Результати опитування здобувачів вищої освіти рівня магістр ОП «Антисипативне управління бізнесом» щодо політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій

Результати анкетування здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Антисипативне управління бізнесом» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» рівня магістр денної та заочної форми навчання за анкетою SQ_12 Опитування здобувачів вищої освіти щодо політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій є наступними:
– 67% здобувачів ВО надали відповідь, що вони добре знайомі із процедурою розв’язання конфліктних ситуацій у ДонНУЕТ, 33% здобувачів вважають, що скоріше знайомі із даною процедурою. Всі респонденти серед офіційних документів, у яких міститься порядок розв’язання конфліктних ситуацій у ДонНУЕТ зазначили Положення ДонНУЕТ та Кодекс етики та гідності;
– серед заходів, що вживаються в Університеті для запобігання виникнення конфліктних ситуацій, здобувачів Во назвали ознайомлення з офіційними документами щодо запобігання та врегулювання конфліктних ситуацій в ДонНУЕТ, тематичні заходи, присвячені запобіганню окремих видів конфліктів та опитування;
– 17% здобувачів Во зазначили, що вони стикалися із конфліктами «студент-студент», інші 17% зазначили, що майже не стикалися із конфліком «студент-викладч», про конфлікт «батьки-адмінстрація» жодних відповідей не надходило;
– 100% респондентів зазначили, що під час навчання у ДонНУЕТ вони не були стороною корупції, булінга, сексуальних домагань, дискримінації;
– 83% респондентів зазначили, що вони жодного разу не стикалися із конфліктними ситуаціями при навчанні в Університеті (студент-викладач, батьки-адміністрація). 17% опитаних, які стикалися із конфліктними ситуаціями, обізнані з процедурами вирішення конфліктних ситуацій, законодавчими та нормативними документами Університету, які регулюють дані процедури. основний тип конфліктних ситуацій, який виникав – нетолерантне спілкування між студентами;
За результатами обговорення анкетування на кафедрі технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва (протокол №10 від 02.03.2023 р.) ухвалено наступні рішення:
1. Забезпечити завідувачу кафедри (гаранту ОП) постійне інформування здобувачів щодо змісту Положення про вирішення конфліктних ситуацій у ДонНУЕТ;
2. Реалізувати і надалі політику нульової толерантності до проявів корупції, булінга, сексуальних домагань, дискримінації, повідомляти про їх виникнення;
3. Дотримуватися превентивної тактики врегулювання конфліктних ситуацій.

139 разів прочитано