Записи

Про результати опитування здобувачів вищої освіти щодо розвитку студентського самоврядування

Про результати опитування здобувачів вищої освіти щодо розвитку студентського самоврядування

Результати проведеного опитування SQ_18 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо розвитку студентського самоврядування» здобувачів ОП «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти свідчать про їх високий рівень задоволеності роботою студентського самоврядування.

За результатами опитування 100% респондентів згодні, що студентське самоврядування ДонНУЕТ сприяє участі здобувачів вищої освіти в управлінні Університетом, допомагає вирішенню актуальних проблем у житті студентів. Також 100% респондентів впевнені, що Адміністрація ДонНУЕТ створює належні умови для діяльності органів студентського самоврядування. Виходячи зі значень середніх оцінок, найвище респонденти оцінили діяльність органів студентського самоврядування за такими напрямками:

ü інформованість про можливості участі у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ;

ü інформованість про потреби студентського самоврядування ДонНУЕТ у допомозі з боку студентів;

ü сприяння підвищенню ефективності навчального процесу;

ü інформованість про заходи, що плануються, організовуються і проводяться студентським самоврядуванням ДонНУЕТ.

72% опитаних здобувачів ВО вважають, що студентське самоврядування ДонНУЕТ може робити більше для вирішення проблем Університету та його розвитку. Проте, 69% здобувачів ВО не хочуть брати участь у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ у майбутньому.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування (протокол № 6 від 06.12.2022), прийняте рішення про необхідність під час проведення адаптаційного тижня, загальних зборів ЗВО на початку навчального року висвітлювати діяльність студентського самоврядування задля створення передумов залучення здобувачів ОП «Маркетинг» у органи студентського самоврядування.

Засідання Вченої ради Університету Туган-Барановського

Засідання № 8 Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського відбудеться 24 лютого о 14.00 в дистанційному форматі.

До порядку денного включено такі основні питання:

1. Про результати освітньої діяльності в осінньому семестрі 2021-2022 н.р. – доповідач перший проректор Никифоров Р.П.

2. Про результати захисту кваліфікаційних робіт здобувачів ВО ОС магістра у 2021-2022 навчальному році – доповідач перший проректор Никифоров Р.П.

3. Про виконання Стратегії розвитку Університету 2021-2025 р.: Програми розвитку Університету: 3.6 Наукова та інноваційна діяльність (задача 1 Розвиток фундаментальних і прикладних наукових досліджень; задача 2 Впровадження результатів наукових досліджень; задача 3 Створення наукового та інноваційного простору) – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

4. Стан організаційної та координаційної діяльності щодо працевлаштування студентів і випускників ДонНУЕТ – доповідач перший проректор Никифоров Р.П.

5. Про затвердження освітньо-професійних програм відокремленого структурного підрозділу «Краматорський фаховий коледж ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського» – доповідач директор Краматорського коледжу Кравцов О.О.

6. Рекомендація до друку наукових видань – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

7. Про затвердження щомісячного звіту щодо реалізації проєкту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

8. Про затвердження розміру плати за надання освітніх послуг іноземним громадянам та особам без громадянства в ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського в 2021-2022 н.р. – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

9. Виконання рішень Вченої ради за лютий 2021-2022 н.р. – доповідач учений секретар Богатирьова Г.А.

Також на черговому засіданні колегіального органу можуть бути розглянуті позапланові питання порядку денного («Різне») залежно від їх надходжень до секретаріату Вченої ради.

Опитування студентів ОП «Харчові технології» щодо навчального навантаження

Результати анкетного опитування за формою SQ_4 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо навчального навантаження»

У опитуванні за анкетою форми SQ_4, що проводилось перед початком семестрового контролю, взяли участь фокус-група – 8 здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньої програми «Харчові технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології».

За цією формою здобувачам вищої освіти – учасникам анкетного опитування пропонувалось за кожним критерієм навчального навантаження в Університеті виставити  оцінки за 5-бальної шкалою, де «1» – «повністю не задовольняє», «5» – «повністю задовольняє». У таблиці 1 представлено середні значення отриманих від респондентів оцінок.

 

Найменування критерію Середня оцінка за критерієм
1. Доступність організаційно-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу:  
1.1 графік організації навчального процесу 4,1
1.2 розклад занять 3,0
1.3 навчальний план 3,9
1.4 індивідуальний план 3,9
2. Оперативність реагування адміністрації Університету на Ваші запити щодо навчального навантаження 4,4
3. Актуальність розміщеної на сайті Університету інформації стосовно навчального навантаження (навчальні плани, графіки навчального процесу, розклад занять тощо) 3,9
4. Рівень Вашої обізнаності щодо норм навчального навантаження (одиниця навчального навантаження, кількість годин в кредиті, кількість кредитів в семестрі, навчальному році тощо) 4,0
5. Рівень Вашої обізнаності щодо видів робіт, які потрібно виконати при вивченні кожної навчальної дисципліни 4,5
6. Оптимальність загального навчального навантаження в день (загальна кількість навчальних пар) згідно з Вашим розкладом занять 3,5
7. Оптимальність лекційного навантаження в день (загальна кількість пар лекційних занять) згідно з Вашим розкладом занять 3,4
8. Оптимальність навчального навантаження в день з однієї дисципліни згідно з Вашим розкладом занять 3,8
9. Оптимальність частки самостійної роботи з навчальних дисциплін 3,6
10. Оптимальність термінів виконання завдань самостійної роботи з навчальних дисциплін 4,0
11. Оптимальність термінів виконання індивідуальних завдань з навчальних дисциплін 4,1
12. Достатність часу для виконання завдань самостійної роботи та індивідуальних завдань з навчальних дисциплін 4,1
13. Оптимальність термінів виконання календарного плану при написанні курсових робіт (проєктів) 4,1
14. Рівень Вашої обізнаності щодо порядку та термінів здачі щодо видів робіт, які потрібно виконати 4,1
15. Рівень Вашої обізнаності щодо порядку та критеріїв оцінювання видів робіт, які потрібно виконати 4,4

 

Виходячи з середніх оцінок, здобувачі вищої освіти, що приймали участь в анкетуванні, найвище оцінили власну задоволеність такими аспектами навчального навантаження:

  1. Рівень обізнаності щодо видів робіт, які потрібно виконати при вивченні кожної навчальної дисципліни – 4,5.
  2. Оперативність реагування адміністрації Університету на запити щодо навчального навантаження – 4,4.
  3. Рівень обізнаності щодо порядку та критеріїв оцінювання видів робіт, які потрібно виконати – 4,4.

Найнижчу кількість балів отримав критерій «Розклад занять» – 3 бали.

П’ять критеріїв набрали однакову середню кількість балів – 4,1. Це наступні: графік організації навчального процесу, оптимальність термінів виконання індивідуальних завдань з навчальних дисциплін, достатність часу для виконання завдань самостійної роботи та індивідуальних завдань з навчальних дисциплін, оптимальність термінів виконання календарного плану при написанні курсових робіт (проєктів), рівень обізнаності щодо порядку та термінів здачі щодо видів робіт, які потрібно виконати.

Два критерії здобувачі оцінили в середньому на 4 бали. Серед них «Рівень обізнаності щодо норм навчального навантаження (одиниця навчального навантаження, кількість годин в кредиті, кількість кредитів в семестрі, навчальному році тощо)» та «Оптимальність термінів виконання завдань самостійної роботи з навчальних дисциплін».

Інші сім критеріїв респонденти оцінили в середньому від 3,4 до 3,9 балів, а саме: навчальний план – 3,9; індивідуальний план – 3,9; актуальність розміщеної на сайті Університету інформації стосовно навчального навантаження (навчальні плани, графіки навчального процесу, розклад занять тощо) – 3,9; оптимальність навчального навантаження в день з однієї дисципліни згідно з Вашим розкладом занять – 3,8; оптимальність частки самостійної роботи з навчальних дисциплін – 3,6; оптимальність загального навчального навантаження в день (загальна кількість навчальних пар) згідно з Вашим розкладом занять – 3,5; оптимальність лекційного навантаження в день (загальна кількість пар лекційних занять) згідно з Вашим розкладом занять – 3,4.

Додаткових пропозицій щодо покращення навчального навантаження студентів Університету від учасників анкетного опитування не надійшло.

Отже, за результатами анкетування, можна зробити висновок, що 10 з вісімнадцяті критеріїв респонденти оцінили як добрі, решту – як задовільні. На жаль, здобувачів не влаштовує розклад, загальна кількість пар лекційних занять, загальна кількість навчальних пар. В той же час респонденти добре обізнані щодо видів робіт, які потрібно виконати при вивченні кожної навчальної дисципліни, а також порядку та критеріїв оцінювання видів робіт, які потрібно виконати.

Групою забезпечення ОП «Харчові технології» запропоновано:

  1. провести моніторинг навчальних ресурсів, що використовуються, з метою визначення оптимальності термінів та обсягів виконання завдань самостійної роботи та індивідуальних;
  2. звернутися до керівника навчальної частини ДонНУЕТ шодо розгляду питання оптимізації розкладу навчальних занять, загального навчального та лекційного навантаження в день.

 

 

 

 

 

Для Університету Туган-Барановського відкрито доступ до бази данних періодики Access Global NewsBank 2021

Для Університету Туган-Барановського як для учасника консорціуму ELibUkr відкрито віддалений доступ до міжнародної бази даних новинної періодики Access Global NewsBank 2021.

Newsbank (https://www.newsbank.com/) пропонує повну колекцію надійних джерел новин, що охоплюють широкий спектр тем і проблем. Маючи десятки мільйонів записів, NewsBank є однією з найповніших баз новин у світі.

Доступ можливий віддалено від кампусу ДонНУЕТ, через логін та пароль (ресурсом можна ефективно користуватися  з-поза меж установи).

Доступ діє з 3 листопада до 1 грудня 2021 р.

Університет Туган-Барановського інформує: лекція на тему «Introduction to Blockchain»

Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин Університету Туган-Барановського запрошує 27.10.2021 р. о 14:00-15:20 відвідати відкриту лекцію на тему «Introduction to Blockchain».

Лектор – Данилюк Марина, випускниця ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, засновник консалтингової компанії Kauri.one, голова юридичного департаменту DeStream, Clover Finance, відповідальна за міжнародні відносини в Hong Kong blockchain society, у т.ч. представник Europe, Middle East and Africa region у IBCOL (International Blockchain Olympiad).

Лекція відбудеться у режимі онлайн на платформі Microsoft Teams (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1ae1037c3df64c0386f4daa152022bc1%40thread.tacv2/1634983686558?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad569d75-f02e-4def-979b-ea5b96b82559%22%2c%22Oid%22%3a%2268f73f36-4dfc-4fa7-a9d6-8a4d75126671%22%7d).

Наукові журнали Університету Туган-Барановського

Вісник ДонНУЕТ «Економічні науки»

Журнал включено до переліку наукових  фахових  видань  України,   в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 р.).

Видання зареєстровано в Міністерстві юстиції України. Реєстраційний номер КВ № 13182-2066ПР від 25. 07. 2007 р.

ISSN 2079-4819

Журнал включений до міжнародних наукометричних баз та інформаційно-аналітичних систем Index Copernicus, Google Scholar, ResearchBib, Scientific Indexing Services, Ulrich’s Periodical Directory, EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek)

Статті у журналі друкуються українською, англійською та російською мовами.

Прийом статей здійснюється Вихід журналу
до 1 грудня до 31 січня
до 1 травня до 31 травня

НАШІ КООРДИНАТИ

вул. Трамвайна, 16, м. Кривий Ріг, 50005
e-mail: druk.visnyk@donnuet.edu.ua

«Адаптаційний день» першокурсника Університету Туган-Барановського: розклад дзвінків

Протягом 1 та 2 вересня в Університеті Туган-Барановського відбулися адаптаційні дні для першокурсників. Студентів 1 курсу вводять у курс подій, як працює Університет, інфо-ресурси тощо. Маст-хев кожного студента ДонНУЕТ – розклад дзвінків, аби не пропустити пару або перерву. Зберігайте собі, аби не забути!

Читайте також:«Адаптаційний день» першокурсника Університету Туган-Барановського: критерії оцінювання

РОЗКЛАД ДЗВІНКІВ

Розвиток системи менеджменту якості Університету Туган-Барановського

У липні 2021 р. з метою підтвердження відповідності вимогам ISO 9001:2015 СМЯ Університету відбувся ресертифікаційний зовнішній аудит, який охоплював всі процеси ДонНУЕТ. Проведена оцінка системи менеджменту якості в цілому та в розрізі діяльності з підтримання СМЯ, стратегічного та оперативного планування процесів, управління операційною діяльністю Університету, забезпечення контрольованості умов надання послуг, аналізу дієвості та результативності СМЯ з метою її подальшого розвитку та поліпшення.

Органом сертифікації DQS GmbH прийнято позитивне рішення щодо відповідності системи менеджменту якості ДонНУЕТ вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 із загальним висновком: система менеджменту повністю результативна та задовольняє вимогам застосованих стандартів, невідповідності не було виявлено. В базі DQS зареєстровано сертифікат відповідності системи менеджменту якості ДонНУЕТ вимогам стандарту ISO 9001:2015 за номером 31400257 від 16.08.2021 р., який чинний до 2024 року.

Заплановано подальшу співпрацю з Органом сертифікації DQS GmbH з метою проведення щорічних наглядових аудитів та планової роботи з удосконалення СМЯ ДонНУЕТ.

«Адаптаційний день» першокурсника: освітній процес в Університеті Туган-Барановського

1 та 2 вересня в Університеті Туган-Барановського проходять адаптаційні дні для першокурсників. Студентів 1 курсу будуть вводити у курс подій, як працює Університет, говоритимемо про інфо-ресурси, маст-хев кожного студента ДонНУЕТ, організаційну структуру та освітній процес.

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Особливості організації освітнього процесу (Положення «Про організацію освітнього процесу»)

Здобуття вищої освіти  передбачає успішне виконання здобувачем вищої освіти  відповідної освітньої програми, що відповідає стандарту вищої освіти. Затвердження змісту освітньої програми здійснюється Вченою радою Університету. Випусковими кафедрами Університету Туган-Барановського на підставі стандартів вищої освіти  за кожною спеціальністю та освітньою програмою розробляються навчальні плани, що визначають перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність вивчення дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю.

Читайте також: «Адаптаційний день» першокурсника: соцмережі Університету Туган-Барановського

Навчальний план має таку структуру:

– Обов’язкові дисципліни – не більше 75 % загального обсягу навчального навантаження студента (їх перелік, форми вивчення (аудиторна чи самостійна) та атестації визначає Вчена рада Університету).

– Вибіркові дисципліни – не менше 25 % загального обсягу навантаження студента

Дивитись програми: Офіційний сайт ДонНУЕТ > Навчання > Бакалаврські програми

Освітній процес в Університеті здійснюється за такими формами:

 навчальні заняття

 самостійна робота

 практична підготовка

 контрольні заходи

Виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні  форми її вивчення та їх обсяг, форми та засоби поточного і підсумкового контролів містяться у робочих програмах навчальних дисциплін. Робоча програма визначає місце і значення дисципліни у процесі формування фахівця, знання та уміння, які набуває студент у результаті вивчення дисципліни.

Дивитись робочі програми дисциплін: Офіційний сайт ДонНУЕТ > Навчання > Каталог дисциплін

Ми раді вітати Вас в Університеті Туган-Барановського і сподіваємося, що Ваш час перебування в стінах університету буде корисним для навчання та всебічного розвитку у науковій сфері, спортивному і громадському житті!

«Адаптаційний день» першокурсника: оргструктура Університету Туган-Барановського

1 та 2 вересня в Університеті Туган-Барановського проходять адаптаційні дні для першокурсників. Студентів 1 курсу будуть вводити у курс подій, як працює Університет, говоритимемо про інфо-ресурси, маст-хев кожного студента ДонНУЕТ, організаційну структуру та освітній процес.

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА Університету Туган-Барановського

Керівний склад Університету

  • Чернега Оксана Богданівна – в.о. ректора Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, доктор економічних наук, професор.
  • Никифоров Радіон Петрович – перший проректор, кандидат технічних наук, доцент.
  • Кожухова Тетяна Валеріївна – проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку, доктор економічних наук, доцент.
  • Гугунава Леван Бадрійович – голова студентського самоврядування.

Більше про структуру ДонНУЕТ: Офіційний сайт ДонНУЕТ > Про Університет > Організаційна структура Університету

Читайте також: «Адаптаційний день» першокурсника: про Університет Туган-Барановського

Дізнатися більше про персоналії Університету: Офіційний сайт ДонНУЕТ > Про Університет > Викладачі Університету

Ми раді вітати Вас в Університеті Туган-Барановського і сподіваємося, що Ваш час перебування в стінах університету буде корисним для навчання та всебічного розвитку у науковій сфері, спортивному і громадському житті!