Записи

Про результати опитування здобувачів ВО спеціальності «Філологія» за анкетою SQ_13 щодо перегляду ОП та змістовності залучення до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП

Результати опитування здобувачів ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо перегляду ОП, проведеного 24.05-27.05.2023 р. свідчать про високий рівень їх задоволеності освітньою програмою. Опитування було проведено із використанням сервісу Microsoft Forms.

Здобувачам було запропоновано оцінити освітню програму, за якою вони навчаються за 25 критеріями.

За результатами анкетування встановлено, що:

– 22% опитуваних здобувачів ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти задовольняють компоненти освітньої програма (ОП), за якою вони навчаються, а програма не потребує перегляду. Відповідно, лише 78 % здобувачів вважає, що до ОП можуть бути внесені зміни але лише за умови змістовного обґрунтування цих змін;

– 78% опитуваних здобувачів ВО стверджує, що їм не відомі зміни ОП, що вносилися за результатами її перегляду;

– 100% респондентів визначили, що ОП, за якою вони здобувають освіту, відмінно і добре формує академічні знання та навички;

– 100% опитуваних здобувачів відзначили, що ОП відмінно і добре сприяє їх особистісному розвитку;

– 45% опитуваних визначили, що успішне опанування ОП може «відмінно» вплинути на їх майбутню кар’єру, а 55% визначає, що опанування ОП може «добре» вплинути на їх майбутню кар’єру;

– 67 % опитуваних здобувачів ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» відзначили, що ОП відповідає їх потребам та сучасним потребам суспільства, 33% не визначились;

– 67 % опитуваних здобувачів ОП визначили, що необхідність перегляду ОП, може бути викликана, перш за зміною потреб ринку праці та суспільства. За результатами опитування, можна побачити, що важливими, для перегляду ОП, здобувачі ОП не вважають: нецікавість ОП, зміну потреб ринку праці та суспільства та застарілість;

– 100 % опитуваних здобувачів ОП вважають, що ОП «відповідає» сучасним потребам ринку праці та суспільства;

– 100% респондентів вважають, що перегляд переліку обов’язкових дисциплін за ОП не є необхідним;

– основною причиною для перегляду переліку обов’язкових дисциплін на ОП респонденти визначають необхідність удосконалення ОП;

– 100% опитуваних здобувачів ОП вважають перелік вибіркових дисциплін за ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти не потребує перегляду;

– основною причиною для перегляду переліку вибіркових дисциплін на ОП респонденти визначили досвід, отриманий під час роботи за спеціальністю, та особистісні уподобання;

– результати опитування здобувачів ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня стосовно наявної форми атестації за ОП, яка відповідає Стандарту вищої освіти, та їх бажанню внести зміни до форм атестації, показали, що 55% респондентів впевнені, що форми атестації, наявні в ОП, достатні для визначення їх кваліфікації;

– 89% опитуваних здобувачів висловили думку, що графіку організації навчального процесу за ОП повністю відповідає цілям ОП та навчальному плану, водночас 11% респондентів вважають, що графік не враховує специфіку навчання за ОП;

– на думку 100% опитуваних здобувачів ОП навчальний план за їх ОП повністю відповідає цілям ОП, компетентностям та кваліфікації випускників, а форми викладання за ОП на думку 55% не потребують перегляду;

– 89% опитуваних здобувачів ОП вважають, що інтелектуальні та матеріально-технічні ресурси Університету достатні для досягнення цілей за вашою ОП, вони відповідають цілям ОП та формам навчання і викладання, 11% опитуваних респондентів відзначили, що їм важко дати оцінку інтелектуальним та матеріально-технічним ресурсам Університету;

– щодо відповідності результатів навчання за ОП очікуванням опитуваних здобувачів, їх потребам та рівню задоволеності навчанням, то 90% опитуваних здобувачів визначили, що «задоволені» та 10% «швидше незадоволені»;

– серед опитуваних здобувачів ОП, що мають є виробничий досвіт, практику чи роботу, 78% опитуваних відзначили, що результати навчання за ОП «відповідають достатньо» вимогам та очікуванням роботодавців, 11 % вказали, що результати навчання за ОП «відповідають повністю» вимогам та очікуванням роботодавців, 11% – «швидше відповідають»;

– 89% опитуваних здобувачів за ОП визначили, що в цілому вони «задоволені», а 11% «щвидше неадоволені» навчанням за даною ОП;

– 67% опитуваних респондентів вважають, що ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти є «сучасною та затребуваною», 33% вважає її «достатньою для працевлаштування»;

У відкритому питанні, серед пропозиції, які були висунуті здобувачами ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо удосконалення освітньої програми, було запропоновано наступні варіанти: «збільшення кількості та тривалості практик», «залучення здобувачів та роботодавців до перегляду ОП».

Результати опитування здобувачів ВО ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти (анкета SQ_13) дозволяють зробити висновок про достатній рівень їх задоволеності навчанням за ОП, сприятливим начальним середовищем та фактами залучення до освітнього процесу професіоналів-практиків та експертів роботодавців, систематичним опитування щодо задоволеності студентів стилем і методами викладання освітніх компонентів освітньої програми.

 

Проаналізувавши і обговоривши результати опитування на засіданні кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін (протокол № 17 від 15.06.2023), було ухвалено: здійснити перегляд планів та ОП другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія» задля врахування пропозицій здобувачів ВО збільшити об’єм та тривалість практики.

Про результати опитування студентів спеціальності «Філологія» другого рівня вищої освіти за анкетою SQ_6 щодо відповідності методів навчання і викладання принципам академічної свободи

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_6 «Опитування здобувачів вищої освіти та НПП щодо відповідності методів навчання і викладання принципам академічної свободи» проводилось у формі онлайн-опитування 15.05.2023-18.05.2023 р. із використанням сервісу Microsoft Forms і стосувалось виявлення оцінок здобувачів вищої освіти щодо форм та методів навчання і викладання в Університеті, які відповідають принципам академічної свободи.

Опитування виявило єдність у трактуванні здобувачами ВО поняття «академічна свобода».

Особисті погляди викладачів із тих чи інших питань, формальні чи неформальні інституційні практики не мають бути перешкодою для реалізації здобувачами освіти своєї академічної свободи. На запитання «Чи маєте Ви змогу під час вивчення навчальних дисциплін обговорювати теми, які відповідають цільовим завданням навчальних дисциплін, але є соціально, політично або етично контраверсійними?» 67% здобувачів вищої освіти надали відповідь «Так», 33% – «Скоріше так».

Відповідаючи на запитання «Чи використовують Ваші викладачі під час викладання навчальної дисципліни методи дискусії?» 100% респондентів надали відповіді «так» та «скоріше так».

На питання «Чи заважають викладачі Вам та іншим студентам висловлювати власні думки під час обговорення контраверсійних тем?» 100% здобувачів вищої освіти надали відповіді «ні».

Близько 90% респондентів зазначили, що викладачі під час вивчення навчальних дисциплін заохочують студентів до дослідницької діяльності; надають студентам право вільно обирати теми для досліджень, виконання індивідуальних завдань; Університет надає студентам можливість оприлюднення результатів власної дослідницької діяльності, а також інформацію щодо можливості участі у проектних та грантових програмах.

Всі здобувачі відмітили високий рівень сприяння Університету у участі студентів у всеукраїнських та міжнародних конференціях, у всеукраїнських та міжнародних конкурсах.

Результати анкетування було обговорено на засіданні кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін (протокол № 16 від 26.05.2023).

За результатом анкетування вирішено:

1. проводити консультації щодо норм та форм реалізації академічної свободи здобувачами вищої освіти

2. інформувати студентів про можливості оприлюднення результатів власної дослідницької діяльності та сприяти їх участі у всеукраїнських та міжнародних конференціях, у всеукраїнських та міжнародних конкурсах.

3. надавати студентам право вільно обирати теми для досліджень, виконання індивідуальних завдань

Про результати опитування здобувачів ВО спеціальності «Філологія» за анкетою SQ_7 щодо якості та вчасності інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_7 «Опитування здобувачів вищої освіти про якість та вчасність інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання» проводилось у формі онлайн-опитування у період з 17.05.2023-20.05.2023 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

В опитуванні взяли участь 10 здобувачів ВО денної форми здобуття вищої освіти, що навчаються за ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

За результатами анкетування встановлено, що:

– 67% дізнаються про цілі, зміст, очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання; про порядок та критерії оцінювання перед вивченням дисципліни і 33% під час навчання;

– 22% здобувачів відповіли на запитання, що основним джерелом інформації про цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання для них є робоча програма або силабус дисципліни, тоді як 78% здобувачів зазначили, що отримують цю інформацію від викладача;

– 78% респондентів на запитання «Чи бувало таке, що будь-який елемент (цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання) змінювався під час вивчення дисципліни?» надало відповідь «скоріше ні» та «ні», а 22% надали відповідь «важко відповісти»;

– 100% студентів на питання «Чи знаєте Ви заздалегідь про види робіт, які необхідно буде виконувати в рамках навчальної дисципліни?» відповіло «так» і «скоріше так»;

– 100% опитуваних на питання: «Чи знаєте Ви заздалегідь про кількість балів, у які оцінюються всі види роботи, передбачені із дисципліни?» надали відповідь «так» і «скоріше так»;

– основним джерелом інформації про «політику навчальної дисципліни» (невчасно виконані завдання, пропущені заняття (лікарняні, мобільність); плагіат, академічну доброчесність для 78% студентів є викладач, а для 22% – адміністрація Інституту або Університету;

– 89% здобувачів зазначило, що політика навчальної дисципліни не змінювалася під час вивчення дисципліни, для 11% здобувачів виявилось важко відповісти.

На питання «Ваші пропозиції щодо покращення освітнього процесу в Університету стосовно інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання» пропозицій не надішло.

Таким чином, опитування здобувачів ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання свідчить, що здобувачі ВО вчасно та у повному обсязі отримують

відповідну інформацію. Разом з тим, попри наявність у вільному доступі робочої програми та силабусу дисципліни, для переважної більшості основним джерелом інформації щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання є викладач.

Проаналізувавши і обговоривши результати опитування на засіданні кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін (протокол № 16 від 26.05.2023), було ухвалено здійснити заходи з метою підвищення обізнаності здобувачів ВО щодо доступності та зручності використання робочої програми або силабусу дисципліни при пошуку інформації про цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання з дисципліни.

Про результати опитування здобувачів ВО спеціальності «Філологія» магістерського рівня за анкетою SQ_5 щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_5 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу» проводилось у формі онлайн-опитування у період з 10.05.2023 р. по 13.05.2023 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

За результатами анкетування встановлено, що:

– здобувачів ВО (100%) повністю та скоріше влаштовують можливості обирати дисципліни для вивчення, які надає університет;

– 78% опитуваних здобувачів ВО стверджує, що знання, вміння й навички, які отримуються в Університеті є достатніми для їх майбутньої професійної діяльності, 22% опитуваних вважають відповідні знання та вміння скоріше достатніми;

– 89% респондентів стверджує, що їх повністю задовольняє рівень викладання навчального матеріалу на лекціях та семінарських і практичних заняттях, відповідно 11% обрали відповідь «скоріше задовольняє»;

– з точки зору здобувачів ВО, які взяли участь у анкетуванні найбільш ефективними з точки зору засвоєння навчального матеріалу є наступні форми роботи на заняттях: спілкування з викладачем; участь в обговореннях; виконання творчих, нестандартних завдань; участь у групових формах роботи;

– 100% опитуваних здобувачів ВО зазначило, що викладачі здійснюють інформування про організацію освітнього процесу з дисципліни щодо кількості модулів та годин у кожному з них, змісту та мети модулів, критеріїв оцінювання тощо;

– 100% респондентів стверджує, що викладачі надають вичерпну інформацію щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень;

– 89% здобувачів ВО зазначило, що їм повністю зрозумілі критерії оцінювання знань, умінь і навичок, що застосовуються викладачами та підтвердило, що відповідні критерії відповідають реальним вимогам до якості підготовки і 11% обрали відповідь «скоріше зрозумілі»;

– 78% студентів підтвердило, що їм завжди зрозумілі цілі, що ставляться на занятті, 22% стверджує, що цілі зазвичай зрозумілі;

– 78% опитуваних надало відповідь, що загальна результативність занять з точки зору досягнення їх цілей є високою та скоріше високою, тоді як 22% оцінило результативність як середню;

– 45% здобувачів ВО зазначило, що на їх погляд забезпечується об’єктивна оцінка рівня їх академічних досягнень чинними процедурами контролю, тоді як 55% визначило рівень скоріше забезпечується;

– можливості дистанційного вивчення навчальних дисциплін, які надає Університет повністю задовольняє 67% студентів, 33% надало відповідь «скоріше задовольняють»;

– 11% респондентів стверджує, що брали участь в науковій діяльності раніше та беруть зараз та їх повністю задовольняють можливості участі у науковій діяльності, наявній в Університеті, проте 34% не брали участь у науковій діяльності взагалі, але 45% планує у майбутньому;

– 11% опитуваних студентів зазначило, що викладачі використовують під час викладання навчальних дисциплін групові проекти, технологію Flipped Classroom, технологію Peer Learning часто та 89% надали відповідь – час від часу.

Результати анкетування було обговорено на засіданні кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін (протокол № 16 від 26.05.2023).

За результатом анкетування запропоновано:

1. запроваджувати на практичних заняттях більше креативних завдань та розгляд кейсів

2. на початку кожного семестру ознайомлювати студентів з критеріями оцінювання знань, умінь і навичок з навчальних дисциплін

3. продовжувати здійснення опитувань здобувачів ВО щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу.

4. заохочувати студентів до наукової діяльності (написання статей, тез, участь у наукових заходах, написання наукових робіт)

Про результати опитування за анкетою SQ_18 щодо розвитку студентського самоврядування студентів спеціальності «Філологія» магістерського рівня

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_18 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо розвитку студентського самоврядування» проводилось у формі онлайн-опитування 26.04-29.04.2023 із використанням сервісу Microsoft Forms.

Розподіл відповідей на запитання анкети «Чи відомо Вам про діяльність студентського самоврядування в ДонНУЕТ?» наступний: «Так» – 40 %, «Скоріше так» – 40%, «Ні» – 10%, «Важко відповісти» – 10%.

Опитувані здобувачі дали наступні відповіді на питання: «Чи берете Ви участь у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ? (позначте всі варіанти відповіді, що підходять)» (табл. 1).

Таблиця 1

Варіанти відповіді % здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді
Так, я голосую на виборах  до органів студентського самоврядування ДонНУЕТ
Так, я беру участь у заходах, що організовуються студентським самоврядуванням ДонНУЕТ;
Ні, я не беру зараз участі у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ 100

 

Якщо Ви відповіли «Ні» на попереднє питання, чи брали Ви участь у діяльності студентського самоврядування раніше або чи хотіли б брати участь у ній у майбутньому? (табл. 2).

Таблиця 2

Варіанти відповіді % здобувачів

вищої освіти,

що обрали певний

варіант відповіді

Ні, я не брав участі у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ раніше, та не хочу брати участь у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ у майбутньому 70
Так, я брав участь у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ раніше, але не хочу брати участь у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ у майбутньому 10
Ні, я не брав участі у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ раніше, але хотів би брати участь у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ у майбутньому 20

 

На запитання «На Вашу думку, чи достатньо особисто Вам інформації про студентське самоврядування ДонНУЕТ?» відповіді здобувачів вищої освіти наступні: 80% – «так», 10% – «скоріше так», 10% – «важко відповісти».

Таблиця 3 демонструє середній бал відповідей здобувачів вищої освіти на питання про інформованість про участь, потреби, функції і можливості студентського самоврядування ДонНУЕТ (осіб).

Таблиця 3

Варіанти відповіді Середній бал
Ваша інформованість про можливості участі у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ 4,0
Ваша інформованість про потреби студентського самоврядування ДонНУЕТ у допомозі з боку студентів 3,9
Ваша інформованість про функції і можливості студентського самоврядування ДонНУЕТ 3,9

 

На питання: «Чи усі студенти ДонНУЕТ мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування?», були отримані наступні відповіді:

Відповіді здобувачів на питання анкети «Студентське самоврядування ДонНУЕТ сприяє участі здобувачів вищої освіти в управлінні Університетом» розподілилися таким чином:

Варіанти відповідей на запитання анкети «Адміністрація ДонНУЕТ не втручається в діяльність органів студентського самоврядування»: 50% – «Важко сказати, згоден чи ні»,  20% – «Повністю згоден», 20% – «Скоріше згоден», 10% – «Важко відпповісти».

Таблиця 4 демонструє розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання «Студентське самоврядування ДонНУЕТ сприяє вирішенню актуальних проблем Університету», осіб:

Таблиця 4

Варіанти відповіді % здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді
Важко відповісти 0
Важко сказати, згоден (згодна), чи ні 10
Повністю згоден (згодна) 30
Скоріше згоден (згодна) 60
Повністю не згоден (згодна) 0

 

На запитання: «Адміністрація ДонНУЕТ створює належні умови для діяльності органів студентського самоврядування» респонденти дали наступні відповіді: Повністю згоден (згодна) – 20%, Скоріше згоден (згодна) – 80%.

На запитання «Адміністрація ДонНУЕТ забезпечує матеріальну та фінансову основу студентського самоврядування (приміщення, оргтехніка, фінансування)» були отримані наступні відповіді: важко сказати, згоден (згодна) чи ні – 10%; повністю згоден (згодна) – 30 %; скоріше згоден (згодна) – 60%.

На запитання «Студенти ДонНУЕТ бажають брати участь у діяльності студентського самоврядування» отримані відповіді: повністю згоден (згодна) – 30%; скоріше згоден (згодна) – 50%; важко відповісти згоден (згодна)  чи ні – 20%.

Отримані відповіді на питання: «У ДонНУЕТ створено умови для участі представників органів студентського самоврядування у робочих органах Університету (ректорат, дирекції, ради тощо)»: важко сказати, згоден (згодна) чи ні – 10%; повністю згоден (згодна) – 40%; скоріше згоден (згодна) – 50%.

Твердження «Студентське самоврядування ДонНУЕТ забезпечує представництво і захист прав та інтересів здобувачів вищої освіти» підтвердили 70% респондентів; дали відповідь «важко сказати, згоден (згодна) чи ні» – 30%.

Отримані відповіді на запитання: «Викладачі ДонНУЕТ схвально ставляться до участі студентів у діяльності студентського самоврядування» розподілилися наступним чином:

На питання «Студентське самоврядування ДонНУЕТ сприяє соціальному становленню та громадянській активності студентів» були отримані відповіді: Повністю згоден (згодна) – 40%; Скоріше згоден (згодна) – 50%; Важко сказати згоден (згодна) чи ні – 10%.

 

Таблиця 5 – Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання:

 

Питання Важко відповісти Важко сказати, згоден (згодна), чи ні Повністю згоден (згодна) Скоріше згоден (згодна)
Викладачі ДонНУЕТ можуть звертатись до студентського самоврядування за сприянням у підвищенні ефективності навчального процесу   40% 20% 40%
Студентське самоврядування ДонНУЕТ може робити більше для вирішення проблем Університету та його розвитку 10% 70% 10% 10%
Участь в управлінні Університетом (участь у діяльності ректорату, вчених рад тощо) 10% 40% 10% 40%
Участь в управлінні Університетом (участь у діяльності ректорату, вчених рад тощо)   40% 10% 50%

 

Проаналізувавши і обговоривши результати опитування на засіданні кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін (протокол № 15 від 11.05.2023), було ухвалено продовжувати здійснення опитувань здобувачів ВО щодо розвитку студентського самоврядування; сприяти зацікавленості студентів у роботі студентського самоврядування.

 

Про результати опитування здобувачів ВО спеціальності «Філологія» за анкетою SQ_4 «Опитування здобувачів вищої освіти (фокус-груп) щодо навчального навантаження»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_4 «Опитування здобувачів вищої освіти (фокус-груп) щодо навчального навантаження» проводилось у формі онлайн-опитування у період з 03.05.2023 р. по 06.05.2023 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

Виходячи з середніх оцінок, найвище опитані здобувачі вищої освіти оцінили власну задоволеність такими аспектами навчального навантаження:

– оптимальність загального навчального навантаження в день згідно з розкладом (4,4);

– оптимальність загального навчального навантаження в день з однієї дисципліни згідно з розкладом (4,4);

– оптимальність термінів виконання завдань самостійної роботи (4,4);

– оптимальність частки самостійної роботи з навчальних дисциплін (4,3);

– оптимальність термінів виконання індивідуальних завдань (4,3);

– розклад занять (4,3);

– оперативність реагування адміністрації Університету на запити щодо навчального навантаження (4,3);

– доступність організаційно-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу (4,2);

– рівень обізнаності щодо норм навчального навантаження (одиниця навчального навантаження, кількість годин в кредиті, кількість кредитів в семестрі, навчальному році тощо) (4,2).

Найнижчі середні оцінки отримали такі аспекти навчального навантаження:

– актуальність розміщеної на сайті Університету інформації стосовно навчального навантаження (навчальні плани, графіки навчального процесу, розклад занять тощо) (3,6);

– порядок та терміни здачі видів робіт, які потрібно виконати (3,9).

В цілому можна зробити висновок, що опитані здобувачі вищої освіти загалом задоволені цією стороною навчання, оскільки переважають оцінки «4». Жоден з опитаних здобувачів вищої освіти не надав пропозицій щодо покращення навчального навантаження. В якості пропозиції щодо покращення організації занять з окремих дисциплін було зазначено «замінити розгляд теоретичних питань на практичних заняттях, на розгляд цікавих практичних кейсів».

Таким чином, опитування здобувачів ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо навчального навантаження свідчить, що здобувачів ВО оцінили обсяг навчального навантаження як оптимальний, час відведений на самостійну роботу та виконання індивідуальних завдань відповідає потребам здобувачів ВО, а кількість аудиторного навантаження сприяє формуванню програмних результатів навчання.

Результати анкетування було обговорено на засіданні кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін (протокол № 15 від 11.05.2023 ).

За результатом анкетування запропоновано:

1. впровадити регулярні консультації щодо норм навчального навантаження

2. переглянути терміни виконання та здачі різних видів робіт з навчальних дисциплін

3. на початку кожного семестру визначати чіткі терміни для виконання завдань самостійної роботи та індивідуальних завдань з навчальних дисциплін.

Про результати опитування здобувачів ВО спеціальності «Філологія» магістерського рівня анкетою SQ_11 щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_11 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам» проводилось у формі онлайн-опитування у період з 17.04.2023 р. по 20.04.2023 р. із використанням сервісу Microsoft Teams.

В опитуванні взяли участь 11 здобувачів ВО, що навчаються за ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Здобувачам було запропоновано оцінити освітнє середовище Університету Туган-Барановського за 18 критеріями по шкалі від 1 до 5, де «1» – це найнижчий бал, а «5» – найвищий бал.

Інформація із розподілом відповідей опитаних здобувачів ВО узагальнена у табл. 1.

Таблиця 1

Найменування критерію Оцінка критерію Середня оцінка
1 2 3 4 5
1 Освітнє середовище в Університеті є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти       1 10 4,9
2 Адміністрація Університету оперативно реагує на запити і потреби здобувачів вищої освіти щодо підвищення рівня безпеки навчання в Університеті       2 9 4,8
3 В Університеті забезпечується дотримання санітарно-гігієнічних норм       1 10 4,9
4 В Університеті забезпечується дотримання норм протипожежної безпеки       1 10 4,9
5 На території Університету забезпечується громадська безпека і порядок       3 8 4,7
6 В Університеті забезпечується добрий стан приміщень для проведення занять та високий рівень оснащення сучасною технікою (мультимедійною, тощо)     2 3 6 4,4
7 В Університеті забезпечується висока ефективність системи інформаційно-консультативної підтримки здобувачів вищої освіти       2 9 4,8
8 Інформаційні ресурси Університету за моєю освітньою програмою повністю доступні     1 2 8 4,6
9 Інтернет-ресурси Університету повністю доступні для здобувачів вищої освіти   3 2 2 4 3,7
10 Інформація щодо проведення запланованих заходів в Університеті повністю доступна     1 6 4 4,3
11 Здобувачі вищої освіти мають можливість потрапити на особистий прийом до директора ННІ       3 8 4,7
12 Питання здобувача вищої освіти ефективно вирішуються директором ННІ       4 7 4,6
13 В Університеті наявна ефективна система соціальної підтримки здобувачів вищої освіти     1 4 6 4,45
14 В Університеті забезпечені умови для реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою     5 1 5 4,0
15 В Університеті повністю доступна інформації щодо реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами     4 3 4 4,0
16 В Університеті наявна інфраструктура для людей з особливими потребами     1 5 5 4,4
17 Адміністрацією Університету оперативно вирішуються питання здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами     4 2 5 4,1
18 В Університеті наявні ефективні процедури врегулювання адміністрацією конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та проявами корупційних дій     2 3 6 4,4

 

Результати опитування здобувачів ВО ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» (анкета SQ_11) дозволяють зробити висновок про високий рівень їх задоволеності механізмами освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки, а також освітнім середовищем, створеним у ЗВО. Оцінки різноманітних аспектів задоволеності здобувачів отримали від респондентів у переважній більшості «5» та «4» бали по шкалі від 1 до 5, що відповідає відповідям «повністю задоволений (задоволена)» та «скоріше задоволений (задоволена)».

 

Проаналізувавши і обговоривши результати опитування на засіданні кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін (протокол №14 від 27.04.2023), було ухвалено продовжувати здійснення опитувань здобувачів ВО щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам.

 

Про результати опитування здобувачів ВО спеціальності «Філологія» магістерського рівня за анкетою SQ_9 щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації

Про результати опитування здобувачів ВО спеціальності «Філологія» магістерського рівня за анкетою SQ_9 щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_9 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації» проводилось у формі онлайн-опитування у період з 12.04.2023 р. по 15.04.2023 р. із використанням сервісу Microsoft Teams.

Розподіл відповідей на запитання анкети «Чи знаєте ви, що таке академічна доброчесність?» наступний: «Так» – 67%, «Скоріше так» – 33%.

Позитивно респонденти відповіли на питання «Чи знаєте ви, що таке академічний плагіат? Всі респонденти відповіли «так».

Отриманий результат свідчить про наявну інформацію у студентів про академічну доброчесність та розуміння здобувачами вищої освіти важливості дотримання академічної доброчесності.

На запитання «Чи знаєте ви, як перевірити текст на плагіат за допомогою ресурсів або спеціалізованих програм?» відповіді 80% здобувачів вищої освіти «Так».

Розподіл відповідей на запитання «Чи перевіряли ви коли небудь власні наукові роботи, статті, тези на плагіат самостійно?» (11% обрали варіант відповіді «Так, іноді», 22% – «Так, регулярно»).

89% здобувачів ВО, на наступне запитання анкети: «Навчальні роботи (курсові, дипломні, лабораторні)» зазначили «за вимогою приймаючої сторони (викладача, редакції)».

Здобувачі ВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти відповіли на наступне запитання анкети: «Наукові роботи, статті, монографії», таким чином (табл. 1):

Таблиця 1

Варіанти відповіді % здобувачів

вищої освіти,

що обрали певний варіант відповіді

для самоконтролю (уникнути випадкового запозичення, переконатись у правильності посилань) 78
за вимогою приймаючої сторони (викладача, редакції) 22
щоб уникнути схожості з джерелом запозичення і покарання у випадку викриття
Загалом 100

 

Враховуючи відповіді здобувачів ВО доцільно акцентувати увагу НПП, які працюють на освітній програмі, на продовження позитивної практики інформування здобувачів вищої освіти щодо наявності визначених критеріїв оцінювання навчальних досягнень у системі MOODLE (робоча програма навчальної дисципліни) та сайті Університету.

Узагальнюючи варіанти відповіді щодо питання «Чи знаєте ви про випадки плагіату в університеті?» можна констатувати, що 33% обрали варіант відповіді «Важко відповісти»; відповідь «Ні» обрали 56% респондентів та 11% – «Так».

Варіанти відповідей на запитання анкети «Чи ставали ви особисто жертвою плагіату?». «Важко відповісти» – 11%; «Ні» – 89%.

Хоча 100% опитаних здобувачі вищої освіти обрали варіант відповіді «Плагіат – це неправильно; хай це важче, але намагатимусь уникати таких дій», слід враховувати вірогідну недостатність їх досвіду для об’єктивної оцінки предмету питання. Саме тому, слід активізувати роботу щодо ознайомлення здобувачів ОП з нормативними документами Університету щодо дотримання правил академічної доброчесності.

Відповідаючи на запитання «Як Ви вважаєте, виходячи з Вашого особистого досвіду, наскільки практика плагіату поширена серед студентів нашого Університету? (оберіть тільки один варіант відповіді)?», опитані здобувачі вищої освіти розділились наступним чином: 56% респондентів обрали варіант відповіді «Важко відповісти», 11% обрали відповідь «Більшість студентів намагаються уникати плагіату при виконанні навчальних завдань або написанні наукових робіт»; 33% студентів надали відповідь «Наскільки я знаю, ніхто зі студентів не вдається до плагіату».

У табл. 2 систематизовано варіанти отриманих відповідей здобувачів вищої освіти на запитання «Чи знайомі ви з нормативними документами Університету щодо запобігання та виявлення плагіату?».

Таблиця 2

Варіанти відповіді % здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант ідповіді
Важко відповісти 22
Ні 0
Так 22
Скоріше так 56
Скоріше ні
Загалом 100

 

Наведений розподіл обраних варіантів відповідей дозволяє стверджувати, що респонденти у більшості ознайомлені зі стандартами і процедурами дотримання академічної доброчесності в Університеті.

З огляду на значущість дотримання академічної доброчесності важливим є відповіді на питання «Чи вважаєте Ви правильним намагатись дотримуватися всіх принципів академічної доброчесності (включно з униканням плагіату), навіть коли це важко і невигідно?»: 100% респондентів відповіло «так» та «скоріше так».

Отримали відповіді на питання: «Як Ви вважаєте, чи посилить усне або письмове зобов’язання студентів дотримуватись принципів академічної доброчесності їх намагання діяти доброчесно?» (табл. 3).

Таблиця 3

Варіанти відповіді % здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді
Важко відповісти 22
Ні
Скоріше ні 45
Скоріше так 11
Так 22
Загалом 100

 

Враховуючи те, що лише 33% респондентів надали стверджувальну відповідь на питання щодо усного або письмового зобов’язання студентів, що посилить дотримання принципів академічної доброчесності, їх намагання діяти доброчесно, доцільно є проведення додаткової роботи з метою популяризації академічної доброчесності серед здобувачів ВО ОП.

Відповіді на питання: «Чи повідомите Ви викладача, наукового керівника або представника адміністрації Університету про плагіат іншого студента, якщо Вам стане відомий такий факт»? наведені у табл. 4.

Таблиця 4

Варіанти відповіді % здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді
Важко відповісти 45
Ні
Скоріше ні 11
Скоріше так 33
Так 11
Загалом 100

 

Отже, компетентності академічної доброчесності передбачають уміння здобувачів давати (в першу чергу) моральну оцінку власним вчинкам, співвідносити їх із моральними та професійними нормами. Усвідомлення цього положення демонструють відповіді респондентів на це питання.

Отримані результати відповідей на питання: «Як Ви вважаєте, наскільки забезпечення дотримання правил академічної доброчесності учасниками навчального процесу вплине на підвищення якості освіти?», наведені у табл. 5.

Таблиця 5

Варіанти відповіді % здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді
Важко відповісти 11
Скоріше вплине 45
Скоріше не вплине 22
Суттєво вплине 22
Не вплине зовсім
Загалом 100

 

Згідно з отриманими відповідями, близько 67 % респондентів вважають, що дотримання правил академічної доброчесності учасниками навчального процесу вплине на якість освіти. В той же час маємо зауважити, що потребують удосконалення механізми, які будуть регулювати, регламентувати та контролювати дотримання академічної доброчесності в Університеті.

 

Проаналізувавши і обговоривши результати опитування на засіданні кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін (протокол № 14 від 27.04.2023), було ухвалено:

  1. Активізувати роботу щодо популяризації академічної доброчесності серед здобувачів ВО ОП, інформування здобувачів ВО про правила наукової етики та наслідки виявлення фактів академічного плагіату (в межах дисциплін «Методологія наукових досліджень» та «Психологія особистості та розвиток наукового мовлення).
  2. Ознайомити здобувачів з нормативними документами Університету щодо дотримання правил академічної доброчесності (Положення ДонНУЕТ 02.02-10–2020 «Про запобігання та виявлення академічного плагіату» (https://donnuet.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/r-02.02-10-2020.pdf).
  3. Інформування здобувачів ВО 1 курсу про наявні в Університеті політики, стандартів і процедур дотримання академічної доброчесності під час проведення адаптаційного тижня.
  4. Активізувати НПП на включення в навчальний процес творчих завдань, що сприяють формування навичок самостійної роботи здобувачів ВО (тез, есе, рецензій, оглядів літератури, підготовки презентацій тощо) та роботи з інформаційними джерелами різних типів (цитування та посилання в науковому тексті).

 

 

Про результати опитування за анкетою SQ_12 щодо політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій» здобувачів ВО спеціальності «Філологія» другого рівня вищої освіти

Результати опитування здобувачів ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій, проведеного у період з 19.04.2023 р. по 22.04.2023 р. свідчать про високий рівень їх задоволеності.

За результатами анкетування встановлено, що:

– на питання «З конфліктними ситуаціями за участю кого і як часто особисто Ви стикалися у межах ДонНУЕТ? студент-студент» переважна більшість здобувачів ВО (82%) дала відповідь «ніколи не стикався» та «майже не стикався»; 18% – важко відповісти;=;

-на питання «З конфліктними ситуаціями за участю кого і як часто особисто Ви стикалися у межах ДонНУЕТ? студент-викладач» були отримані наступні відповіді :

– відповіді на запитання «З конфліктними ситуаціями за участю кого і як часто особисто Ви стикалися у межах ДонНУЕТ? батьки-адміністрація/викладач» (рис. 2):

– на запитання «Чи добре Ви знайомі з процедурою розв’язання конфліктних ситуацій у ДонНУЕТ?» були отримані відповіді: 28% респондентів відповіло «так», 36% здобувачів відповіли «скоріше так» і 36% – «важко відповісти».

– здобувачі ВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» відповіли на наступне запитання анкети: «Ким зазвичай (найчастіше) розв’язується конфліктна ситуація «студент-студент» у ДонНУЕТ?», таким чином:

 

Ким зазвичай (найчастіше) розв’язується конфліктна ситуація «студент-студент» у ДонНУЕТ? Студентами Директором навчально-наукового інституту Проректором ДонНУЕТ Викладачем Поліцією Міністерством освіти і науки України Судом Важко відповісти
«батьки-адміністрація/викладач» 55% 91% 91% 46%
«студент-батьки» 28% 36% 9% 36% 18%
«студент-викладач» 36% 55% 27% 9% 9% 9% 9%
«студент-студент» 100% 36% 9% 64% 27%

 

– варіанти відповідей на запитання анкети: «Як Ви вважаєте, наскільки ефективним є порядок реагування адміністрації на доведені випадки …булінгу?» наведені на рис.:

73% опитаних відповіли: мені такі випадки невідомі; 18% – цілком ефективний порядок реагування адміністрації на доведені випадки булінгу; 9% – важко відповісти.

Варіанти відповідей здобувачів ВО на запитання щодо ефективності реагування адміністрації на випадки сексуальних домагань, дискримінації та корупції наведені у таблиці:

 

Питання Мені такі випадки не відомі Цілком ефективний Скоріше ефективний Важко відповісти Зовсім

не ефективний

Як Ви вважаєте, наскільки ефективним є порядок реагування адміністрації на доведені випадки сексуальних домагань 63% 18% 9%
Як Ви вважаєте, наскільки ефективним є порядок реагування адміністрації на доведені випадки …дискримінації 63% 18% 9%
Як Ви вважаєте, наскільки ефективним є порядок реагування адміністрації на доведені випадки …корупції 63% 18% 9%

 

Проаналізувавши і обговоривши результати опитування на засіданні кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін (протокол № 14 від 27.04.2023), було ухвалено:

  1. Більш детально познайомити здобувачів з Положенням про вирішення конфліктних ситуацій у ДонНУЕТ.
  2. Включити до переліку тем соціально-гуманітарних дисциплін питання щодо психологічних засад вирішення конфліктних ситуацій у середовищі професійного спілкування.
  3. Постійно моніторити ситуації щодо виникнення та вирішення конфліктних ситуацій.
  4. Приділити особливу увагу питанням попередження та подолання, розв’язання конфілктних ситуацій під час спілкування в закритому просторі в умовах он-лайн навчання.

 

 

 

Про результати опитування за анкетою SQ_2 здобувачів ВО спеціальності «Філологія» магістерського рівня щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін

Результати опитування здобувачів ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін, проведеного 10.04-13.04.2023 свідчать про високу задоволеність здобувачів ВО переліком запропонованих дисциплін вільного вибору та зрозумілість процедури вибору дисциплін.

За результатами анкетування встановлено, що:

– 100% здобувачів обізнані про можливість вибору навчальних дисциплін та не мають потреби отримувати додаткову інформацію про можливість їх вибору;

– найбільш поширеними відповідями на питання «Як Ви дізнаєтеся про перелік та зміст дисциплін вільного вибору? (позначте всі варіанти відповіді, що підходять)» були: «Інформація міститься на сайті Університету» (64%), «Інформація міститься на сайті кафедри» (73%) та «Від директора ННІ» (73%);

– 45% респондентів орієнтуються лише на власну думку при виборі дисциплін вільного вибору, 45% здобувачів ВО зверталися за консультацією до керівника ОП та 27% враховували думку завідувача кафедри;

– при відповіді на запитання: «Чиї консультації щодо вибору дисциплін вільного вибору були для Вас найбільш корисними?» 18% опитуваних відповіло, що орієнтуються на думку викладачів, 73% вважають корисними консультацію завідувача кафедри та керівника освітньої програми, 9% орієнтуються лише на власну думку;

– 100% здобувачів зазначили, що їм важлива (45%) або скоріш важлива (55%) можливість самостійного вибору дисциплін;

– 100% здобувачів задовольняє перелік запропонованих дисциплін вільного вибору та кількість дисциплін вільного вибору, які можливо вивчати протягом семестру.

– 98% респондентів зазначили, що їх повністю задовольняє процедура вибору дисциплін вільного вибору. Пропозицій щодо удосконалення процедури вибору дисциплін не було надано;

– оцінюючи значущість критеріїв, які здобувачі ВО використовують при виборі дисциплін вільного вибору («1» – «не має значення», а «5» – «дуже важливий») найбільш суттєвими виявилися критерії: «Практична спрямованість дисципліни» (64% респондентів), «Спрямованість дисципліни на формування загальних компетентностей, які будуть потрібні у будь-якій професій» (82% респондентів), «Безпосередній зв’язок дисципліни з майбутньою професією» (82% респондентів).

– респонденти продемонстрували середній рівень зацікавленості у додатковому навчанні за сертифікованими навчальними курсами Університету 46%).

Відносними лідерами серед сертифікованих курсів, яким надають перевагу респонденти, є розвиток іноземна мова, інформаційних технологій, публічних виступів та проведення презентацій, управління стресом.

Результати анкетування було обговорено на засіданні кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін (протокол № 13 від 14.04.2023 ).

За результатом запропоновано:

1. періодично проводити заходи для інформування здобувачів вищої освіти щодо вибіркових дисциплін циклу загальної та професійної підготовки (гарант, завідувач кафедри, викладачі);

2. організовувати консультації здобувачів для надання додаткової інформації про можливість вибору навчальних дисциплін.

3. додатково інформувати здобувачів вищої освіти про сертифіковані курси Університету, їх перелік, переваги, зв’язок із сучасними вимогами ринку праці тощо