Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на ОП «Обладнання переробних і харчових виробництв», щодо навчального навантаження

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Обладнання переробних і харчових виробництв» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, щодо навчального навантаження проводилося 03.10.2022-07.10.2022 р. методом анкетування (анкета SQ4) із використанням сервісу Microsoft Forms.

На комплексне запитання «Доступність організаційно-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу (графік організації навчального процесу, розклад занять, навчальний план, індивідуальний план)» отримані результати: «Організаційно-методичне та інформаційне забезпечення навчального процесу» важливе 32% студентів, дуже важливе 68%; «Графік організації навчального процесу» важливий 18% студентів, дуже важливий 82%; «Розклад занять» не дуже важливий 9%, важливий 9%, дуже важливий 82%; «Навчальний план» не дуже важливий 20%, важливий 20%, дуже важливий 60%; «Індивідуальний план» не дуже важливий 5%, важливий 9% студентів, дуже важливий 86%.

Відповідаючи на питання «Оперативність реагування адміністрації Університету на Ваші запити щодо навчального навантаження», де «1» – «повністю не задовольняє», а «5» – «повністю задовольняє» відповіді респондентів розділилися таким чином: «4» – 9% студентів, «5» – 91% студентів. На наступне запитання «Актуальність розміщеної на сайті Університету інформації стосовно навчального навантаження (навчальні плани, графіки навчального процесу, розклад занять тощо), де «1» – «повністю не задовольняє», «5» – «повністю задовольняє», студенти відповіли «4» – 9% студентів, «5» – 91% студентів.

На комплексне запитання щодо рівня обізнаності, а саме «Норм навчального навантаження (одиниця навчального навантаження, кількість годин в кредиті, кількість кредитів в семестрі, навчальному році тощо) отримано результати: не дуже важливий критерій 3%, важливий 23%, дуже важливий 74%; «Видів робіт, які потрібно виконати при вивченні кожної навчальної дисципліни», важливий 9%, дуже важливий 91%; «Порядку та критеріїв оцінювання видів робіт, які потрібно виконати», важливий 18%, дуже важливий 82%. Відповіді показують, що студенти обізнані щодо видів робіт, які потрібно виконати при вивченні кожної навчальної дисципліни, та норм навчального навантаження (одиниця навчального навантаження, кількість годин в кредиті, кількість кредитів в семестрі, навчальному році тощо).

 

Таблиця 1 – «Оптимальність навчального навантаження»

Оптимальність навантаження Кількість здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді, %
1 2 3 4 5 Разом
Загального навчального навантаження в день (загальна кількість навчальних пар) згідно з Вашим розкладом занять       9 91 100
Лекційного навантаження в день (загальна кількість пар лекційних занять) згідно з Вашим розкладом занять       9 91 100
Навчального навантаження в день з однієї дисципліни згідно з Вашим розкладом занять       27 73 100
Частки самостійної роботи з навчальних дисциплін       18 82 100
Термінів виконання завдань самостійної роботи з навчальних дисциплін       14 86 100
Термінів виконання індивідуальних завдань з навчальних дисциплін       9 91 100
Термінів виконання календарного плану при написанні курсових робіт (проектів)       27 73 100

На запитання «Достатність часу для виконання завдань самостійної роботи та індивідуальних завдань з навчальних дисциплін», де «1» – «повністю не задовольняє», «5» – «повністю задовольняє», студенти відповіли наступними чином: «4» – 14% респондентів, «5» – 86% респондентів.

«Ваші пропозиції щодо покращення навчального навантаження студентів Університету»: відсутні – 23%; все добре – 31%; складати розклад таким чином, щоб один день в тиждень був вільним – 5%; немає – 23%; ні – 9%; пропозицій немає – 9%.

Отримані результати опитування дозволяють зробити такі основні висновки:

– студентам користуються доступною для них інформацією (графіком організації навчального процесу, розкладом занять, навчальним план, індивідуальним планом);

– респонденти показують задоволеність оперативним реагування адміністрації Університету на запити щодо навчального навантаження та актуальність розміщеної на сайті Університету інформації стосовно навчального навантаження (навчальні плани, графіки навчального процесу, розклад занять тощо) ;

– студенти обізнані щодо норм навчального навантаження, видів робіт, які потрібно виконати при вивченні кожної навчальної дисципліни, загального навчального навантаження в день тощо;

– оптимальність навчального навантаження задовольняє студентів, що свідчить про активну пізнавальну діяльність у процесі самостійної роботи та виконані індивідуальних завдань з навчальних дисциплін.

Результати анкетування було обговорено на засіданні кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання (протокол № 3 від 15.11.2022р.).

За результатом анкетування запропоновано акцентувати увагу здобувачів ВО на початку семестру щодо необхідності дотримання встановлених термінів при виконанні завдань самостійної роботи та індивідуальних завдань з навчальних дисциплін.

161 разів прочитано