Записи

«Адаптаційний день» першокурсника Університету Туган-Барановського: Кредит ЄКТС

1 та 2 вересня в Університеті Туган-Барановського проходять адаптаційні дні для першокурсників. Студентів 1 курсу будуть вводити у курс подій, як працює Університет, говоритимемо про інфо-ресурси, маст-хев кожного студента ДонНУЕТ, організаційну структуру та освітній процес.

В Університеті впроваджено кредитно-модульну систему навчання. Кредит ЄКТС – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача ВО, необхідного для досягнення визначених результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. Навчальне навантаження здобувачів вищої освіти протягом одного навчального року за денною формою навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС.

Мінімальний обсяг навчальної дисципліни – 3 кредити ЄКТС, максимальна кількість дисциплін на навчальний рік не перевищує 16 на рік та, відповідно, 8 на семестр.

Максимальна кількість екзаменів за семестр – 5. В одному семестрі планується не більше двох курсових робіт.

Читайте також: «Адаптаційний день» першокурсника Університету Туган-Барановського: індивідуальний навчальний план

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів ВО відбувається за рейтинговою 100-бальною шкалою, що побудована за накопичувальним принципом: кожному виду роботи (аудиторному заняттю, самостійній роботі, екзамену тощо) відводиться певна кількість балів.

Вид підсумкового контролю з навчальної дисципліни визначається у навчальному плані. В Університеті використовуються дві форми підсумкового контролю: залік та екзамен.

Ми раді вітати Вас в Університеті Туган-Барановського і сподіваємося, що Ваш час перебування в стінах університету буде корисним для навчання та всебічного розвитку у науковій сфері, спортивному і громадському житті!

«Адаптаційний день» першокурсника: освітній процес в Університеті Туган-Барановського

1 та 2 вересня в Університеті Туган-Барановського проходять адаптаційні дні для першокурсників. Студентів 1 курсу будуть вводити у курс подій, як працює Університет, говоритимемо про інфо-ресурси, маст-хев кожного студента ДонНУЕТ, організаційну структуру та освітній процес.

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Особливості організації освітнього процесу (Положення «Про організацію освітнього процесу»)

Здобуття вищої освіти  передбачає успішне виконання здобувачем вищої освіти  відповідної освітньої програми, що відповідає стандарту вищої освіти. Затвердження змісту освітньої програми здійснюється Вченою радою Університету. Випусковими кафедрами Університету Туган-Барановського на підставі стандартів вищої освіти  за кожною спеціальністю та освітньою програмою розробляються навчальні плани, що визначають перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність вивчення дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю.

Читайте також: «Адаптаційний день» першокурсника: соцмережі Університету Туган-Барановського

Навчальний план має таку структуру:

– Обов’язкові дисципліни – не більше 75 % загального обсягу навчального навантаження студента (їх перелік, форми вивчення (аудиторна чи самостійна) та атестації визначає Вчена рада Університету).

– Вибіркові дисципліни – не менше 25 % загального обсягу навантаження студента

Дивитись програми: Офіційний сайт ДонНУЕТ > Навчання > Бакалаврські програми

Освітній процес в Університеті здійснюється за такими формами:

 навчальні заняття

 самостійна робота

 практична підготовка

 контрольні заходи

Виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні  форми її вивчення та їх обсяг, форми та засоби поточного і підсумкового контролів містяться у робочих програмах навчальних дисциплін. Робоча програма визначає місце і значення дисципліни у процесі формування фахівця, знання та уміння, які набуває студент у результаті вивчення дисципліни.

Дивитись робочі програми дисциплін: Офіційний сайт ДонНУЕТ > Навчання > Каталог дисциплін

Ми раді вітати Вас в Університеті Туган-Барановського і сподіваємося, що Ваш час перебування в стінах університету буде корисним для навчання та всебічного розвитку у науковій сфері, спортивному і громадському житті!