Результати опитування за формою SQ_5 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу»

Результати опитування за формою SQ_5 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу»

27.10.2021

Результати опитування здобувачів ОП «Стратегічний маркетинг» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу, за анкетою форми SQ_5 що проводилось перед початком семестрового контролю 01.10 – 22.10.2022 р. свідчать про високий рівень їх задоволеності.

За результатами анкетування встановлено, що:

– здобувачів ВО (100%) повністю влаштовують можливості обирати дисципліни для вивчення, які надає університет;

– 80% опитуваних здобувачів ВО стверджує, що знання, вміння й навички, які отримуються в Університеті є достатніми для їх майбутньої професійної діяльності, 20% опитуваних вважають відповідні знання та вміння скоріше достатніми;

– 75% респондентів стверджує, що їх повністю задовольняє рівень викладання навчального матеріалу на лекціях, відповідно 25% обрали відповідь «скоріше задовольняє»;

– 80% опитуваних студентів зазначило, що їх повністю задовольняє  викладання навчального матеріалу на семінарських і практичних заняттях, відповідно 20% обрали відповідь «скоріше задовольняє»;

– з точки зору здобувачів ВО, які взяли участь у анкетуванні найбільш ефективними з точки зору засвоєння навчального матеріалу є наступні форми роботи на заняттях: «виконувати творчі, нестандартні завдання», «брати участь у розробці різного роду проектів і реалізовувати їх», «брати участь у групових формах роботи» «розв’язувати проблемні завдання,  доходити самостійних висновків» (рисунок);

Рисунок – Найбільш ефективними з точки зору засвоєння навчального матеріалу форми роботи на заняттях з точки зору здобувачів ВО ОП «Стратегічний маркетинг» другого (магістерського) рівня вищої освіти, які взяли участь у анкетуванні

 

– 100% опитуваних здобувачів ВО зазначило, що викладачі здійснюють інформування про організацію освітнього процесу з дисципліни щодо кількості модулів та годин у кожному з них, змісту та мети модулів, критеріїв оцінювання тощо;

– 100% респондентів стверджує, що викладачі надають вичерпну інформацію щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень;

– 80% здобувачів ВО зазначило, що їм повністю зрозумілі критерії оцінювання знань, умінь і навичок, що застосовуються викладачами та підтвердило, що відповідні критерії відповідають реальним вимогам до якості підготовки; 20 % – критерії скоріше зрозумілі

– 80% студентів підтвердило, що їм завжди зрозумілі цілі, що ставляться на занятті, 20% стверджує, що цілі зазвичай зрозумілі;

– 60% опитуваних надало відповідь, що загальна результативність занять з точки зору досягнення їх цілей є високою, тоді як 40% оцінило результативність як середню;

– 100% здобувачів ВО зазначило, що на їх погляд забезпечується об’єктивна оцінка рівня їх академічних досягнень чинними процедурами контролю.

Можливості дистанційного вивчення навчальних дисциплін, що надає Університет, задовольняють 75% респондентів, 25% обрали відповідь «Скоріше задовольняють».

50% учасників анкетного опитування відповіли, що вони брали участь у науковій діяльності Університету впродовж навчання і вони на 100% задоволені можливостями наукової діяльності в Університеті.

На запитання «Наскільки часто викладачі використовують під час викладання навчальних дисциплін групові проєкти?» отримано відповіді: використовують часто – 75%, використовують час від часу – 25%.

 

За результатом анкетування групою розробників запропоновано:

  1. Проводити кожного навчального року моніторинг навчальних ресурсів, що використовуються в Університеті, в розрізі за навчальними дисциплінами. Це дозволить вчасно визначити коригувальні заходи та ліквідувати розбіжності у сприйнятті опитаними ЗВО навчальних ресурсів, які використовують вони в навчальному процесі.
  2. При плануванні та реалізації навчального процесу враховувати те яким формам роботи на заняттях надають перевагу здобувачі вищої освіти в Університеті.
  3. По мірі накопичення даних опитувань, доцільно аналізувати достатність знань, вмінь й навичок, які отримуються в Університеті, для майбутньої професійної діяльності.
214 разів прочитано