Опитування студентів ОП “Готельно-ресторанна справа” Університету Туган-Барановського

SQ_2_Опитування здобувачів вищої освіти щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін

Дослідження у формі онлайн-опитування проводилось 03.09.2021 р. – 23.09.2021 р. методом анкетування із використанням сервісу Microsoft Forms. У опитуванні взяли участь 12 здобувачів вищої освіти денної форми навчання, що навчаються за освітньою програмою «Готельно-ресторанна справа».

13 Опитування здобувачів вищої освіти щодо перегляду структури та змісту освітніх програм

13.1. Аналіз отриманих результатів

Опитування щодо перегляду структури та змісту освітніх програм (SQ_13) стосувалось виявлення оцінок здобувачами вищої освіти стосовно актуальності структури та змісту освітніх програм.

Торкаючись питання «Як Ви вважаєте, освітня програма (ОП), за якою навчаєтесь, потребує перегляду?» думки респондентів дуже розділилися. 5 опитаних з 20 вважають, що освітня програма не потребує змін. Протилежну думку висловили лише шестеро опитаних, з них двоє вважає, що взагалі потребує, а 4 – «Потребує, кожного семестру». Необхідність змін за певних умов, а саме – «Потребує за умови змістовного обґрунтування змін» вважає 5 здобувачів вищої освіти та «Потребує, в залежності від пропозицій здобувачів ВО, роботодавців» схильні вважати 4 опитаних. Дану протилежність думок можна пояснити роком навчання респондентів. Студенти першого курсу, які склали значну частину респондентів у даному питанні, мають слабку соціологічну базу через нерозуміння усіх тонкощів формування та оновлення ОП.

Підтверджують це дані іншого питання «Чи відомі Вам зміни вашої ОП, що вносилися за результатами її перегляду?». Більшість респондентів обрали відповідь – «Не відомі» (13 осіб). Знають про зміни лише 7 опитаних з яких: 5 здобувачів вищої освіти  обрали варіант відповіді «Відомі, я дізнався/-лася про них на офіційному сайті» та 2 зазначили, що «Відомі, я дізнався/-лася про них самостійно (випадково)». Така суперечливість відповідей на два перші питання свідчить про слабку обізнаність студентів з процедурою оновлення ОП.

При цьому більшість респондентів – 18 осіб вважають, що ОП гарно формує  академічні знання та навички. 9 з них відзначили це відповіддю «Добре» та ще 9 – «Відмінно». Дані результати демонструють відсутність конкретних зауважень, щодо самого змісту ОП. Задовільно – вважають ОП формує академічні знання та навички лише 3 здобувача вищої освіти.

На питання «Визначте, якою мірою ОП сприяє Вашому особистісному розвитку» 10 з 20 дали відповідь «Відмінно», 7 – «Добре», 2 – «Задовільно», 1 – «Незадовільно». Це при тому, що усі опитані усвідомлюють, що успішне опанування ОП може вплинути на їх майбутню кар’єру та схвально відповіли на дане питання усі респонденти. 10 осіб зазначило, що успішне опанування ОП може вплинути на їх майбутню кар’єру «Відмінно», а ще 10 – «Добре». Дані відповіді засвідчують схвальну оцінку діючої ОП та відсутність нарікань щодо її змісту.

Підтверджують це і результати відповіді на питання «На Вашу думку, ОП відповідає Вашим потребам та сучасним потребам суспільства?». Варіант «Так» – обрало 14 опитаних, «Ні» – лише 2, «Не можу визначитися з відповіддю» 4 респонденти.

Серед причин, що вимагають оновлення ОП, здобувачі вищої освіти зазначили:  «Застарілість» ОП та її невідповідністю сучасним вимогам» – 9 опитаних; «Академічні знання та навички за ОП не сприяють особистісному розвитку та майбутній кар’єрі» – 4 особи; «Зміна потреб ринку праці та  суспільства» і «Необхідність постійного вдосконалення ОП у світлі найновіших досліджень» по 2 особи; «Академічні знання та навички за ОП не сприяють особистісному розвитку та майбутній кар’єрі» та «Не цікавість ОП» по – 1 особі. Результати засвідчують чудову орієнтацію здобувачів вищої освіти щодо актуальності та причин оновлень ОП, що побічно підтверджує виваженість та гарну сформованість ОП за якими вони навчаються.

Підтверджують це і результати опитування стосовно «Чи відповідає ОП сучасним потребам ринку праці та суспільства?». 18 респондентів в цілому схвально оцінили та дали оцінку, що відповідає. 2 зазначило, що «Відповідає не достатньо».

Подібними були відповіді і на питання стосовно того «Чи потребує перегляду перелік обов’язкових дисциплін за Вашою ОП?». Варіант «Не потребує» обрало 13 респондентів. Потребує часткова, а саме «Потребують перегляду дисципліни циклу загальної підготовки» – 2 респонденти, «Потребують перегляду дисципліни циклу загальної підготовки» – 2 респонденти, «потребує загалом» – 2 респонденти. При цьому зауваження стосовно змін дисциплін циклу загальної та спеціальної підготовки обрав лише 1 студент першого та 1 студент 2 курсів. Що викликає певні сумніви та змушує думати про неуважність проходження тестування, оскільки студентам першого курсу ще мало, що відомо про дисципліни професійного курсу, а студенти старших курсів не вивчають дисципліни загальної підготовки.

З можливих причин перегляду обов’язкових дисциплін респонденти відзначили доволі абстрактні варіанти на зразок: «Необхідність удосконалення ОП» – 9 чоловік; «Мої особисті уподобання» – 7 осіб; «Досвід, отриманий під час практичної підготовки або роботи за спеціальністю» – 3 особи. Торкаючись питання «Чи потребує перегляду перелік вибіркових дисциплін ОП?» 16 респондентів обрали варіант «Не потребує», по 2 відповіді припало на варіанти «Потребує» та «Перелік вибіркових дисциплін не достатній для досягнення цілей ОП». Основною причиною для перегляду вибіркових дисциплін 8 чоловік обрало варіант «Мої особисті уподобання», 9 – «необхідність удосконалення ОП», 2 особи – «Досвід, отриманий під час практичної підготовки або роботи за спеціальністю», 1 особа – «Невідповідність процедури обрання вибіркових дисциплін».

Оцінюючи форми атестації здобувачі вищої освіти на питання «Наявна форма атестації за Вашою ОП відповідає Стандарту вищої освіти, але чи хотіли б Ви внести зміни до форм атестації?» усі респонденти дали відповідь «Ні». Більшість опитаних позитивно віднеслася до оцінки графіку навчального процесу. Зауваження щодо його організації були відсутні у 15 осіб. Лише 2 здобувачів вищої освіти зазначили, що «Графік не враховує специфіку навчання за ОП», 1 респондент висловився, що «Графік не відповідає потребам ОП тому, що (напишіть Вашу думку)».

Позитивно оцінили навчальний план з власною ОП – 12 студентів, 6 – мали певні зауваження щодо «не врахування сучасних потреб ринку», «неврахування специфіки», «неврахування запланованих результатів навчання».

Доволі риторичним виявилося питання «Чи потребують перегляду форми викладання за ОП?». Більшість респондентів не змогли визначитися з відповіддю на дане питання. 5 – обрали варіант «Не потребують», 2 – «Так, потребують тому, що мені не подобаються», 5 – «Так, потребують тому, що форми викладання не відповідають цілям ОП». Дещо більший показник невдоволеності формам викладення та їх невідповідність освітнім цілям ОП був відзначений у студентів 2 курсу, що другий рік поспіль вимушені навчатися в умовах карантину. Усі інші курси схвально відгукнулися щодо форм викладення.

Позитивно оцінили ресурсну базу Університету (інтелектуальні, матеріально-технічні ресурси), як достатню для  досягнення цілей за своєю ОП 16 респондентів, 3 осіб ускладнилися у відповіді. Лише одна особа вважає її недостатньою.

Відповіді на питання «Дайте визначення відповідності результатів навчання за ОП Вашим очікуванням, потребам та вашій задоволеності навчанням» розділилися наступним чином: «Дуже задоволений» – 8осіб, «Швидше задоволений» – 7 осіб, «Задоволений» – 3 особи, «Звичайно задоволений» – 2 особи. Позитивно оцінено було і відповідності результатів навчання за ОП вимогам та очікуванням роботодавців. Варіант «Відповідає повністю» обрало 9 чоловік, «Відповідає достатньо» – 2 особи, «Швидше відповідає» – 7 осіб, «Скоріше відповідає» – 1 особа, «Не відповідає» – 1 особа.

Торкаючись пропозицій стосовно поліпшення ОП респонденти більшістю аудиторії зазначили відповідність її змісту вимогам ринку праці та опитуванням роботодавців (13 осіб), 1 особа хотіла б більше залучати роботодавців до даного процесу. 6 осіб – незадоволені якістю викладачів. При цьому більша частина з них це знов таки студенти першого та другого курсу, що починають своє навчання в умовах карантину та дистанційного проведення пар. У цілому задоволеність даної ОП висловили 19 респондентів, незадоволеність лише 1. «Достатньою» для працевлаштування ОП вважають 10 здобувачів вищої освіти, «Сучасною та затребуваною» – 8 чоловік, «Застарілою» – 2 особи і це студенти 1 курсу, що фактично нівелює їх відповіді через незначний досвід практичної діяльності та термін навчання.

Серед пропозицій щодо удосконалення ОП респонденти обрали: «Підвищити рівень кваліфікації деяких викладачів» – 1 особа; «Більше практичних завдань» – 1 особа; «Більше теорії» – 1 особа; «Важко відповісти» – 2 особи;  «Усе добре» – 1 особа; «Зауважень не має» – 14 респондентів.

13.2. Основні висновки

В цілому можна зробити висновок, що опитані здобувачі вищої освіти загалом задоволені змістом ОП. Певні складнощі у виборі відповіді в окремих питаннях на кшталт «Чи відомі Вам зміни вашої ОП, що вносилися за результатами її перегляду?» та «Як Ви вважаєте, освітня програма (ОП), за якою навчаєтесь, потребує перегляду?» порівнюючи їх з відповідями «Визначте, якою мірою ОП сприяє Вашому особистісному розвитку» та «На Вашу думку, ОП відповідає Вашим потребам та сучасним потребам суспільства?» можна побачити діаметрально протилежні відповіді, що були викликані неуважністю респондентів. Це підтверджує і розташування даних питань. Оскільки вони були на початку анкетування, здобувачі вищої освіти швидше за все не уважно відповідали на них.

13.3. Моменти, що потребують підвищеної уваги адміністрації та викладацького складу

При домінування у цілому схвальних оцінок звертає увагу факт неповної обізнаності щодо відстеження змін ОП та розміщення даної інформації. Це вимагає проведення роз’яснювальних робіт та обговорення зі студентами питань щодо задоволеності ОП.

13.4. Рекомендації щодо предмету анкетування

Необхідно посилити роботу зі студентами особливо першого курсу стосовно роз’яснень важливості та суті ОП в їх навчанні, роз’яснень значення та ролі включених до них дисциплін, оскільки студенти першого курсу критично відповідали стосовно дисциплін спеціальної підготовки, які вони ще не торкалися у повній мірі. У даній ситуації потребує і формування більш відповідального проходження тестування з боку студентів для отримання більш повної картини з запропонованих питань.

13.5. Рекомендації щодо процедури дослідження

Для більш комплексної оцінки відповідності ОП потребам та інтересам здобувачів вищої освіти, окрім наявних у анкеті ключових питань, у наступних опитуваннях пропонується додати можливість наведення респондентами конкретних ОП інших ЗВО чи зазначення більш точно, причини незадоволеності ОП.

НАСТУПНА ЧАСТИНА ОПИТУВАННЯ

288 разів прочитано