Записи

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

У опитуванні щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації за анкетою форми SQ_9 взяли участь 81 % респондентів – здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Ресторанні технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології». Анкетування проводилось в період з 31.10.2022 р. по 03.12.2022 р. в он-лайн формі з використанням сервісу Microsoft Forms.

За результатами анкетування було виявлено, що із визначенням терміну «академічна доброчесність» знайомі 47 % опитаних або скоріше знайомі 45 % опитаних. Абсолютно подібні результати було отримано з питання володіння учасниками анкетного опитування визначенням терміну «академічний плагіат». Усі опитані відповіли, що знають як перевірити текст на плагіат за допомогою он-лайн-ресурсів або спеціалізованих програм. 77 % опитаних перевіряють свої наукові роботи на плагіат, в першу чергу, для самоконтролю.

На питання «Чи знаєте Ви про випадки плагіату в Університеті?» 77 % респондентів повідомили, що такі випадки ним не відомі, 20 % опитаним було важко відповісти на це питання та 3 % відповіли «Так».

74 % респондентів вважають, що плагіат – це неправильно. Виходячи з особистого досвіду респондентів, більшість здобувачів (70 %) намагаються уникати плагіату при виконанні навчальних завдань або написанні наукових робіт, проте 10 %  вважають, що до плагіату вдаються всі, але у певних ситуаціях (брак часу, занадто складні завдання тощо) і ще 20 % було важко відповісти на це питання. Із нормативними документами Університету щодо запобігання та виявлення плагіату, за результатами даного анкетного опитування, знайомі 70 % респондентів, 15 % – скоріше знайомі та ще 15 % завагалися з відповіддю.

Усі 100 % учасників даного анкетного опитування вважають за правильне намагатись дотримуватися всіх принципів академічної доброчесності, усне або письмове зобов’язання студентів дотримуватись принципів академічної доброчесності посилить (44 %) або скоріше посилить (56 %) їх намагання діяти доброчесно. На питання «Чи повідомите Ви викладача, наукового керівника або представника адміністрації Університету про плагіат іншого студента, якщо Вам стане відомий такий факт?» більшість респондентів (70 %) обрали варіант відповіді «Важко відповісти», 10 % відповіли «Скоріше ні» і 20 % обрали варіант відповіді «Так».

Справедливими заходами по відношенню до винуватця у разі виявлення плагіату з боку здобувача вищої освіти 100 % респондентів вважають недопущення роботи до захисту та/або публікації та скасування результатів оцінювання знань.

За думкою респондентів забезпечення дотримання правил академічної доброчесності суттєво (82 %) або скоріше (18 %) вплине на підвищення якості освіти. За думкою респондентів не є плагіатом: використання великої кількості цитат та надто великих цитат, що складаються з кількох абзаців (100 %), перефразування чужого тексту із вказівкою посилання на джерело (60 %), недотримання правил цитування при використанні джерел (40 %).

Таким чином, за результатами анкетного опитування можна зробити висновок, що поняття «академічної доброчесності» та «академічного плагіату» добре знайомі здобувачам ВО.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва запропоновано продовжувати роз’яснювальну роботу серед здобувачів ВО з метою повного виключення проявів академічного плагіату в Університеті, оскільки за результатами анкетування частка респондентів засвідчили, що їм відомі поодинокі випадки проявів академічного плагіату в Університеті, які можуть бути як випадковими, із-за недостатнього розуміння здобувачами сутності поняття «академічної доброчесності», так і навмисними, з інших причин, наприклад, браку часу або складності завдань (викладачі, зав. кафедри, гарант).

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

Опитування здобувачів ВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, за змістом анкети SQ_13 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо перегляду структури та змісту освітніх програм» проводилось у формі онлайн-опитування 14.11.2022 – 03.12.2022 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

На питання «Чи потребує освітня програма (ОП), за якою ви навчаєтесь, перегляду?» 80 % респондентів відповіли, що не потребує; 20% респондентів відповіли, що потребує  за умови змістовного обґрунтування змін. На питання «Чи відомі Вам зміни вашої ОП, що вносилися за результатами її перегляду?» 70% опитаних відповіли, що такі зміни їм відомі та про них дізналися з офіційного сайту, 30% – що відомі, і що дізналися вони про такі зміни самостійно (випадково). Всі опитані визначили, що ОП добре формує їх академічні знання та навички. На запитання, яким чином ОП сприяє особистісному розвитку здобувачів вищої освіти, 100% респондентів віддали перевагу доброму рівню сприяння змісту ОП особистісному розвитку. Щодо питання «Визначте, якою мірою успішне опанування ОП може вплинути на Вашу майбутню кар’єру», то 88% респондентів вважають, що ОП, за умови її успішного опанування, добре буде впливати на їх майбутню кар’єру, а 12% вважають такий рівень впливу задовільним. На думку 100% здобувачів вищої освіти, освітня програма відповідає їх потребам та сучасним вимогам суспільства.

Вивчення думок респондентів щодо необхідності перегляду ОП дало змогу встановити, що зміна ОП викликана зміною потреб ринку праці та  суспільства (33%), необхідністю постійного вдосконалення ОП у світлі найновіших досліджень (67%). Всі респонденти вважають, що ОП повністю та достатньо відповідає сучасним потребам ринку праці та суспільства. На питання «Чи потребує перегляду перелік обов’язкових дисциплін за Вашою ОП?» 100 % опитаних дали відповідь «Не потребує». При цьому основною причиною для перегляду переліку обов’язкових дисциплін всі учасники анкетування обрали «Необхідність удосконалення ОП» (100% опитаних респондентів). При цьому респонденти вважають, що  перелік вибіркових дисциплін перегляду не потребує. На думку всіх учасників анкетного опитування наявна форма атестації за ОП відповідає Стандарту вищої освіти та є достатньою для визначення кваліфікації випускників; графік організації навчального процесу повністю відповідає цілям ОП та навчальному плану, який теж в повній мірі відповідає цілям ОП, компетентностям та кваліфікації випускників.

Всі опитані відповіли, що форми викладання навчальних дисциплін за даною ОП не потребують ніяких змін, зазначили достатність ресурсів (інтелектуальні, матеріально-технічні) Університету для досягнення цілей за відповідною ОП та відповідають цілям ОП, формам навчання та викладання. Визначення відповідності результатів навчання за ОП очікуванням респондентів, їх потребам та рівню задоволеності навчанням знайшли втілення у таких відповідях: «Задоволений» – 67% та «Дуже задоволений» – 33%.

Учасники анкетного опитування, які мають виробничий досвід (практика, робота), щодо відповідності результатів навчання за ОП вимогам та очікуванням роботодавців зазначили, що відповідає достатньо (100%). Всі опитані відмітили задоволеність навчанням за даною ОП. 100 % учасників анкетного опитування вважають дану ОП сучасною та затребуваною. Пропозицій по удосконаленню змісту ОП не було надано.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва запропоновано продовжувати регулярне співробітництво з роботодавцями з метою підтримування ОП в актуальному стані, що відповідатиме вимогам сучасного ринку праці та очікуванням роботодавців (гарант, зав. кафедри, викладачі).

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

У опитуванні щодо організації контрольних заходів в Університеті за анкетою форми SQ_8 в онлайн-формі з використанням сервісу Microsoft Forms в період з 31.10.2022 р. по 03.12.2022 р. взяли участь 87 % респондентів – здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Ресторанні технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології».

За результатами опитування було виявлено, що всіх здобувачів ВО було ознайомлено з документом, що регулює процес організації контрольних заходів ще під час навчальних занять. Всі опитані засвідчили те, що правила проведення контрольних заходів в Університеті є доступними для всіх учасників освітнього процесу. За думкою респондентів проінформованість про форми контрольних заходів та критерії оцінювання за окремими дисциплінами є повною, достатньою та вчасною. Половина респондентів критерії оцінювання знаходить в робочій програмі, інша половина дізнається від викладача. Спосіб інформування про форми контрольних заходів та критерії оцінювання повністю задовольняє потреби всіх опитаних здобувачів ВО.

92 % респондентів визнають правила проведення контрольних заходів досить чіткими і зрозумілими; 89 % вважають, що інформація про контрольні заходи та критерії їх оцінювання були оприлюднені заздалегідь. За питанням «Чи завжди інформація про графіки проведення контрольних заходів є вчасною, повною та доступною?» було отримано схожі результати. Процедура проведення контрольних заходів достатньо (71 %), повністю (22 %) та швидше (7 %) відповідає принципам прозорості. 89 % респондентів визнали критерії оцінювання контрольних заходів чіткими та зрозумілі, проте 11 % визнали їх чіткими та зрозумілими, але не за всіма контрольними заходами.

100 % учасників анкетного опитування своїми відповідями визнали, що методи контролю знань під час сесії були досить валідними, тобто здатними до перевірки. Правила проведення контрольних заходів повністю (50 %) та швидше (50 %) забезпечують об’єктивність екзаменаторів. Усі вважають, що в Університеті повністю дотримуються правил організації контрольних заходів.

За думкою 91 % опитаних здобувачів ВО електронна форма сьогодні є найбільш прийнятною формою проведення контрольних заходів. Основними перевагами такої форми вважають зручність для здобувачів ВО (90 %), об’єктивність оцінювання (82 %) та відсутність суб’єктивної складової (89 %). На думку більшості респондентів (91 %) проведення контрольних заходів в електронній формі забезпечує повну відповідність рівня знань та оцінки. Всі 100 % респондентів засвідчили, що списування при проведенні контрольних заходів в електронній формі неможливе.

Також всі 100 % опитуваних відповіли, що із документом, яким регулюється процедура повторного проходження контрольних заходів (ліквідації академічних заборгованостей), вони знайомі  і, за необхідності, до нього можна звернутися на сайті Університету. Правила повторного проходження контрольних заходів є досить чіткими та зрозумілими. При цьому 43 % учасників опитування визнали, що у них були випадки повторного проходження контрольних заходів.

Майже усі респонденти (91 %) підтвердили, що в Університеті повністю дотримуються процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Ніхто із опитаних не стикався з випадками необ’єктивного оцінювання рівня знань під час повторного проходження контрольних заходів. Проте усі учасники анкетування вважають цілком реальною можливість підняття будь-якого питання, що стосується оскарження результатів контрольних заходів.

Таким чином, обрані Університетом форми проведення контрольних заходів  та критерії оцінювання можна вважати об’єктивними та зрозумілими для більшості здобувачів.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва запропоновано викладачам навчальних дисциплін звертати увагу на урізноманітнення тестових завдань за типами, щоб перевага їх використання в електронній формі не викликала сумнівів у 100 % здобувачів ВО та забезпечувала об’єктивну та різнобічну оцінку їх знань, вмінь та навичок.

Результати анкетного опитування за формою SQ_18 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо розвитку студентського самоврядування»

Результати анкетного опитування за формою SQ_18 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо розвитку студентського самоврядування»

Опитування ОП «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_18 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо розвитку студентського самоврядування» проводилось у формі онлайн-опитування 21.11-25.11.2022 із використанням сервісу Microsoft Forms.

За результатами анкетування встановлено, що:

– розподіл відповідей на запитання анкети «Чи відомо Вам про діяльність студентського самоврядування в ДонНУЕТ?» наступний: «Так» – 68%, «Скоріше так» – 18%, «Важко відповісти» – 18%;

– найбільш поширеними відповідями на питання «Чи берете Ви участь у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ?» були: «Так, я беру участь у заходах, що організовуються студентським самоврядуванням ДонНУЕТ (позначте всі варіанти відповіді, що підходять)» – 43%, «Так, я голосую на виборах до органів студентського самоврядування ДонНУЕТ» – 68%;

– при відповіді на запитання «На Вашу думку, чи достатньо особисто Вам інформації про студентське самоврядування ДонНУЕТ?» 62% опитуваних відповіли «Так», 18% – «Скоріше ні», 18% – «Важко відповісти»;

– 81% респондентів зазначили, що усі студенти ДонНУЕТ мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування?», 12,5% відповіли «важко сказати», 6% обрали відповідь «скоріше згоден/згодна;

– відповіді здобувачів на питання анкети «Студентське самоврядування ДонНУЕТ сприяє участі здобувачів вищої освіти в управлінні Університетом» розподілилися таким чином: 50% – «повністю згоден/згодна»; 33,2% – «важко відповісти», 16,6 – «повністю не згоден»;

– 81% респондентів зазначили, що адміністрація ДонНУЕТ не втручається в діяльність органів студентського самоврядування, 19% надали відповідь «Важко відповісти»;

– 50% студентів, які взяли участь в опитування зазначили, що «Студентське самоврядування ДонНУЕТ сприяє вирішенню актуальних проблем Університету», 16,6 відповіли «скоріше згоден/згодна; 16,6 – «повністю не згоден/згодна», 16,6 – «важко сказати»;

– на запитання «Адміністрація ДонНУЕТ створює належні умови для діяльності органів студентського самоврядування» респонденти дали наступні відповіді: «важко відповісти» – 81% респондентів; 19% – «згоден/згодна»;

– на запитання «Адміністрація ДонНУЕТ забезпечує матеріальну та фінансову основу студентського самоврядування (приміщення, оргтехніка, фінансування)» були отримані наступні відповіді: «повністю згоден/згодна» – 62%, «важко відповісти» – 25%; «важко сказати, згоден (згодна), чи ні» – 12,5%;

– на запитання «Студенти ДонНУЕТ бажають брати участь у діяльності студентського самоврядування» отримані відповіді: «важко відповісти» – 12,5%; «скоріше не згоден/згодна» – 62%, «повністю згоден/згодна» – 25%;

– отримані відповіді на питання: «У ДонНУЕТ створено умови для участі представників органів студентського самоврядування у робочих органах Університету (ректорат, дирекції, ради тощо)» розподілились наступним чином: «важко відповісти» – 62% респондентів; «повністю згоден/згодна» – 25%; «скоріше не згоден/згодна» – 12,5%;

– твердження «Студентське самоврядування ДонНУЕТ забезпечує представництво і захист прав та інтересів здобувачів вищої освіти» підтвердили – 81% респондентів; «важко сказати, згоден (згодна), чи ні» – 19% опитуваних;

– отримані відповіді на запитання: «Викладачі ДонНУЕТ схвально ставляться до участі студентів у діяльності студентського самоврядування» розподілилися наступним чином: 62% відповіли «скоріше згоден/згодна; 16,6 38% – «важко сказати»;

– на питання «Студентське самоврядування ДонНУЕТ сприяє соціальному становленню та громадянській активності студентів» були отримані відповіді: «важко відповісти» – 12,5%; «скоріше не згоден/згодна» – 25%, «повністю згоден/згодна» – 62%.

В результаті обговорення результатів анкетування на засіданні кафедри туризму та країнознавства прийнято наступне рішення (протокол № 5 від 12.12.2022): гаранту ОП, викладачам кафедри туризму та країнознавства здійснити заходи із підвищення обізнаності здобувачів ВО ОП «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо діяльності студентського самоврядування, сприяти зацікавленості студентів у роботі студентського самоврядування.

Опитування здобувачів ОП «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо оцінки відповідності освітнього середовища Університету потребам та інтересам ЗВО

Опитування здобувачів ОП «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо оцінки відповідності освітнього середовища Університету потребам та інтересам ЗВО

Результати опитування ЗВО, які навчаються на ОП «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, щодо оцінки відповідності освітнього середовища Університету потребам та інтересам ЗВО (SQ_11) проводилось у формі онлайн-опитування із використанням сервісу Microsoft Forms. Здобувачам було запропоновано оцінити освітнє середовище Університету Туган-Барановського за 18 критеріями по шкалі від 1 до 5, де «1» – це найнижчий бал, а «5» – найвищий бал.  Інформація із розподілом відповідей опитаних здобувачів ВО узагальнена у табл. 1.  За результати  опитування здобувачів ВО ОП «Маркетинг» дозволяють зробити висновок про високий рівень їх задоволеності механізмами освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки, а також освітнім середовищем, створеним для ЗВО.

 

Таблиця 1. Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання стосовно відповідності освітнього середовища Університету потребам та інтересам здобувачів вищої освіти

 

Найменування критерію Оцінка критерію Середня оцінка
1 2 3 4 5  
1. Освітнє середовище в Університеті є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти       5 5,0
2. Адміністрація Університету оперативно реагує на запити і потреби здобувачів вищої освіти щодо підвищення рівня безпеки навчання в Університеті       5 5,0
3. В Університеті забезпечується дотримання санітарно-гігієнічних норм       5 5,0
4. В Університеті забезпечується дотримання норм протипожежної безпеки       5 5,0
5. На території Університету забезпечується громадська безпека і порядок       1 4 4,6
6. В Університеті забезпечується добрий стан приміщень для проведення занять та рівень оснащення сучасною технікою (мультимедійною, тощо)         5 5,0
7. В Університеті забезпечується висока ефективність системи інформаційно-консультативної підтримки здобувачів вищої освіти       5 5,0
8. Інформаційні ресурси Університету за моєю освітньою програмою повністю доступні       1 4 4,6
9. Інтернет-ресурси Університету повністю доступні для здобувачів вищої освіти       1 4 4,6
10. Інформація щодо проведення запланованих заходів в Університеті повністю доступна       5 5,0
11. Здобувачі вищої освіти мають можливість потрапити на особистий прийом до директора ННІ       5 5,0
12. Питання здобувача вищої освіти ефективно вирішуються директором ННІ       5 5,0
13. В Університеті наявна ефективна система соціальної підтримки здобувачів вищої освіти       1 4 4,6
14. В Університеті забезпечені умови для реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою       1 4 4,6
15. В Університеті повністю доступна інформація щодо реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами       1 4 4,6
16. В Університеті наявна інфраструктура для людей з особливими потребами       5 5,0
17. Адміністрацією Університету оперативно вирішуються питання здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами       5 5,0
18. В Університеті наявні ефективні процедури врегулювання адміністрацією конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та проявами корупційних дій       5 5,0

Таким чином отримані  результати опитування  респондентів за SQ11 наступні: 67% здобувачів вищої освіти поставили оцінку  «відмінно», 33% респондентів  оцінили освітнє середовище Університету Туган-Барановського по 6 критеріям за оцінкою «добре»(табл.1).

За результатом анкетування  запропоновано: Інформувати ЗВО із заходами, які здійснюються  адміністрацією Університету щодо реалізації і захисту інтересів здобувачів вищої освіти та викладацького  складу від впливу різних загроз. Проаналізувавши і обговоривши результати опитування на засіданні кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування (протокол № 6 від 06.12.2022), було ухвалено рішення продовжувати здійснення опитувань здобувачів ВО щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам.

Результати анкетного опитування за формою SQ_17 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо процедур внутрішнього забезпечення якості ОП»

Результати анкетного опитування за формою SQ_17 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо процедур внутрішнього забезпечення якості ОП»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти освітньої програми «Туризм» щодо перегляду ОП та змістовності залучення до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП SQ_17 в онлайн-формі з використанням сервісу Microsoft Forms у період з 21.11.2022-25.11.2022.

За результатами анкетного опитування 85% респондентів відповіли що їм відомо, яким чином здійснюється перегляд змісту освітніх програм, 15% ознайомилися з процедурою на сайті університету.

Ознайомившись з процедурою перегляду змісту освітніх програм, 50% респондентів повністю усвідомлюють, яким чином вони приймають участь у перегляді освітніх програм, 30% швидше усвідомлюють дану процедуру, проте 20% не розуміють її.

На запитання «На Вашу думку, необхідність перегляду ОП перш за все викликана?» Були отримані наступні відповіді: зміною потреб ринку праці та суспільства – 70% опитаних; 30% здобувачів вважають, що необхідність перегляду ОП може бути викликана необхідністю її вдосконалення у світлі найновіших наукових досліджень.

70% респондентів вважають, що система опитування здобувачів ВО Університету (констеляція анкет) дає можливість впливати на процес перегляду та удосконалення ОП, 30% відповіли, що такий влив недостатній.

32% опитаних відповіли, що вони приймали особисту участь в перегляді / оновлені / обговоренні змісту ОП, 59% зовсім не приймали у цьому участі; 7% опитаних відповіли, що хотіли б взяти участь у обговоренні ОП, але запізно дізналися про проведення такого заходу.

70% здобувачів ВО, які були ознайомлені з процедурою перегляду ОП, підтвердили, що вони не вважають за потрібне змінювати свою ОП, оскільки вона є актуальною, проте 20% опитаних засвідчили, що вони ще не ознайомилися з такою процедурою, а 10% обрали відповідь «Моя позиція щодо перегляду ОП буде врахована в будь-якому випадку».

На питання, яким чином студентське самоврядування Університету бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП, 80% респондентів відповіли, що Студентська рада ДонНУЕТ ініціює опитування та обговорення подібних питань та формує колективні пропозиції щодо перегляду ОП. 20% учасників анкетного опитування вважають, що студ.рада є важливою рушійною силою в процесах перегляду ОП, але пропозиції її необґрунтовано не враховуються.

За думкою більшості респондентів (80%) участь студентського самоврядування у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП забезпечена в Університеті повністю, 10% вважають цей процес занадто зарегульованим

процедурними питаннями та стільки ж опитаних залишили це питання без відповіді.

60% учасників анкетування процес перегляду та удосконалення ОП в Університеті повною мірою здатен врахувати пропозиції здобувачів ВО (студентського самоврядування), 20% вважають відповідний вплив недостатнім та ще 20% обрали відповідь «Ні».

70% опитаних стверджують, що процедура збору пропозицій щодо структури та змісту ОП (на основі анкети SQ_13) може забезпечити адекватний вплив здобувачів ВО на процес перегляду та удосконалення, 30% респондентів вважають дію даної процедури недостатньою.

90% респондентів вважають процес збору та обробки пропозицій здобувачів ВО щодо структури та змісту ОП за допомогою Google Forms зручним та об’єктивним, а 10% обрали відповідь «Так, але бажано застосовувати інші спеціалізовані сервіси».

70% учасників даного анкетного опитування повною мірою володіють інформацією щодо внесених до ОП змін, 30% респондентів не надали відповідей на це питання.

90% учасників анкетного опитування засвідчили, що Університет робить достатньо для моніторингу пропозицій здобувачів ВО та періодичного перегляду ОП, 10% респондентів не відповідали на це питання.

В результаті обговорення результатів анкетування на засіданні кафедри туризму та країнознавства прийнято наступне рішення (протокол № 5 від 12.12.2022):

1. Гаранту ОП розширити кількість залучених здобувачів ВО до перегляду ОП.

2. Гаранту ОП продовжувати ознайомлення здобувачів ВО із процедурою перегляду ОП.

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти

У опитуванні щодо розвитку студентського самоврядування за анкетою форми SQ_18 взяли участь здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня освітньої програми «Ресторанні технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології». Анкетування проводилося з 21 по 25 листопада 2022 р. в онлайн формі з використанням сервісу MicrosoftForms.

100 % респондентів відомо про діяльність студентського самоврядування в ДонНУЕТ.

На питання «Чи берете Ви участь у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ?» 50 % обрали по 2 варіанти відповідей: «Так, я беру участь у заходах, що організовуються студентським самоврядуванням ДонНУЕТ» і «Так, я голосую на виборах  до органів студентського самоврядування ДонНУЕТ». Ще 22,5 % додатково до цих варіантів відповідей обрали варіант відповіді «Так, я беру участь у підготовці і проведенні заходів, що організовуються студентським самоврядуванням ДонНУЕТ». 27,5 % респондентів обрали варіант відповіді «Ні, я не беру зараз участі у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ».

На думку 82,5 % учасників анкетного опитування інформації про студентське самоврядування ДонНУЕТ достатньо або скоріше достатньо.

Результати оцінки учасниками анкетного опитування важливості різних напрямів діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ та ступінь приділення ним уваги учасників студентського самоврядування свідчать, що найбільш важливим є участь в управлінні Університетом (участь у діяльності ректорату, вчених рад тощо), а найменш – розважальні заходи (масові спортивні, розважальні та культурні заходи). Середні оцінки цих напрямків знаходяться переважно на задовільному та доброму рівнях, що свідчить про ефективність діяльності студентського самоврядування, проте групі забезпечення слід звернути увагу на залучення студентського самоврядування до організації на більш високому рівні співробітництва та активності навчальних, наукових, виховних та розважальних заходів.

На питання, які заходи/дії студентського самоврядування ДонНУЕТ за останні 1-2 роки Вам сподобались, обрані наступні відповіді: зустріч із представниками студентського самоврядування з першокурсниками в межах адаптаційного тижня, щорічна Спартакіада ДонНУЕТ та інші спортивні заходи студентського самоврядування, ДонНУЕТСтудPARTY.

Щодо ідеї створення у/при ДонНУЕТ «Центру освітньо-культурного розвитку» як осередку соціальної активності студентів, то респонденти виставили максимальні три бали критерію «Я вважаю, такий Центр потрібний і студентам, і Університету» та «Я вважаю, такий Центр буде корисним для розвитку Університету». Проте 36 % опитаних вважають, що здобувачі вищої освіти не будуть приймати участь у діяльності і заходах такого центру, а 19,5 % респондентів мають сумніви, що Центр зможе здійснювати проєкти, що будуть корисними для здобувачів вищої освіти й Університету.

Результати анкетного опитування доводять про наявність та функціональність системи студентського самоврядування в ДонНУЕТ. За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва запропоновано: звернути увагу на залучення студентського самоврядування до організації на більш високому рівні співробітництва та активності навчальних, наукових, виховних та розважальних заходів (директор, зав. кафедри, гарант, викладачі); більше інформувати здобувачів ВО про діяльність, якою займається студентське самоврядування (голови студентського самоврядування ДонНУЕТ та НІІРГБТ).

Про результати опитування здобувачів вищої освіти щодо розвитку студентського самоврядування

Про результати опитування здобувачів вищої освіти щодо розвитку студентського самоврядування

Результати проведеного опитування SQ_18 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо розвитку студентського самоврядування» здобувачів ОП «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти свідчать про їх високий рівень задоволеності роботою студентського самоврядування.

За результатами опитування 100% респондентів згодні, що студентське самоврядування ДонНУЕТ сприяє участі здобувачів вищої освіти в управлінні Університетом, допомагає вирішенню актуальних проблем у житті студентів. Також 100% респондентів впевнені, що Адміністрація ДонНУЕТ створює належні умови для діяльності органів студентського самоврядування. Виходячи зі значень середніх оцінок, найвище респонденти оцінили діяльність органів студентського самоврядування за такими напрямками:

ü інформованість про можливості участі у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ;

ü інформованість про потреби студентського самоврядування ДонНУЕТ у допомозі з боку студентів;

ü сприяння підвищенню ефективності навчального процесу;

ü інформованість про заходи, що плануються, організовуються і проводяться студентським самоврядуванням ДонНУЕТ.

72% опитаних здобувачів ВО вважають, що студентське самоврядування ДонНУЕТ може робити більше для вирішення проблем Університету та його розвитку. Проте, 69% здобувачів ВО не хочуть брати участь у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ у майбутньому.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування (протокол № 6 від 06.12.2022), прийняте рішення про необхідність під час проведення адаптаційного тижня, загальних зборів ЗВО на початку навчального року висвітлювати діяльність студентського самоврядування задля створення передумов залучення здобувачів ОП «Маркетинг» у органи студентського самоврядування.

Опитування здобувачів вищої освіти щодо перегляду ОП та змістовності залучення до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП

Результати анкетного опитування здобувачів вищої освіти за формою SQ_13 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо перегляду ОП та змістовності залучення до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти освітньої програми «Туризм» щодо перегляду ОП та змістовності залучення до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП SQ_13 в онлайн-формі з використанням сервісу Microsoft Forms у період з 14.11.2022-18.11.2022.

На питання, чи потребує освітня програма (ОП), за якою ви навчаєтесь, перегляду, 25% респондентів відповіли «Потребує за умови змістовного обґрунтування змін», по 25% обрали відповідь «Потребує, в залежності від пропозицій здобувачів ВО, роботодавців» та 50% відповіли «Не потребує.

На питання «Чи відомі Вам зміни вашої ОП, що вносилися за результатами її перегляду?» 35% респондентів відзначили, що про такі зміни їм відомо та дізналися вони про них з офіційного сайту, а 65% респондентів зазначили, що про такі зміни дізналися самостійно (випадково).

Всі 100% ЗВО визначили, що ОП добре формує їх академічні знання та навички й віддали перевагу доброму рівню сприяння змісту ОП особистісному розвитку. На думку 100% здобувачів вищої освіти, освітня програма відповідає їх потребам та сучасним вимогам суспільства.

Щодо питання «Визначте, якою мірою успішне опанування ОП може вплинути на Вашу майбутню кар’єру», то 68% респондентів вважають, що ОП, за умови її успішного опанування, добре буде впливати на їх майбутню кар’єру, а 32% вважають такий рівень впливу задовільним.

Щодо необхідності перегляду ОП 35% опитаних вважають, що зміни в ОП викликані змінами потреб ринку праці, (65%) вважають, що зміни ОП викликані необхідністю постійного вдосконалення ОП.

На питання щодо найбільш гострих питань в контексті перегляду ОП здобувачі ВО вказали на необхідність поглиблення практичної підготовки: 100% вказали необхідність «Диверсифікувати бази практики»; 68% опитаних вказали на потребу «Поглиблення практичної підготовки».

68% респондентів на питання «Чи потребує перегляду перелік обов’язкових дисциплін за Вашою ОП?» дали відповідь «Не потребує», 32% обрали варіант «Потребує».

12,5% респондентів вважають, що ОП, за якою вони здобувають вищу освіту, повністю відповідає сучасним потребам ринку праці та суспільства, ще 25% вважають, що ОП відповідає сучасним вимогам на достатньому рівні, а 62,5% обрали відповідь «Швидше так».

На думку всіх учасників анкетного опитування існуюча форма атестації за ОП відповідає Стандарту вищої освіти та є достатньою для визначення кваліфікації випускників.

Графік організації навчального процесу на думку 100% анкетованих повністю відповідає цілям ОП та навчальному плану; повністю відповідає цілям ОП, компетентностям та кваліфікації випускників.

62,5% даного анкетного опитування відповіли, що форми викладання навчальних дисциплін за даною освітньою програмою не потребують ніяких змін; 12,5% вважають, що «Так, потребують тому, що мені не подобаються», інші 25% не змогли відповісти.

100% респондентів вказали на достатність ресурсів (інтелектуальні, матеріально-технічні) Університету для досягнення цілей за відповідною ОП та таких, що відповідають цілям ОП, формам навчання та викладання.

Розподіл відповідей респондентів на питання «Дайте визначення відповідності результатів навчання за ОП Вашим очікуванням, потребам та вашій задоволеності навчанням» був наступний: «Задоволений» – 68% респондентів та «Дуже задоволений» – 32% респондентів.

Учасники анкетного опитування, які мають виробничий досвід (практика, робота), щодо відповідності результатів навчання за ОП вимогам та очікуванням роботодавців зазначили, що відповідає достатньо (100% опитаних).

За думкою більшості респондентів, 50%, зміст ОП можна поліпшити за рахунок опитування роботодавців, 12,5% – за рахунок підвищення рівня їх залучення до перегляду ОП; 25% – за рахунок залучення здобувачів о перегляду ОП; ще 12,5% – за рахунок поліпшення якості (компетентності) викладачів.

Щодо задоволеності здобувачів навчанням на даній ОП, то 100% респондентів зазначили, що задоволені навчанням за даною ОП. Ще 100% респондентів відзначили ОП, як сучасну та затребувану.

Отже рівень задоволеності змістом та структурою даної освітньої програми серед здобувачів вищої освіти є достатньо високим. Проте слід звернути увагу на необхідність диверсифікувати перелік баз практики шляхом укладання додаткових договорів задля підвищення задоволеності студентів.

В результаті обговорення результатів анкетування на засіданні кафедри туризму та країнознавства прийнято наступне рішення (протокол № 5 від 12.12.2022): гаранту ОП розширити та диверсифікувати перелік баз практики шляхом укладання додаткових договорів.

Результати анкетного опитування здобувачів вищої освіти за формою SQ_13 щодо перегляду структури та змісту освітніх програм

Результати анкетного опитування здобувачів вищої освіти за формою SQ_13 щодо перегляду структури та змісту освітніх програм

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Маркетинг» (бакалаврського) рівня вищої освіти проводилось у формі онлайн-опитування із використанням сервісу Microsoft Forms взяли участь 100% здобувачів.

На питання, чи потребує освітня програма (ОП), за якою ви навчаєтесь, перегляду, 40% респондентів відповіли «Потребує за умови змістовного обґрунтування змін», по 20% обрали відповідь «Потребує, в залежності від пропозицій здобувачів ВО, роботодавців» та «Не потребує», ще 15% відповіли «Потребує кожного семестру».

На питання «Чи відомі Вам зміни вашої ОП, що вносилися за результатами її перегляду?» 45% респондентів відзначили, що про такі зміни їм відомо та дізналися вони про них з офіційного сайту, а 55% респондентів зазначили, що про такі зміни дізналися самостійно (випадково).

Всі 100% ЗВО визначили, що ОП добре формує їх академічні знання та навички й віддали перевагу доброму рівню сприяння змісту ОП особистісному розвитку. На думку 100% здобувачів вищої освіти, освітня програма відповідає їх потребам та сучасним вимогам суспільства.

Щодо питання «Визначте, якою мірою успішне опанування ОП може вплинути на Вашу майбутню кар’єру», то 60% респондентів вважають, що ОП, за умови її успішного опанування, добре буде впливати на їх майбутню кар’єру, а 40% вважають такий рівень впливу задовільним.

Щодо необхідності перегляду ОП 32% опитаних вважають, що зміни в ОП викликані змінами потреб ринку праці, (68%) вважають, що зміни ОП викликані необхідністю постійного вдосконалення ОП.

На питання щодо найбільш гострих питань в контексті перегляду ОП здобувачі ВО вказали на необхідність поглиблення практичної підготовки: 100% вказали необхідність «Збільшення кількості видів та тривалості практичної підготовки»; 68% опитаних вказали на потребу «Поглиблення практичної підготовки».

70% респондентів на питання «Чи потребує перегляду перелік обов’язкових дисциплін за Вашою ОП?» дали відповідь «Не потребує», 30% обрали варіант «Потребує». При цьому основною причиною для перегляду переліку обов’язкових дисциплін 100% опитаних анкетування обрали «Необхідність удосконалення ОП».

50% респондентів вважають, що ОП, за якою вони здобувають вищу освіту, повністю відповідає сучасним потребам ринку праці та суспільства, ще 25% вважають, що ОП відповідає сучасним вимогам на достатньому рівні, а 25% обрали відповідь «Швидше так».

На думку всіх учасників анкетного опитування існуюча форма атестації за ОП відповідає Стандарту вищої освіти та є достатньою для визначення кваліфікації випускників.

Графік організації навчального процесу на думку 100% анкетованих повністю відповідає цілям ОП та навчальному плану; повністю відповідає цілям ОП, компетентностям та кваліфікації випускників.

62,5% даного анкетного опитування відповіли, що форми викладання навчальних дисциплін за даною освітньою програмою не потребують ніяких змін; 12,5% вважають, що «Так, потребують тому, що мені не подобаються», інші 25% не змогли взагалі відповісти.

100% респондентів вказали на достатність ресурсів (інтелектуальні, матеріально-технічні) Університету для досягнення цілей за відповідною ОП та таких, що відповідають цілям ОП, формам навчання та викладання.

Розподіл відповідей респондентів на питання «Дайте визначення відповідності результатів навчання за ОП Вашим очікуванням, потребам та вашій задоволеності навчанням» був наступний: «Задоволений» – 68% респондентів та «Дуже задоволений» – 32% респондентів.

Учасники анкетного опитування, які мають виробничий досвід (практика, робота), щодо відповідності результатів навчання за ОП вимогам та очікуванням роботодавців зазначили, що відповідає достатньо (100% опитаних).

За думкою більшості респондентів, 50%, зміст ОП можна поліпшити за рахунок опитування роботодавців, 12,5% – за рахунок підвищення рівня їх залучення до перегляду ОП; 25% – за рахунок залучення здобувачів о перегляду ОП; ще 12,5% – за рахунок поліпшення якості (компетентності) викладачів.

Щодо задоволеності здобувачів навчанням на даній ОП, то 100% респондентів зазначили, що задоволені навчанням за даною ОП. Ще 100% респондентів відзначили ОП, як сучасну та затребувану.

Отже, група забезпечення вважає, що рівень задоволеності змістом та структурою даної освітньої програми серед здобувачів вищої освіти є достатньо високим. Проте слід звернути увагу на можливість збільшення в навчальному плані частки практичної підготовки, регулярне співробітництво з роботодавцями з метою покращення ОП, що відповідатиме вимогам сучасного ринку праці.