Опитування бакалаврів Університету Туган-Барановського ОП «Готельно-ресторанний бізнес»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Готельно-ресторанний бізнес» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ 2 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін» проводилось у формі онлайн-опитування із використанням сервісу Microsoft Forms.

Дане опитування стосувалось виявлення оцінок здобувачів вищої освіти процедури та інших особливостей процесу вибору навчальних дисциплін, інформаційно-консультаційних можливостей, а також зацікавленості у навчанні за сертифікованими навчальними курсами Університету.

В опитуванні взяли участь 30 здобувачів ВО денної і заочної форми здобуття вищої освіти, що навчаються за ОП «Готельно-ресторанна справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

 

Читайте також: https://donnuet.edu.ua/opytuvannia-bakalavriv-universytetu-tuhan-baranovskoho-op-hotelno-restorannyj-biznes-8/

 

Щодо сертифікованих навчальних курсів Університету бажання опитаних здобувачів вищої освіти суттєво різняться (табл. 8).

Таблиця 8. Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання «За якими саме сертифікованими навчальними курсами Університету Ви хотіли б додатково навчатися?» [1]

Запропоновані сертифіковані навчальні курси Університету Кількість здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді
З ефективних комунікацій; 5
З іноземної мови 16
З інформаційних технологій 4
З маркетингу 3
З менеджменту 3
З особистісного зростання 7
З психології 10
З публічних виступів, проведення презентацій 6
З розвитку вміння рішення складних «нетипових» завдань 4
З розвитку вмінь та навичок ділового спілкування та етикету 8
З розвитку креативного мислення 8
З розвитку критичного мислення 4
З розвитку лідерських якостей 9
З тайм-менеджменту 4
З управління стресом; 5
Ні; 3
Разом 99

 

Відносними лідерами серед сертифікованих курсів, яким надають перевагу респонденти, є іноземна мова (16 виборів), психологія (10 вибори), з розвитку лідерських якостей (9 виборів), з розвитку вмінь та навичок ділового спілкування та етикету (8 виборів), з розвитку креативного мислення (8 виборів).

Суттєвими є розбіжності і у кількості бажаних сертифікованих курсів (табл. 9): по 1 курсу як бажані вказали 5 респондентів, в той же час троє з опитуваних позначив 15 курсів як бажані.

 

Таблиця 9. Розподіл здобувачів вищої освіти на питання за кількістю бажаних сертифікованих навчальних курсів Університету

Кількість сертифікованих навчальних курсів Університету, за якими хотів би навчатись респондент Кількість здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді
1 5
2 5
3 4
4 2
5 4
6 1
7 1
9 1
10 1
15 3
0 3
Общий итог 30

 

Отримані результати опитування дозволяють зробити такі основні висновки:

– рівень задоволеності респондентів оцінюваними аспектами процесу реалізації індивідуальної освітньої траєкторії та права на вибір навчальних дисциплін є переважно високим (відповідаючи на питання, респонденти обирали переважно варіант відповіді «задовольняє повністю» та аналогічні;

– спостерігається високий рівень інформованості щодо можливості та процедури вибору вибіркових навчальних дисциплін, здобувачі вищої освіти оцінюють дану опцію індивідуальної освітньої траєкторії як важливу особисто для себе;

– переважну більшість опитаних здобувачів вищої освіти повністю задовольняє існуюча процедура вибору дисциплін вільного вибору;

– здійснюючи вибір вибіркових навчальних дисциплін, опитані здобувачі вищої освіти найбільше орієнтуються на власну думку, поради викладачів або батьків; однак єдиний варіант відповіді «Нічиї, враховую тільки власну думку» обрали 16 респонденти;

– найбільше значення при виборі вибіркових дисциплін для респондентів мають безпосередній зв’язок дисципліни з майбутньою професією; практична спрямованість дисципліни та особа викладача; найменше ‑ назва дисципліни та її «легкість»;

– опитаних здобувачів вищої освіти переважно задовольняє перелік запропонованих дисциплін вільного вибору щодо складу. Щодо кількості дисциплін лише 37% опитаних повністю задоволені, 33% вважають, що дисциплін замало;

– респонденти продемонстрували також високий рівень зацікавленості у додатковому навчанні за сертифікованими навчальними курсами Університету;

– щодо вибіркових дисциплін респонденти продемонстрували потребу у додатковому вивченні іноземної мови, дисциплін по готельній складовій та психології;

– щодо сертифікованих курсів Університету респонденти продемонстрували потребу у додатковому вивченні іноземної мови, психології,  з розвитку лідерських якостей, з розвитку вмінь та навичок ділового спілкування та етикету, з розвитку креативного мислення.

За результатом анкетування групою забезпечення запропоновано:

  • проводити активну роботу щодо практики інформування здобувачів вищої освіти щодо особливостей навчальних дисциплін, що підлягають вибору, та розміщення необхідної інформації на сайті Університету (робочі програми дисциплін) та сайті кафедри (анотації та презентації дисциплін);
  • провести моніторинг ресурсів, що використовуються для інформування здобувачів щодо дисциплін вільного вибору (Сайт Університету та сайт кафедри) з метою визначення повноти інформації у них. Це дозволить визначити коригувальні заходи та ліквідувати розбіжності у сприйнятті опитаними здобувачами вищої освіти ресурсів (перш за все анотації та презентації дисциплін), які використовують для інформування щодо дисциплін вільного вибору.
  • розширити перелік дисциплін вільного вибору циклу загальної підготовки шляхом введення навчальних дисциплін Англійська мова, дисциплін по готельній складовій, Психологія тощо;
  • розширити перелік дисциплін вільного вибору циклу професійної підготовки шляхом введення навчальних дисциплін щодо управління готельно-ресторанним бізнесом, «Світовий туризм», дисциплін технологічного спрямування та кулінарної підготовки.

[1] Кількість відповідей перевищує кількість здобувачів вищої освіти, що взяли участь у дослідженні, оскільки респонденти могли обирати більше одного варіанта відповіді.

281 разів прочитано