Опитування здобувачів ОП «Стратегічний маркетинг» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо оцінки відповідності освітнього середовища Університету потребам та інтересам ЗВО

Опитування здобувачів ОП «Стратегічний маркетинг» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо оцінки відповідності освітнього середовища Університету потребам та інтересам ЗВО

Результати опитування ЗВО, які навчаються на ОП «Стратегічний маркетинг» оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти, щодо оцінки відповідності освітнього середовища Університету потребам та інтересам ЗВО (SQ_11) проводилось у формі онлайн-опитування 01.09.2021 – 10.09.2021 р. із використанням сервісу Microsoft Forms. Здобувачам було запропоновано оцінити освітнє середовище Університету Туган-Барановського за 18 критеріями по шкалі від 1 до 5, де «1» – це найнижчий бал, а «5» – найвищий бал.  Інформація із розподілом відповідей опитаних здобувачів ВО узагальнена у табл. 1.  За результати  опитування здобувачів ВО ОП «Стратегічний маркетинг»  (анкета SQ_11) дозволяють зробити висновок про високий рівень їх задоволеності механізмами освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки, а також освітнім середовищем, створеним у ЗВО.

 

Таблиця 1. Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання стосовно відповідності освітнього середовища Університету потребам та інтересам здобувачів вищої освіти

 

Найменування критерію Оцінка критерію Середня оцінка
1 2 3 4 5  
1. Освітнє середовище в Університеті є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти       1 4 4,6
2. Адміністрація Університету оперативно реагує на запити і потреби здобувачів вищої освіти щодо підвищення рівня безпеки навчання в Університеті       5 5,0
3. В Університеті забезпечується дотримання санітарно-гігієнічних норм       5 5,0
4. В Університеті забезпечується дотримання норм протипожежної безпеки       5 5,0
5. На території Університету забезпечується громадська безпека і порядок       1 4 4,6
6. В Університеті забезпечується добрий стан приміщень для проведення занять та рівень оснащення сучасною технікою (мультимедійною, тощо)         5 5,0
7. В Університеті забезпечується висока ефективність системи інформаційно-консультативної підтримки здобувачів вищої освіти       5 5,0
8. Інформаційні ресурси Університету за моєю освітньою програмою повністю доступні       1 4 4,6
9. Інтернет-ресурси Університету повністю доступні для здобувачів вищої освіти       1 4 4,6
10. Інформація щодо проведення запланованих заходів в Університеті повністю доступна       5 5,0
11. Здобувачі вищої освіти мають можливість потрапити на особистий прийом до директора ННІ       5 5,0
12. Питання здобувача вищої освіти ефективно вирішуються директором ННІ       5 5,0
13. В Університеті наявна ефективна система соціальної підтримки здобувачів вищої освіти       1 4 4,6
14. В Університеті забезпечені умови для реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою       1 4 4,6
15. В Університеті повністю доступна інформація щодо реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами       1 4 4,6
16. В Університеті наявна інфраструктура для людей з особливими потребами       1 4 4,6
17. Адміністрацією Університету оперативно вирішуються питання здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами       5 5,0
18. В Університеті наявні ефективні процедури врегулювання адміністрацією конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та проявами корупційних дій       5 5,0

Аналізуючи результати опитування таблиця 1,  100 % респондентів ЗВО освітньої програми «Стратегічний маркетинг» оцінили сім  критеріїв відповідності освітнього середовища Університету потребам та інтересам здобувачів вищої освіти (2,4,6,7, 10, 11, 12, 17,18) за  найвищим балом (5,0)

Інші десять критеріїв (1, 3, 5, 8,9, 13, 14, 15, 16) було оцінено ЗВО за середнім балом 4,6. Таким чином отримані  результати опитування  респондентів за SQ11 наступні : 67% здобувачів вищої освіти поставили оцінку  «відмінно», 33% респондентів  оцінили освітнє середовище Університету Туган-Барановського по 9 критеріям за оцінкою «добре»(табл..1).

 

За результатом анкетування  запропоновано:

НПП, що викладають на освітній програмі «Стратегічний маркетинг», провести роз’яснювальну роботу серед ЗВО щодо  відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам, забезпечення яких є пріоритетним завданням діяльності адміністрації ДонНУЕТ.

Провести  додаткове спілкування із здобувачами ВО, ознайомити ЗВО із заходами, які здійснюються  адміністрацією Університету щодо реалізації і захисту  інтересів здобувачів вищої освіти та викладацького  складу від впливу різних загроз.

214 разів прочитано