Опитування здобувачів ОП «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо якості та вчасності інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання

Опитування здобувачів ОП «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо якості та вчасності інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на ОП «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти, про якість та вчасність інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання, проводилось за затвердженою формою анкети SQ_7 в онлайн-формі з використанням сервісу Microsoft Forms в період з 24.02.2023 р. по 28.02.2023 р.

За результатами анкетного опитування 84% його учасників відповіли, що зазвичай дізнаються про цілі, зміст та очікувані результати навчання перед вивченням дисципліни, інші 16%, з їх слів, отримують таку інформацію під час навчання. Про порядок та критерії оцінювання більшість респондентів (83%) також дізнаються перед вивченням дисципліни, а інші 16% – під час навчання.

Основним джерелом інформації про цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання для більшості респондентів виступають викладач (75%) або робоча програма чи силабус дисципліни (25%).

На питання «Чи бувало так, що будь-який елемент (цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання) змінювався під час вивчення дисципліни?» 100% учасників анкетного опитування відповіли «Скоріше ні».

Всі опитані здобувачів вищої освіти знають або скоріше знають заздалегідь про види робіт, які необхідно буде виконувати в рамках навчальної дисципліни.

На питання «Чи знаєте Ви заздалегідь про кількість балів, у які оцінюються всі види роботи, передбачені із дисципліни?» всі респонденти відповіли, що знають або скоріше знають таку інформацію заздалегідь.

За результатами анкетного опитування основним джерелом інформації про «політику навчальної дисципліни» (невчасно виконані завдання, пропущені заняття (лікарняні, мобільність); плагіат, академічна доброчесність, поведінка в аудиторії тощо) в Університеті виступає викладач (за думкою 100% респондентів). 86% своїми відповідями засвідчили, що «політика навчальної дисципліни» не змінюється або скоріше не змінюється під час вивчення навчальної дисципліни, 14% опитаним було важко відповісти на це питання. Конкретних пропозицій щодо покращення освітнього процесу в Університеті стосовно інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання від учасників даного анкетного опитування не надходило.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технології в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва (протокол №10 від 02.03.2023 р.) ухвалено рішення щодо проведення НПП додаткових консультацій на початку кожного навчального семестру з метою підвищення обізнаності здобувачів ВО щодо доступності та зручності використання робочої програми або силабусу дисципліни при пошуку інформації про цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії знань з оцінювання з дисципліни..

93 разів прочитано