Опитування студентів ОП “Готельно-ресторанна справа” Університету Туган-Барановського

SQ_2_Опитування здобувачів вищої освіти щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін

Дослідження у формі онлайн-опитування проводилось 03.09.2021 р. – 23.09.2021 р. методом анкетування із використанням сервісу Microsoft Forms. У опитуванні взяли участь 12 здобувачів вищої освіти денної форми навчання, що навчаються за освітньою програмою «Готельно-ресторанна справа».

17 Опитування здобувачів вищої освіти щодо процедур внутрішнього забезпечення якості ОП

17.1. Аналіз отриманих результатів

Опитування щодо процедур внутрішнього забезпечення якості ОП (SQ_17) стосувалось виявлення оцінок здобувачами вищої освіти якості ОП та долучення студентів до процедури внутрішнього забезпечення якості ОП.

Більшість респондентів заявила, що їм відомо яким чином здійснюється процедура внутрішнього забезпечення якості ОП. 11 студентів обрали відповідь «Так», 5 – «Так, я ознайомився/-лась з процедурою на офіційному сайті Університету», 4 – «Ні». Це підтверджують і дані відповідей на питання «Ознайомившись з процедурою перегляду змісту освітніх програм, Ви усвідомлюєте, яким чином здобувачі ВО приймають участь у перегляді освітніх програм?». Варіант відповіді «так, повністю» – обрало 8 респондентів, «Так, досить» – 5, «Швидше так» – 4, «Скоріше Ні» – 2, «Ні» – 1.

Стосовно причин необхідності перегляду ОП 40% респондентів (8 особи) обрали варіант «Застарілістю»  10% – (4 особи) –  «Академічні знання та навички за ОП не сприяють особистісному розвитку та майбутній кар’єрі». По три особи зазначили,- «Зміною потреб ринку праці та  суспільства» та «Необхідністю постійного вдосконалення ОП у світлі найновіших досліджень». По 1 особі – «Академічні знання та навички за ОП не сприяють особистісному розвитку та майбутній кар’єрі», «Не цікавість ПО».

Звертає на себе увагу той факт, що на питання «Ступінь вашого впливу на процеси періодичного перегляду ОП достатній для забезпечення її відповідності вашим потребам та сучасним тенденціям?», 9 студентів відповіли – «Так, повністю», 6 – «Швидше так», 3 – «Так, досить», по 1 відповіді на варіанти – «Недостатній», «Скоріше Ні».

Одностайними в своїх судженням були студенти і щодо своєї можливості впливу на процес перегляду та удосконалення ОП шляхом опитування здобувачів ВО Університету (констеляція анкет). 18 респондентів обрали відповідь «Так» і лише 2 – «Ні». При цьому майже половина студентів заявили про наявність досвіду в  перегляді / оновлені / обговоренні змісту ОП. 9 респондентів обрали відповідь «Так маємо».  Одночасно з цим студенти не ознайомлені з процедурою перегляду ОП. На питання «Якщо Ви ознайомлені з процедурою перегляду ОП, визначте, якою є перспектива врахування адміністрацією Університету Вашої позиції щодо перегляду ОП», варіант відповіді «Я ще не ознайомився з такою процедурою» обрало 14 респондентів, «Я не зміг знайти інформацію для ознайомлення з такою процедурою» – 2 респондент, «Моя ОП є актуальною та не потребує змін» – 3 особи.

Основною формою участі студентського самоврядування Університету в процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП 14 студентів зазначила варіант «Ініціює опитування та обговорення, формує колективні пропозиції щодо перегляду ОП». 2 – обрали варіант «Є важливою рушійною силою в процесах перегляду ОП, але пропозиції самоврядування необґрунтовано не враховуються», а  4 взагалі відмітили, що студентство «Не приймає участі в даному процесі».

Позитивно оцінили студенти (15 респондентів) і запитання стосовно: «Чи забезпечена в Університеті участь студентського самоврядування у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП?», троє осіб віддали перевагу варіанту – «Так, але участь занадто зарегульована процедурними питаннями» та 2 обрали відповідь «Ні». Одночасно з цим 16 студентів вважає, що «Процес перегляду та удосконалення ОП в Університеті повною мірою здатен врахувати пропозиції здобувачів ВО (студентського самоврядування)?». 19 з 20 опитаних вважають, що процес перегляду та удосконалення ОП в Університеті може забезпечити адекватний вплив на перегляд та удосконалення ОП здобувачів ВО (студентського самоврядування). В свою чергу 17 осіб впевнені, що процедура збору пропозицій щодо структури та змісту ОП на основі анкети SQ_13 може забезпечити адекватний вплив здобувачів ВО на процес перегляду та удосконалення ОП. Найбільш зручними формами збору  та обробки пропозицій здобувачів ВО щодо структури та змісту ОП на думку 17 осіб є цілком прийнятними. 19 респондентів схвально відповіли на питання – «Чи доводиться до здобувачів ВО   інформація щодо внесених до ОП  змін?» та «На Вашу думку, Університет достатньо робить для моніторингу пропозицій здобувачів ВО та періодичного перегляду ОП?», На Вашу думку, «Університет достатньо робить для моніторингу пропозицій здобувачів ВО та періодичного перегляду ОП»

На питання «Чи відомі Вам зміни вашої ОП, що вносилися за результатами її перегляду у попередні роки?», варіант «Відомі, я дізнався/-лася про них на офіційному сайті» обрало 4 студенти, зазначили, що «не відомі» – 12 студентів, «Відомі, я дізнався/-лася про них самостійно (випадково» – 2 студенти, «Відомі, але не вважаю ці зміни удосконаленням ОП, так як не було враховано пропозиції зацікавлених сторін» – 2 студенти. При цьому пропозицій щодо покращення організації контрольних заходів не надійшло. Випадків стикання із складнощами у процесі перегляду та удосконалення ОП не було вказано.

17.2. Основні висновки

В цілому можна зробити висновок, що усі здобувачі вищої освіти знають про можливості долучення до перегляду та удосконалення ОП. Значна частина має досвід у даному напрямку роботи, відзначає відкритість та прозорість даних процесів, урахування адміністрацією університету зауважень та побажань. Студенти володіють достатньою інформацією щодо механізмів даної роботи та достатньо оцінюють рівень власного впливу у даній роботі.

17.3. Моменти, що потребують підвищеної уваги адміністрації та викладацького складу

При цьому звертають на себе увагу два моменти. Перший – це недостатня поінформованість студентів щодо розміщення матеріалів стосовно процедури перегляду ОП. Усі респонденти обрали варіанти відповідей, або я не зміг знайти інформацію на сайті, або я ще не ознайомився з такою процедурою. Другий – обрані причини необхідності перегляду ОП. Зважаючи на те, що 35% респондентів (4 особи) обрали варіант причини «Академічні знання та навички за ОП не сприяють особистісному розвитку та майбутній кар’єрі», а більше з них відносилися до категорії студентів 1 курсу. Варто провести корегування питання та варіантів відповіді чи обмежити доступ до її заповнення, оскільки студенти 1 курсу ще не мають достатнього рівня знань та досвіду професійної діяльності для обґрунтованого вибору даного варіанту відповіді. Це наштовхує на думку про необхідність в подальшому уточнення варіантів відповідей в анкеті з можливим додаванням варіанту «Власна відповідь».

17.4. Рекомендації щодо предмету анкетування

Враховувати при розробці та вдосконалення ОП зазначені причини необхідності зміни ОП. Провести інформаційну роботу щодо роз’яснення місця знаходження нормативних положень стосовно процедури внесення змін та удосконалення ОП, їх ініціювання. Сприяти подальшому долученню студентів до даного виду роботи дистанційними методами, залучати студентів до процесу ознайомлення та обговорення ОП зі спеціальності інших вітчизняних та закордонних університетів, їх відповідність умовам ринку України.

17.5. Рекомендації щодо процедури дослідження

Потребують уточнення формулювання окремих питань. Вважаємо за доцільне обміркувати варіант долучення до даного опитування більше студентів старших курсів, через наявність в них більшого досвіду щодо змісту дисциплін та суті практики.

 

281 разів прочитано