Про результати опитування здобувачів ВО спеціальності «Філологія» магістерського рівня за анкетою SQ_9 щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації

Про результати опитування здобувачів ВО спеціальності «Філологія» магістерського рівня за анкетою SQ_9 щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_9 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації» проводилось у формі онлайн-опитування у період з 12.04.2023 р. по 15.04.2023 р. із використанням сервісу Microsoft Teams.

Розподіл відповідей на запитання анкети «Чи знаєте ви, що таке академічна доброчесність?» наступний: «Так» – 67%, «Скоріше так» – 33%.

Позитивно респонденти відповіли на питання «Чи знаєте ви, що таке академічний плагіат? Всі респонденти відповіли «так».

Отриманий результат свідчить про наявну інформацію у студентів про академічну доброчесність та розуміння здобувачами вищої освіти важливості дотримання академічної доброчесності.

На запитання «Чи знаєте ви, як перевірити текст на плагіат за допомогою ресурсів або спеціалізованих програм?» відповіді 80% здобувачів вищої освіти «Так».

Розподіл відповідей на запитання «Чи перевіряли ви коли небудь власні наукові роботи, статті, тези на плагіат самостійно?» (11% обрали варіант відповіді «Так, іноді», 22% – «Так, регулярно»).

89% здобувачів ВО, на наступне запитання анкети: «Навчальні роботи (курсові, дипломні, лабораторні)» зазначили «за вимогою приймаючої сторони (викладача, редакції)».

Здобувачі ВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти відповіли на наступне запитання анкети: «Наукові роботи, статті, монографії», таким чином (табл. 1):

Таблиця 1

Варіанти відповіді % здобувачів

вищої освіти,

що обрали певний варіант відповіді

для самоконтролю (уникнути випадкового запозичення, переконатись у правильності посилань) 78
за вимогою приймаючої сторони (викладача, редакції) 22
щоб уникнути схожості з джерелом запозичення і покарання у випадку викриття
Загалом 100

 

Враховуючи відповіді здобувачів ВО доцільно акцентувати увагу НПП, які працюють на освітній програмі, на продовження позитивної практики інформування здобувачів вищої освіти щодо наявності визначених критеріїв оцінювання навчальних досягнень у системі MOODLE (робоча програма навчальної дисципліни) та сайті Університету.

Узагальнюючи варіанти відповіді щодо питання «Чи знаєте ви про випадки плагіату в університеті?» можна констатувати, що 33% обрали варіант відповіді «Важко відповісти»; відповідь «Ні» обрали 56% респондентів та 11% – «Так».

Варіанти відповідей на запитання анкети «Чи ставали ви особисто жертвою плагіату?». «Важко відповісти» – 11%; «Ні» – 89%.

Хоча 100% опитаних здобувачі вищої освіти обрали варіант відповіді «Плагіат – це неправильно; хай це важче, але намагатимусь уникати таких дій», слід враховувати вірогідну недостатність їх досвіду для об’єктивної оцінки предмету питання. Саме тому, слід активізувати роботу щодо ознайомлення здобувачів ОП з нормативними документами Університету щодо дотримання правил академічної доброчесності.

Відповідаючи на запитання «Як Ви вважаєте, виходячи з Вашого особистого досвіду, наскільки практика плагіату поширена серед студентів нашого Університету? (оберіть тільки один варіант відповіді)?», опитані здобувачі вищої освіти розділились наступним чином: 56% респондентів обрали варіант відповіді «Важко відповісти», 11% обрали відповідь «Більшість студентів намагаються уникати плагіату при виконанні навчальних завдань або написанні наукових робіт»; 33% студентів надали відповідь «Наскільки я знаю, ніхто зі студентів не вдається до плагіату».

У табл. 2 систематизовано варіанти отриманих відповідей здобувачів вищої освіти на запитання «Чи знайомі ви з нормативними документами Університету щодо запобігання та виявлення плагіату?».

Таблиця 2

Варіанти відповіді % здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант ідповіді
Важко відповісти 22
Ні 0
Так 22
Скоріше так 56
Скоріше ні
Загалом 100

 

Наведений розподіл обраних варіантів відповідей дозволяє стверджувати, що респонденти у більшості ознайомлені зі стандартами і процедурами дотримання академічної доброчесності в Університеті.

З огляду на значущість дотримання академічної доброчесності важливим є відповіді на питання «Чи вважаєте Ви правильним намагатись дотримуватися всіх принципів академічної доброчесності (включно з униканням плагіату), навіть коли це важко і невигідно?»: 100% респондентів відповіло «так» та «скоріше так».

Отримали відповіді на питання: «Як Ви вважаєте, чи посилить усне або письмове зобов’язання студентів дотримуватись принципів академічної доброчесності їх намагання діяти доброчесно?» (табл. 3).

Таблиця 3

Варіанти відповіді % здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді
Важко відповісти 22
Ні
Скоріше ні 45
Скоріше так 11
Так 22
Загалом 100

 

Враховуючи те, що лише 33% респондентів надали стверджувальну відповідь на питання щодо усного або письмового зобов’язання студентів, що посилить дотримання принципів академічної доброчесності, їх намагання діяти доброчесно, доцільно є проведення додаткової роботи з метою популяризації академічної доброчесності серед здобувачів ВО ОП.

Відповіді на питання: «Чи повідомите Ви викладача, наукового керівника або представника адміністрації Університету про плагіат іншого студента, якщо Вам стане відомий такий факт»? наведені у табл. 4.

Таблиця 4

Варіанти відповіді % здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді
Важко відповісти 45
Ні
Скоріше ні 11
Скоріше так 33
Так 11
Загалом 100

 

Отже, компетентності академічної доброчесності передбачають уміння здобувачів давати (в першу чергу) моральну оцінку власним вчинкам, співвідносити їх із моральними та професійними нормами. Усвідомлення цього положення демонструють відповіді респондентів на це питання.

Отримані результати відповідей на питання: «Як Ви вважаєте, наскільки забезпечення дотримання правил академічної доброчесності учасниками навчального процесу вплине на підвищення якості освіти?», наведені у табл. 5.

Таблиця 5

Варіанти відповіді % здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді
Важко відповісти 11
Скоріше вплине 45
Скоріше не вплине 22
Суттєво вплине 22
Не вплине зовсім
Загалом 100

 

Згідно з отриманими відповідями, близько 67 % респондентів вважають, що дотримання правил академічної доброчесності учасниками навчального процесу вплине на якість освіти. В той же час маємо зауважити, що потребують удосконалення механізми, які будуть регулювати, регламентувати та контролювати дотримання академічної доброчесності в Університеті.

 

Проаналізувавши і обговоривши результати опитування на засіданні кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін (протокол № 14 від 27.04.2023), було ухвалено:

  1. Активізувати роботу щодо популяризації академічної доброчесності серед здобувачів ВО ОП, інформування здобувачів ВО про правила наукової етики та наслідки виявлення фактів академічного плагіату (в межах дисциплін «Методологія наукових досліджень» та «Психологія особистості та розвиток наукового мовлення).
  2. Ознайомити здобувачів з нормативними документами Університету щодо дотримання правил академічної доброчесності (Положення ДонНУЕТ 02.02-10–2020 «Про запобігання та виявлення академічного плагіату» (https://donnuet.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/r-02.02-10-2020.pdf).
  3. Інформування здобувачів ВО 1 курсу про наявні в Університеті політики, стандартів і процедур дотримання академічної доброчесності під час проведення адаптаційного тижня.
  4. Активізувати НПП на включення в навчальний процес творчих завдань, що сприяють формування навичок самостійної роботи здобувачів ВО (тез, есе, рецензій, оглядів літератури, підготовки презентацій тощо) та роботи з інформаційними джерелами різних типів (цитування та посилання в науковому тексті).

 

 

40 разів прочитано