ЯКІСТЬ ТА ВЧАСНІСТЬ ІНФОРМУВАННЯ АСПІРАНТІВ ЩОДО ЦІЛЕЙ, ЗМІСТУ ТА ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, ПОРЯДКУ ТА КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ

\Результати опитування аспірантів ОНП Економіка щодо якості та вчасності їх інформування про цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання свідчать, що аспіранти здебільшого проінформовані про цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання дисциплін перед їх вивченням; джерелами такої інформації виступають робочі програми, силабуси, викладачі; політика навчальних дисциплін не змінюється під час вивчення дисциплін.

  • 100% респондентів ЗАЗНАЧАЮТЬ, ЩО цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання дисциплін не змінюються під час вивчення дисциплін.
  • 80% респондентів ЗАЗНАЧАЮТЬ, ЩО вони зазвичай дізнаються про цілі, зміст та очікувані результати навчання перед вивченням дисципліни (20% – під час навчання); вони зазвичай дізнаються про порядок та критерії оцінювання перед вивченням дисципліни (20% респондентів – під час навчання).
  • 60% респондентів ЗАЗНАЧАЮТЬ, ЩО основним джерелом інформації про цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання дисциплін виступають силабуси та робочі програми дисциплін (40% – викладач); вони заздалегідь проінформовані про види робіт, які необхідно буде виконувати в рамках навчальної дисципліни (40% – скоріше проінформовані заздалегідь, ніж не проінформовані); вони заздалегідь проінформовані про кількість балів, у які оцінюються всі види роботи, передбачені із дисципліни (40% – скоріше проінформовані заздалегідь, ніж не проінформовані); основним джерелом інформації про «політику навчальної дисципліни» (невчасно виконані завдання, пропущені заняття (лікарняні, мобільність); плагіат, академічна доброчесність, поведінка в аудиторії тощо) виступає викладач (40% – робоча програма або силабус дисципліни) «політика навчальної дисципліни» не змінювалася під час вивчення дисциплін (40% – скоріше не змінювалася, ніж змінювалася).
260 разів прочитано