ЯКІСТЬ ТА ВЧАСНІСТЬ ІНФОРМУВАННЯ АСПІРАНТІВ ЩОДО ЦІЛЕЙ, ЗМІСТУ ТА ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, ПОРЯДКУ ТА КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ

\Результати опитування аспірантів ОНП Економіка щодо якості та вчасності їх інформування про цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання свідчать, що аспіранти здебільшого проінформовані про цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання дисциплін перед їх вивченням; джерелами такої інформації виступають робочі програми, силабуси, викладачі; політика навчальних дисциплін не змінюється під час вивчення дисциплін.

  • 100% респондентів ЗАЗНАЧАЮТЬ, ЩО цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання дисциплін не змінюються під час вивчення дисциплін.
  • 80% респондентів ЗАЗНАЧАЮТЬ, ЩО вони зазвичай дізнаються про цілі, зміст та очікувані результати навчання перед вивченням дисципліни (20% – під час навчання); вони зазвичай дізнаються про порядок та критерії оцінювання перед вивченням дисципліни (20% респондентів – під час навчання).
  • 60% респондентів ЗАЗНАЧАЮТЬ, ЩО основним джерелом інформації про цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання дисциплін виступають силабуси та робочі програми дисциплін (40% – викладач); вони заздалегідь проінформовані про види робіт, які необхідно буде виконувати в рамках навчальної дисципліни (40% – скоріше проінформовані заздалегідь, ніж не проінформовані); вони заздалегідь проінформовані про кількість балів, у які оцінюються всі види роботи, передбачені із дисципліни (40% – скоріше проінформовані заздалегідь, ніж не проінформовані); основним джерелом інформації про «політику навчальної дисципліни» (невчасно виконані завдання, пропущені заняття (лікарняні, мобільність); плагіат, академічна доброчесність, поведінка в аудиторії тощо) виступає викладач (40% – робоча програма або силабус дисципліни) «політика навчальної дисципліни» не змінювалася під час вивчення дисциплін (40% – скоріше не змінювалася, ніж змінювалася).

Опитування бакалаврів Університету Туган-Барановського ОП «Готельно-ресторанний бізнес»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Готельно-ресторанний бізнес» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ 2 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін» проводилось у формі онлайн-опитування із використанням сервісу Microsoft Forms.

Дане опитування стосувалось виявлення оцінок здобувачів вищої освіти процедури та інших особливостей процесу вибору навчальних дисциплін, інформаційно-консультаційних можливостей, а також зацікавленості у навчанні за сертифікованими навчальними курсами Університету.

В опитуванні взяли участь 30 здобувачів ВО денної і заочної форми здобуття вищої освіти, що навчаються за ОП «Готельно-ресторанна справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

 

Читайте також: https://donnuet.edu.ua/opytuvannia-bakalavriv-universytetu-tuhan-baranovskoho-op-hotelno-restorannyj-biznes-8/

 

Щодо сертифікованих навчальних курсів Університету бажання опитаних здобувачів вищої освіти суттєво різняться (табл. 8).

Таблиця 8. Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання «За якими саме сертифікованими навчальними курсами Університету Ви хотіли б додатково навчатися?» [1]

Запропоновані сертифіковані навчальні курси Університету Кількість здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді
З ефективних комунікацій; 5
З іноземної мови 16
З інформаційних технологій 4
З маркетингу 3
З менеджменту 3
З особистісного зростання 7
З психології 10
З публічних виступів, проведення презентацій 6
З розвитку вміння рішення складних «нетипових» завдань 4
З розвитку вмінь та навичок ділового спілкування та етикету 8
З розвитку креативного мислення 8
З розвитку критичного мислення 4
З розвитку лідерських якостей 9
З тайм-менеджменту 4
З управління стресом; 5
Ні; 3
Разом 99

 

Відносними лідерами серед сертифікованих курсів, яким надають перевагу респонденти, є іноземна мова (16 виборів), психологія (10 вибори), з розвитку лідерських якостей (9 виборів), з розвитку вмінь та навичок ділового спілкування та етикету (8 виборів), з розвитку креативного мислення (8 виборів).

Суттєвими є розбіжності і у кількості бажаних сертифікованих курсів (табл. 9): по 1 курсу як бажані вказали 5 респондентів, в той же час троє з опитуваних позначив 15 курсів як бажані.

 

Таблиця 9. Розподіл здобувачів вищої освіти на питання за кількістю бажаних сертифікованих навчальних курсів Університету

Кількість сертифікованих навчальних курсів Університету, за якими хотів би навчатись респондент Кількість здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді
1 5
2 5
3 4
4 2
5 4
6 1
7 1
9 1
10 1
15 3
0 3
Общий итог 30

 

Отримані результати опитування дозволяють зробити такі основні висновки:

– рівень задоволеності респондентів оцінюваними аспектами процесу реалізації індивідуальної освітньої траєкторії та права на вибір навчальних дисциплін є переважно високим (відповідаючи на питання, респонденти обирали переважно варіант відповіді «задовольняє повністю» та аналогічні;

– спостерігається високий рівень інформованості щодо можливості та процедури вибору вибіркових навчальних дисциплін, здобувачі вищої освіти оцінюють дану опцію індивідуальної освітньої траєкторії як важливу особисто для себе;

– переважну більшість опитаних здобувачів вищої освіти повністю задовольняє існуюча процедура вибору дисциплін вільного вибору;

– здійснюючи вибір вибіркових навчальних дисциплін, опитані здобувачі вищої освіти найбільше орієнтуються на власну думку, поради викладачів або батьків; однак єдиний варіант відповіді «Нічиї, враховую тільки власну думку» обрали 16 респонденти;

– найбільше значення при виборі вибіркових дисциплін для респондентів мають безпосередній зв’язок дисципліни з майбутньою професією; практична спрямованість дисципліни та особа викладача; найменше ‑ назва дисципліни та її «легкість»;

– опитаних здобувачів вищої освіти переважно задовольняє перелік запропонованих дисциплін вільного вибору щодо складу. Щодо кількості дисциплін лише 37% опитаних повністю задоволені, 33% вважають, що дисциплін замало;

– респонденти продемонстрували також високий рівень зацікавленості у додатковому навчанні за сертифікованими навчальними курсами Університету;

– щодо вибіркових дисциплін респонденти продемонстрували потребу у додатковому вивченні іноземної мови, дисциплін по готельній складовій та психології;

– щодо сертифікованих курсів Університету респонденти продемонстрували потребу у додатковому вивченні іноземної мови, психології,  з розвитку лідерських якостей, з розвитку вмінь та навичок ділового спілкування та етикету, з розвитку креативного мислення.

За результатом анкетування групою забезпечення запропоновано:

  • проводити активну роботу щодо практики інформування здобувачів вищої освіти щодо особливостей навчальних дисциплін, що підлягають вибору, та розміщення необхідної інформації на сайті Університету (робочі програми дисциплін) та сайті кафедри (анотації та презентації дисциплін);
  • провести моніторинг ресурсів, що використовуються для інформування здобувачів щодо дисциплін вільного вибору (Сайт Університету та сайт кафедри) з метою визначення повноти інформації у них. Це дозволить визначити коригувальні заходи та ліквідувати розбіжності у сприйнятті опитаними здобувачами вищої освіти ресурсів (перш за все анотації та презентації дисциплін), які використовують для інформування щодо дисциплін вільного вибору.
  • розширити перелік дисциплін вільного вибору циклу загальної підготовки шляхом введення навчальних дисциплін Англійська мова, дисциплін по готельній складовій, Психологія тощо;
  • розширити перелік дисциплін вільного вибору циклу професійної підготовки шляхом введення навчальних дисциплін щодо управління готельно-ресторанним бізнесом, «Світовий туризм», дисциплін технологічного спрямування та кулінарної підготовки.

[1] Кількість відповідей перевищує кількість здобувачів вищої освіти, що взяли участь у дослідженні, оскільки респонденти могли обирати більше одного варіанта відповіді.

Опитування бакалаврів Університету Туган-Барановського ОП «Готельно-ресторанний бізнес»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Готельно-ресторанний бізнес» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ 2 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін» проводилось у формі онлайн-опитування із використанням сервісу Microsoft Forms.

Дане опитування стосувалось виявлення оцінок здобувачів вищої освіти процедури та інших особливостей процесу вибору навчальних дисциплін, інформаційно-консультаційних можливостей, а також зацікавленості у навчанні за сертифікованими навчальними курсами Університету.

В опитуванні взяли участь 30 здобувачів ВО денної і заочної форми здобуття вищої освіти, що навчаються за ОП «Готельно-ресторанна справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

 

Читайте також: https://donnuet.edu.ua/opytuvannia-bakalavriv-universytetu-tuhan-baranovskoho-op-hotelno-restorannyj-biznes-7/

 

Окремий блок питань стосувався змісту та обсягу переліку дисциплін запропонованих вільного вибору.

Відповіді опитаних здобувачів вищої освіти свідчать про їх переважну задоволеність переліком запропонованих дисциплін вільного вибору: 4 респондентів обрали варіант відповіді «повністю задовольняє», 16 осіб – «скоріше задовольняє».  6 осіб скоріше не задовольняє перелік дисциплін, 1 респондент зазначив, що  «повністю не задовольняє».

Не всіх опитаних здобувачів вищої освіти влаштовує кількість дисциплін вільного вибору, які можливо вивчати протягом семестру. Відповідаючи на питання «Чи влаштовує особисто Вас кількість дисциплін вільного вибору, які можливо вивчати протягом семестру?», 11 респондентів обрали варіант відповіді «Так, дисциплін вільного вибору стільки, скільки потрібно», 2 респондентів зазначили, що  «дисциплін забагато»; 10 осіб – дисциплін мало. Ще 7 респондентів обрав варіант відповіді «важко відповісти».

Отримані результати свідчать про необхідність визначення чинників, що заважають задоволеності респондентів процедурою вибору дисциплін, що навчаються на 1-4 курсі освітнього рівня «бакалавр».

У відповідь на питання «Які дисципліни Ви хотіли б додати до переліку дисциплін вільного вибору циклу загальної підготовки?» було отримано такі 16 відповідей: 6 респондентів вказали як додаткову дисципліну «Англійська мова», 4 особи – дисципліни по готельній складовій, ще 3 – «Психологія», 3 особи не змогли запропонувати нічого.

Також у відповідь на аналогічне питання щодо дисциплін вільного вибору циклу професійної підготовки отримані такі результати: 3 особи  з опитаних здобувачів вищої освіти зазначили дисципліни щодо управління готельно-ресторанним бізнесом, 1 особа – бажає вивчати «Світовий туризм», 1 особа – технології, 1 особа – кулінарію.

Респонденти продемонстрували також високий рівень зацікавленості у додатковому навчанні за сертифікованими навчальними курсами Університету (табл. 7).

 

Таблиця 7. Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання «Чи хотіли б Ви додатково навчатися за сертифікованими навчальними курсами Університету?

Варіанти відповіді Кількість здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді
Так 18
Ні 5
Важко відповісти 7
Загалом 30

 

Не зацікавлені у навчанні за сертифікованими навчальними курсами Університету або сумніваються у доцільності цього 12 респондентів з 30.

 

ОПИТУВАННЯ АСПІРАНТІВ ОНП ЕКОНОМІКА ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА УНІВЕРСИТЕТУ ЇХ ПОТРЕБАМ ТА ІНТЕРЕСАМ

У листопаді 2020 року було проведене анонімне опитування аспірантів ОНП Економіка щодо відповідності освітнього середовища ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського їх потребам та інтересам.

Аспірантам було запропоновано відповісти на 18 питань, використовуючи 5-ну шкалу, де 5 – повністю згоден, 4 – згоден, 3 – згоден, але не повністю, 2 – не згоден, 1 – повністю незгоден.

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ СВІДЧАТЬ, ЩО: 100%

аспірантів ОПН Економіка, що взяли участь у опитуванні, повністю згодні із тим, що:

 

ü освітнє середовище в Університеті є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти;
ü адміністрація Університету оперативно реагує на запити і потреби здобувачів вищої освіти щодо підвищення рівня безпеки навчання в Університеті;
ü в Університеті забезпечується дотримання санітарно-гігієнічних норм;
ü в Університеті забезпечується дотримання норм протипожежної безпеки;
ü на території Університету забезпечується громадська безпека і порядок;
ü в Університеті забезпечується добрий стан приміщень для проведення занять та високий рівень оснащення сучасною технікою (мультимедійною, тощо);
ü в Університеті забезпечується висока ефективність системи інформаційно-консультативної підтримки здобувачів вищої освіти;
ü інтернет-ресурси Університету повністю доступні для здобувачів вищої освіти
ü інформація щодо проведення запланованих заходів в Університеті повністю доступна;
ü в Університеті наявні ефективні процедури врегулювання адміністрацією конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та проявами корупційних дій.
   
   
80% – 20%

аспірантів ОПН Економіка, що взяли участь у опитуванні, повністю згодні або абсолютно згодні із тим, що:

ü інформаційні ресурси Університету за їх освітньою програмою повністю доступні;
ü в Університеті наявна ефективна система соціальної підтримки здобувачів вищої освіти;
ü в Університеті забезпечені умови для реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами;
ü в Університеті повністю доступна інформації щодо реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами;
ü в Університеті наявна інфраструктура для людей з особливими потребами;
ü адміністрацією Університету оперативно вирішуються питання здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами
ДонНУЕТ і соцмережі

Університет Туган-Барановського онлайн

Друзі! В умовах пандемії, соціальні мережі та платформи все активніше входять у життя кожного з нас. Ми навчаємось і відпочиваємо онлайн.

Що подивитись. Усі наші фотозвіти шукайте у нашому Інстаграмі

Нові відео знайдете у нашому TikTok

Що почитати. Усі новини Університету Туган-Барановського у Телеграмі, на Фейсбуці

Наш блог “ДонНУЕТ в обличчях” розказує цікаві історії цікавих людей.

Що дізнатись. Університет Туган-Брановського запрошує на Марафон вебінарів. Щосуботи о 15:00 ми говоримо про особливості Вступної кампанії 2021.
Зустрічаємось у Zoom 
Ідентифікатор конференції: 762 1508 9343
Код доступу: asdf1234

До речі, підписуйтесь на наших колег з Маріуполя – навчально-науковий інститут бізнесу та гостинності Університету Туган-Барановського!

Підписуйтесь на Університет в соцмережах, ставте лайки, коментуйте та будьте у центрі подій! Знайти наші пости у будь-якій із соцмереж можна також за хештегом #студент_доннуэт.

Опитування бакалаврів Університету Туган-Барановського ОП «Готельно-ресторанний бізнес»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Готельно-ресторанний бізнес» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ 2 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін» проводилось у формі онлайн-опитування із використанням сервісу Microsoft Forms.

Дане опитування стосувалось виявлення оцінок здобувачів вищої освіти процедури та інших особливостей процесу вибору навчальних дисциплін, інформаційно-консультаційних можливостей, а також зацікавленості у навчанні за сертифікованими навчальними курсами Університету.

В опитуванні взяли участь 30 здобувачів ВО денної і заочної форми здобуття вищої освіти, що навчаються за ОП «Готельно-ресторанна справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

 

Читайте також: https://donnuet.edu.ua/opytuvannia-bakalavriv-universytetu-tuhan-baranovskoho-op-hotelno-restorannyj-biznes-6/

 

При виборі дисциплін вільного вибору опитані здобувачів вищої освіти звертають увагу, в першу чергу, на безпосередній зв’язок дисципліни з майбутньою професією (середня оцінка 4,47), практичну спрямованість дисципліни (середня оцінка 4,47) та особу викладача (середня оцінка 4,13) (табл. 2.6).

 

Таблиця 2.6. Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання «Оцініть значущість критеріїв, які Ви використовуєте при виборі дисциплін вільного вибору»

Критерії Розподіл оцінок, кількість виборів

(за шкалою від 1 до 5, де «1» ‑ «не має значення», а «5» ‑ «дуже важливий»)

Серед­нє зна­чення
  1 2 3 4 5
1. Назва дисципліни            
2. Викладач, який буде вести дисципліну   3 2 13 12 4,13
3. Практична спрямованість дисципліни   1 3 7 19 4,47
4. Безпосередній зв’язок дисципліни з майбутньою професією 2   2 4 22 4,47
5. Спрямованість навчальної дисципліни на формування загальних компетентностей, які будуть потрібні у будь-якій професії 2   4 13 11 3,7
6. Легкість вивчення дисципліни та отримання оцінки за нею   2 12 7 9 3,8

 

Найменш значущі чинники – спрямованість навчальної дисципліни на формування загальних компетентностей, які будуть потрібні у будь-якій професії (3,7) та її «легкість» (3,8).

Інших критеріїв самі здобувачі вищої освіти не вказали, хоча їм було надано таку можливість.

Наразі, відповіді респондентів переважно концентруються у позитивній частині шкали оцінок, однак їх розподіл відрізняється за різними критеріями, про що свідчить середня оцінка.

Календар подій. День пам'яті 2021

29.01.2021. День пам’яті героїв Крут

29 січня відзначається День пам’яті героїв Крут. У цей день українці вшановують події кінця січня 1918 року, коли юні захисники Української Народної Республіки власною кров’ю вписали нову героїчну сторінку в історію українського визвольного руху – бій під Крутами.

Опитування бакалаврів Університету Туган-Барановського ОП «Готельно-ресторанний бізнес»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Готельно-ресторанний бізнес» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ 2 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін» проводилось у формі онлайн-опитування із використанням сервісу Microsoft Forms.

Дане опитування стосувалось виявлення оцінок здобувачів вищої освіти процедури та інших особливостей процесу вибору навчальних дисциплін, інформаційно-консультаційних можливостей, а також зацікавленості у навчанні за сертифікованими навчальними курсами Університету.

В опитуванні взяли участь 30 здобувачів ВО денної і заочної форми здобуття вищої освіти, що навчаються за ОП «Готельно-ресторанна справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

 

Читайте також: https://donnuet.edu.ua/opytuvannia-bakalavriv-universytetu-tuhan-baranovskoho-op-hotelno-restorannyj-biznes-5/

 

Респонденти зазначили (табл. 5), що, здійснюючи вибір навчальних дисциплін, найбільше враховують поради  викладачів (3 осіб), одночасно поради викладачів та одногрупників (2 особи); поради  викладачів та власну думку (2 осіб), одногрупників (2 особи); одногрупників та викладачів (1 особа). Орієнтуються на власну думку 16 осіб.

 

Таблиця 5. Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання «Чиї поради Ви враховуєте при виборі навчальних дисциплін?», осіб

Поради при виборі навчальних дисциплін Кількість здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді
Батьків; Нічиї, враховую тільки власну думку; 1
Важко відповісти; 2
Викладачів; 3
Викладачів;Нічиї, враховую тільки власну думку; 2
Викладачів;Одногрупників; 2
Нічиї, враховую тільки власну думку; 16
Одногрупників; 2
Одногрупників;Викладачів; 1
Одногрупників;Нічиї, враховую тільки власну думку; 1
Загалом 30

 

Враховуючи відповіді здобувачів ВО, доцільно акцентувати увагу керівника ОП, завідувача кафедри та НПП, які працюють на освітній програмі, на продовженні практики інформування здобувачів вищої освіти щодо особливостей навчальних дисциплін, що підлягають вибору, та розміщення необхідної інформації на сайті Університету (робочі програми дисциплін) та сайті кафедри (анотації та презентації дисциплін).

Опитування бакалаврів Університету Туган-Барановського ОП «Готельно-ресторанний бізнес»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Готельно-ресторанний бізнес» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ 2 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін» проводилось у формі онлайн-опитування із використанням сервісу Microsoft Forms.

Дане опитування стосувалось виявлення оцінок здобувачів вищої освіти процедури та інших особливостей процесу вибору навчальних дисциплін, інформаційно-консультаційних можливостей, а також зацікавленості у навчанні за сертифікованими навчальними курсами Університету.

В опитуванні взяли участь 30 здобувачів ВО денної і заочної форми здобуття вищої освіти, що навчаються за ОП «Готельно-ресторанна справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

 

Читайте також: https://donnuet.edu.ua/opytuvannia-bakalavriv-universytetu-tuhan-baranovskoho-op-hotelno-restorannyj-biznes-4/

 

Респонденти зазначили (табл. 3), що, здійснюючи вибір навчальних дисциплін, найбільше орієнтуються на власну думку (11 осіб), звертаються за порадами викладачів (4 осіб) або Директора Інституту (6 осіб), завідувача кафедри (3 особи) або Керівника освітньої програми (2 особи).

 

Таблиця 3. Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання «За чиїми консультаціями при виборі дисциплін вільного вибору Ви зверталися?», осіб[1]

Консультації при виборі навчальних дисциплін Кількість здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді
Важко відповісти 4
Викладачі 4
Директор Інституту 6
Завідувач кафедри 3
Керівник освітньої програми 2
Орієнтуюсь лише на власну думку 11
Загалом 30

 

При цьому при  виборі навчальних дисциплін, найбільш значущими були консультації (табл. 4) викладачів (9 осіб) або Директора Інституту (5 осіб), завідувача кафедри (3 особи) або Керівника освітньої програми (2 особи).  При цьому орієнтуються лише на власну думку  8 осіб.

Таблиця 4. Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання «Чиї консультації  щодо вибору дисциплін були для Вас найбільш значущими?», осіб[2]

Найбільш значущі консультації при виборі навчальних дисциплін Кількість здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді
Важко відповісти 3
Викладачі 9
Директор Інституту 5
Завідувач кафедри 3
Керівник освітньої програми 2
Орієнтуюсь лише на власну думку 8
Загалом 30

[1] Кількість відповідей перевищує кількість здобувачів вищої освіти, що взяли участь у дослідженні, оскільки респонденти могли обирати більше одного варіанта відповіді.

[2] Кількість відповідей перевищує кількість здобувачів вищої освіти, що взяли участь у дослідженні, оскільки респонденти могли обирати більше одного варіанта відповіді.

ДонНУЕТ знає

Вітаємо з Днем Соборності України!

Сьогодні, 22 січня, в Україні відзначають важливу історичну подію – День Соборності! Це свято пов’язане з процесом об’єднання українських земель.

У 1919 році було проголошено Акт злуки Української народної республіки і Західноукраїнської народної республіки. Також цього дня згадують підписання Четвертого Універсалу Центральної Ради. Це сталося роком раніше – 22 січня 1918 року. Цим документом проголошувалася повна незалежність УНР.

День соборності