані («Філологія (англійська)», «Публічне адміністрування»).

Результати опитування здобувачів ОП «Мова та література (англійська, німецька). Переклад» спеціальності 035 «Філологія»

Результати опитування здобувачів ОП «Мова та література (англійська, німецька). Переклад» спеціальності 035 «Філологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій, проведеного 13.09–24.09.2021 свідчать про високий рівень їх задоволеності.

За результатами анкетування, в якому взяло участь 14 здобувачів ВО, встановлено, що:

– на питання «З конфліктними ситуаціями за участю кого і як часто особисто Ви стикалися у межах ДонНУЕТ? студент-студент» переважна більшість здобувачів ВО (79% – 11 респондентів) дала відповідь «ніколи не стикався»; 21% (3 респонденти) – майже не стикався;

– на питання «З якими конфліктними ситуаціями «студент-студент» ви стикалися у межах ДонНУЕТ?» 21% (3 респонденти) зазначили нетолерантну поведінку у спілкуванні.

Однак, слід зазначити, що на прохання надати пропозиції щодо покращення процедури врегулювання конфліктних ситуацій «студент-викладач» у ДонНУЕТ нічого для її удосконалення не було запропоновано.

– на питання «З конфліктними ситуаціями за участю кого і як часто особисто Ви стикалися у межах ДонНУЕТ? студент-викладач» були отримані наступні відповіді (рис. 1):

Рис. 1 – Розподіл відповідей здобувачів ВО на питання «З конфліктними ситуаціями за участю кого і як часто особисто Ви стикалися у межах ДонНУЕТ? студент-викладач»

– до переліку конфліктних ситуацій «студент-викладач» було віднесено: завищені вимоги до студента (22%), упереджене ставлення до студента (7%), некомпетентність викладача (14%), порушення викладачем правил поведінки у ДонНУЕТ (14%);

– відповіді на запитання «З конфліктними ситуаціями за участю кого і як часто особисто Ви стикалися у межах ДонНУЕТ? батьки-адміністрація/викладач» (рис. 2):

Рис. 2 – Розподіл відповідей здобувачів ВО на питання «З конфліктними ситуаціями за участю кого і як часто особисто Ви стикалися у межах ДонНУЕТ? батьки-адміністрація/викладач»

 

– на запитання «Чи добре Ви знайомі з процедурою розв’язання конфліктних ситуацій у ДонНУЕТ?» були отримані відповіді: 22% (3 здобувачі) відповіли «так»; 36% (5 здобувачів) – «скоріше так», 28% (4 здобувачі) – «скоріше ні» і 14% (2 добувачі) – «ні»;

– 14 здобувачів ВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Мова та література (англійська, німецька). Переклад» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти відповіли на наступне запитання анкети: «Ким зазвичай (найчастіше) розв’язується конфліктна ситуація «студент-студент» у ДонНУЕТ?», таким чином (табл. 1):

– варіанти відповідей на запитання анкети: «Як Ви вважаєте, наскільки ефективним є порядок реагування адміністрації на доведені випадки …булінгу?» наведені на рис. 3.

36% опитаних відповіли: мені такі випадки невідомі; 22% – скоріше ефективний порядок реагування адміністрації на доведені випадки булінгу; 14% – цілком ефективний, 14% – скоріше неефективний, 7% – зовсім неефективний, 7% – важко відповісти.

– варіанти відповідей здобувачів ВО на запитання щодо ефективності реагування адміністрації на випадки сексуальних домагань, дискримінації та корупції наведені у таблиці 2.

Обговоривши результати опитування здобувачів ОП «Мова та література (англійська, німецька). Переклад» спеціальності 035 «Філологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій на засіданні кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін, було вирішено:

1. Більш детально познайомити здобувачів з Положенням про вирішення конфліктних ситуацій у ДонНУЕТ.

2. Включити до переліку тем циклу соціально-гуманітарних дисциплін питання щодо психологічних засад вирішення конфліктних ситуацій у середовищі професійного спілкування.

3. Постійно моніторити ситуації щодо виникнення та вирішення конфліктних ситуацій.

4. Приділити особливу увагу питанням попередження та подолання, розв’язання конфілктних ситуацій під час спілкування в закритому просторі в умовах он-лайн навчання.

Опитування бакалаврів, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Мова та література (англійська, німецька). Переклад» спеціальності «Філологія»

Про результати опитування за анкетою SQ_7 «Опитування здобувачів вищої освіти про якість та вчасність інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання».

 

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Мова та література (англійська, німецька). Переклад» спеціальності 035 «Філологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_7 «Опитування здобувачів вищої освіти про якість та вчасність інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання» проводилось у формі онлайн-опитування у період з 13.09.2021 р. по 24.09.2021 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

В опитуванні взяли участь 13 здобувачів ВО денної і форми здобуття вищої освіти, що навчаються за ОП «Мова та література (англійська, німецька). Переклад» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

За результатами анкетування встановлено, що:

– 70% (9 здобувачів) дізнаються про цілі, зміст, очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання перед вивченням дисципліни та 30% (4 здобувачі) під час навчання;

– 23% (3 здобувачів) відповіли на запитання, що основним джерелом інформації про цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання для них є робоча програма або силабус дисципліни, тоді як 77% (10 здобувачів) зазначили, що отримують цю інформацію від викладача;

– 92% (12 респондентів) на запитання «Чи бувало таке, що будь-який елемент (цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання) змінювався під час вивчення дисципліни?» надало відповідь «скоріше ні», 8% (1 респонденті) відповіли «ні»;

– 54% (7 студентів) на питання «Чи знаєте Ви заздалегідь про види робіт, які необхідно буде виконувати в рамках навчальної дисципліни?» відповіло «так», 46% (6 студентів) відповіли «скоріше так»;

– на питання: «Чи знаєте Ви заздалегідь про кількість балів, у які оцінюються всі види роботи, передбачені із дисципліни?» відповіді різняться: 40% опитуваних надали відповідь «так», 23% студентів зазначило «скоріше так», 37% надали відповідь «скоріше ні»;

– основним джерелом інформації про «політику навчальної дисципліни» (невчасно виконані завдання, пропущені заняття (лікарняні, мобільність); плагіат, академічну доброчесність для 85% (11 студентів) є викладач, для 15% (2 студентів) – адміністрація інституту;

– 30% (4 здобувачі) зазначило, що політика навчальної дисципліни не змінювалася під час вивчення дисципліни, 70% (9 здобувачів) відповіли «скоріше ні».

Таким чином, опитування здобувачів ОП «Мова та література (англійська, німецька). Переклад» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання свідчить, що здобувачі ВО вчасно та у повному обсязі отримують відповідну інформацію. Разом з тим, попри наявність у вільному доступі робочої програми та силабусу дисципліни, для переважної більшості основним джерелом інформації щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання є викладач.

Проаналізувавши і обговоривши результати опитування на засіданні кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін, було ухвалено здійснити заходи з метою підвищення обізнаності здобувачів ВО щодо доступності та зручності використання робочої програми або силабусу дисципліни при пошуку інформації про цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання з дисципліни.

 

Опитування студентів спеціальністі «Філологія» щодо особливостей реалізації індивідуальної освітньої траєкторії

Опитування студентів щодо особливостей реалізації індивідуальної освітньої траєкторії та права на вибір навчальних дисциплін (SQ_2) стосувалось виявлення оцінок здобувачів вищої освіти процедури та інших особливостей процесу вибору навчальних дисциплін, інформаційно-консультаційних можливостей, а також зацікавленості у навчанні за сертифікованими навчальними курсами Університету.

Усі респонденти, що навчаються за спеціальністю 035 «Філологія», зазначили, що їм відомо про можливість та процедуру вибору навчальних дисциплін.

Відповідаючи на питання «Чи є важливою для Вас особисто можливість самостійного вибору дисциплін?», 50% осіб зазначили, що ця можливість є для них важливою, а інші 50% – скоріше важливою.

Переважну більшість опитаних здобувачів вищої освіти повністю задовольняє існуюча процедура вибору дисциплін вільного вибору (75%). 25% респондентів надали відповідь, що скоріше задовольняє.

Слід зазначити, що на прохання надати пропозиції щодо удосконалення процедури вибору дисциплін ті студенти, які обрали варіант відповіді «скоріше задовольняє», нічого для її удосконалення не запропонували.

Характеризуючи джерела інформації про перелік та зміст дисциплін вільного вибору, респонденти зазначили, що переважно таким джерелом інформації є сайт Університету (60% респондентів), директор ННІ (30% респондентів) або сайт кафедри (10% респондентів).

Респонденти зазначили, що, здійснюючи вибір навчальних дисциплін, найбільше орієнтуються на поради викладачів (60%) або одногрупників (40%).

При виборі дисциплін вільного вибору опитані здобувачів вищої освіти звертають увагу, в першу чергу, на безпосередній зв’язок дисципліни з майбутньою професією та практичну спрямованість дисципліни (середня оцінка 4,75), особу викладача та спрямованість навчальної дисципліни на формування загальних компетентностей, які будуть потрібні у будь-якій професії (середня оцінка 4,5).

Менш значущі чинники – назва дисципліни (3,5) та її «легкість» (3,75).

Інших критеріїв самі здобувачі вищої освіти не вказали, хоча їм було надано таку можливість.

 

Окремий блок питань стосувався змісту та обсягу переліку дисциплін запропонованих для вільного вибору.

Відповіді опитаних здобувачів вищої освіти свідчать про їх переважну задоволеність переліком запропонованих дисциплін вільного вибору: 100% – «скоріше задовольняє».

Майже всіх опитаних здобувачів вищої освіти влаштовує також кількість дисциплін вільного вибору, які можливо вивчати протягом семестру. Відповідаючи на питання «Чи влаштовує особисто Вас кількість дисциплін вільного вибору, які можливо вивчати протягом семестру?», 75% респондентів обрали варіант відповіді «Так, дисциплін вільного вибору стільки, скільки потрібно», лише один респондент обрав варіант відповіді «Важко відповісти», жоден з опитаних здобувачів вищої освіти не вважає, що дисциплін вільного вибору забагато.

У відповідь на питання «Які дисципліни Ви хотіли б додати до переліку дисциплін вільного вибору циклу загальної та професійної підготовки?» не було отримано відповідей.

Респонденти продемонстрували не дуже високий рівень зацікавленості у додатковому навчанні за сертифікованими навчальними курсами Університету: 1 респондент не зацікавлений зовсім, а всі інші обрали опцію «Важко відповісти».

Проте, усі здобувачі ВО надали перелік сертифікованих навчальних курсів, за якими вони хотіли б додатково навчатися. Тут бажання опитаних суттєво різняться.

Відносними лідерами серед сертифікованих курсів, яким надають перевагу респонденти, є психологія, розвиток лідерських якостей, іноземна мова, розвиток вміння рішення складних «нетипових» завдань.

Суттєвими є розбіжності і у кількості бажаних сертифікованих курсів: 25% зазначили 2 курси, 50% – 3 курси, 25% – 10.

Отримані результати опитування дозволяють зробити такі основні висновки:

– рівень задоволеності респондентів оцінюваними аспектами процесу реалізації індивідуальної освітньої траєкторії та права на вибір навчальних дисциплін є переважно високим;

– спостерігається високий рівень інформованості щодо можливості та процедури вибору вибіркових навчальних дисциплін;

– здобувачі вищої освіти оцінюють дану опцію індивідуальної освітньої траєкторії як важливу особисто для себе;

– переважну більшість опитаних здобувачів вищої освіти повністю задовольняє існуюча процедура вибору дисциплін вільного вибору;

– здійснюючи вибір вибіркових навчальних дисциплін, опитані здобувачі вищої освіти найбільше орієнтуються на поради викладачів або одногрупників;

– найбільше значення при виборі вибіркових дисциплін для респондентів мають безпосередній зв’язок дисципліни з майбутньою професією; особа викладача та практична спрямованість дисципліни; найменше   назва дисципліни та її «легкість»;

– опитаних здобувачів вищої освіти переважно задовольняє перелік запропонованих дисциплін вільного вибору як щодо складу, так і щодо кількості дисциплін;

– респонденти продемонстрували не дуже високий рівень зацікавленості у додатковому навчанні за сертифікованими навчальними курсами Університету;

– щодо сертифікованих курсів Університету, респонденти продемонстрували потребу у додатковому вивченні психології, розвитоку лідерських якостей, розвиток вміння рішення складних «нетипових» завдань.