Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти

У опитуванні з 30.10.22 по 04.11.22 р. щодо організації контрольних заходівв Університеті за анкетою форми SQ_8 взяли участь здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня освітньої програми «Ресторанні технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології». Виявлено, що всіх здобувачів ВО, які взяли участь в анкетному опитуванні, було ознайомлено з документом, який регулює процес організації контрольних заходів ще під час навчальних занять. 100 % опитаних вважають, що правила проведення контрольних заходів в Університеті є доступними для всіх учасників освітнього процесу, що форми контрольних заходів та критерії оцінювання були повною мірою доведені до їх відома та були зрозумілі ними.

На відповідь «В якому документі можна знайти критерії оцінювання рівня знань за окремою дисципліною?» 37,5 % респондентів обрали відповідь «В робочій програмі навчальної дисципліни», а інші 62,5 % посилаються на викладача.

87,5 % респондентів визнають правила проведення контрольних заходів досить чіткими і зрозумілими. На питання «Чи була інформація про контрольні заходи та критерії їх оцінювання заздалегідь оприлюднена?» позитивно відповіли також 87,5 %. За питанням «Чи завжди інформація про графіки проведення контрольних заходів є вчасною, повною та доступною?» було отримано наступні результати: 50 % здобувачів ВО обрали відповідь «Так», 37,5 % здобувачів ВО обрали відповідь «Швидше так», 12,5 % обрали відповіді «Так, але не за всіма дисциплінами». Процедура проведення контрольних заходів повністю достатньо відповідає принципам прозорості за думкою 75% респондентів.

87,5 % респондентів визнали критерії оцінювання контрольних заходів чіткими та зрозумілі за всіма контрольними заходами. 100% учасників анкетного опитування своїми відповідями визнали, що  методи контролю знань під час сесії були досить валідними.

На думку 75 % респондентів правила проведення контрольних заходів, що використовуються в Університеті, повністю забезпечують об’єктивність екзаменаторів.Усі 100 % опитаних своїми відповідями засвідчили те, що в Університеті повністю дотримуються правил організації контрольних заходів.

87,5 % здобувачів ВОвважають, що електронна форма сьогодні є найбільш прийнятною формою проведення контрольних заходів і забезпечує повну відповідність рівня знань та оцінки. Але 12,5 % до сьогодні вважають, що електронна форма лише частково забезпечує відповідність рівня знань та оцінки.

100 % опитуваних відповіли, що із документом, яким регулюється процедура повторного проходження контрольних заходів (ліквідації академічних заборгованостей), вони знайомі і визнали, що правила повторного проходження контрольних заходів є досить чіткими та зрозумілими. Ніхто із опитаних не стикався з випадками необ’єктивного оцінювання рівня знань під час повторного проходження контрольних заходів.

Додаткових пропозицій щодо покращення організації контрольних заходів під час даного анкетування не надходило.

Отже, обрані Університетом форми проведення контрольних заходів  та критерії оцінювання є об’єктивними та зрозумілими для більшості здобувачів ВО ступеня магістра за освітньою програмою 181 «Ресторанні технології».

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва було прийнято рішення щодо подальшого розширення банку тестових завдань для поточного та підсумкового контролю знань.

57 разів прочитано