«Адаптаційний день» першокурсника Університету Туган-Барановського: Кредит ЄКТС

1 та 2 вересня в Університеті Туган-Барановського проходять адаптаційні дні для першокурсників. Студентів 1 курсу будуть вводити у курс подій, як працює Університет, говоритимемо про інфо-ресурси, маст-хев кожного студента ДонНУЕТ, організаційну структуру та освітній процес.

В Університеті впроваджено кредитно-модульну систему навчання. Кредит ЄКТС – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача ВО, необхідного для досягнення визначених результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. Навчальне навантаження здобувачів вищої освіти протягом одного навчального року за денною формою навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС.

Мінімальний обсяг навчальної дисципліни – 3 кредити ЄКТС, максимальна кількість дисциплін на навчальний рік не перевищує 16 на рік та, відповідно, 8 на семестр.

Максимальна кількість екзаменів за семестр – 5. В одному семестрі планується не більше двох курсових робіт.

Читайте також: «Адаптаційний день» першокурсника Університету Туган-Барановського: індивідуальний навчальний план

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів ВО відбувається за рейтинговою 100-бальною шкалою, що побудована за накопичувальним принципом: кожному виду роботи (аудиторному заняттю, самостійній роботі, екзамену тощо) відводиться певна кількість балів.

Вид підсумкового контролю з навчальної дисципліни визначається у навчальному плані. В Університеті використовуються дві форми підсумкового контролю: залік та екзамен.

Ми раді вітати Вас в Університеті Туган-Барановського і сподіваємося, що Ваш час перебування в стінах університету буде корисним для навчання та всебічного розвитку у науковій сфері, спортивному і громадському житті!

489 разів прочитано