Опитування бакалаврів Університету Туган-Барановського ОП «Готельно-ресторанний бізнес»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Готельно-ресторанний бізнес» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ 2 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін» проводилось у формі онлайн-опитування із використанням сервісу Microsoft Forms.

Дане опитування стосувалось виявлення оцінок здобувачів вищої освіти процедури та інших особливостей процесу вибору навчальних дисциплін, інформаційно-консультаційних можливостей, а також зацікавленості у навчанні за сертифікованими навчальними курсами Університету.

В опитуванні взяли участь 30 здобувачів ВО денної і заочної форми здобуття вищої освіти, що навчаються за ОП «Готельно-ресторанна справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

 

Читайте також: https://donnuet.edu.ua/opytuvannia-bakalavriv-universytetu-tuhan-baranovskoho-op-hotelno-restorannyj-biznes-7/

 

Окремий блок питань стосувався змісту та обсягу переліку дисциплін запропонованих вільного вибору.

Відповіді опитаних здобувачів вищої освіти свідчать про їх переважну задоволеність переліком запропонованих дисциплін вільного вибору: 4 респондентів обрали варіант відповіді «повністю задовольняє», 16 осіб – «скоріше задовольняє».  6 осіб скоріше не задовольняє перелік дисциплін, 1 респондент зазначив, що  «повністю не задовольняє».

Не всіх опитаних здобувачів вищої освіти влаштовує кількість дисциплін вільного вибору, які можливо вивчати протягом семестру. Відповідаючи на питання «Чи влаштовує особисто Вас кількість дисциплін вільного вибору, які можливо вивчати протягом семестру?», 11 респондентів обрали варіант відповіді «Так, дисциплін вільного вибору стільки, скільки потрібно», 2 респондентів зазначили, що  «дисциплін забагато»; 10 осіб – дисциплін мало. Ще 7 респондентів обрав варіант відповіді «важко відповісти».

Отримані результати свідчать про необхідність визначення чинників, що заважають задоволеності респондентів процедурою вибору дисциплін, що навчаються на 1-4 курсі освітнього рівня «бакалавр».

У відповідь на питання «Які дисципліни Ви хотіли б додати до переліку дисциплін вільного вибору циклу загальної підготовки?» було отримано такі 16 відповідей: 6 респондентів вказали як додаткову дисципліну «Англійська мова», 4 особи – дисципліни по готельній складовій, ще 3 – «Психологія», 3 особи не змогли запропонувати нічого.

Також у відповідь на аналогічне питання щодо дисциплін вільного вибору циклу професійної підготовки отримані такі результати: 3 особи  з опитаних здобувачів вищої освіти зазначили дисципліни щодо управління готельно-ресторанним бізнесом, 1 особа – бажає вивчати «Світовий туризм», 1 особа – технології, 1 особа – кулінарію.

Респонденти продемонстрували також високий рівень зацікавленості у додатковому навчанні за сертифікованими навчальними курсами Університету (табл. 7).

 

Таблиця 7. Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання «Чи хотіли б Ви додатково навчатися за сертифікованими навчальними курсами Університету?

Варіанти відповіді Кількість здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді
Так 18
Ні 5
Важко відповісти 7
Загалом 30

 

Не зацікавлені у навчанні за сертифікованими навчальними курсами Університету або сумніваються у доцільності цього 12 респондентів з 30.

 

266 разів прочитано