Опитування здобувачів ОП «Антисипативне управління бізнесом» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо перегляду ОП та змістовності залучення до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Антисипативне управління бізнесом» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» другого рівня вищої освіти за анкетою SQ_13 проходило із використанням сервісу Microsoft Forms.
Результати опитування демонструють наступне:
– 80% респондентів вважають, що ОП за якою вони навчаються не потребує перегляду, а 20% вважають, що вона потребує перегляду в залежності від пропозицій здобувачів ВО, роботодавців;
– 100% респондентів зазначили, що ОП на якій вони навчаються відмінно формує академічні знання та навички, сприяє їх особистісному розвитку та кар’єрному зростанню;
– при відповіді на питання «На Вашу думку, ОП відповідає Вашим потребам та сучасним потребам суспільства» позитивну відповідь надали 80% респондентів, а 20% не змогли визначитися із відповіддю;
– при відповіді на питання «Необхідність перегляду ОП, на Вашу думку, перш за все викликана…», 60% респондентів надали відповідь «Необхідністю постійного вдосконалення ОП у світлі найновіших досліджень», а 40% зазначили «Зміною потреб ринку праці та суспільства»;
– 80% респондентів вважає, що ОП на якій вони навчаються відповідає сучасним потребам ринку праці та суспільства, а 20% відзначили, що швидше відповідає;
– при відповіді на питання «Які питання є найбільш гострими для Вас в контексті перегляду ОП, за якою ви навчаєтесь», у 80% випадків, отримано відповіді «Поглиблення практичної підготовки»;
– про доцільність перегляду обов’язкових дисциплін зазначили 20% респондентів, тоді як 80% респондентів не підтримали такої доцільності. Основна причина перегляду основних дисциплін здобувачами визначена як «Мої особисті уподобання»;
– про доцільність перегляду вибіркових дисциплін жоден респондент не зазначив;
– 100% респондентів зазначили, що «Наявні в ОП форми атестації достатні для визначення моєї кваліфікації» («Ні, не потребують перегляду») та «Графік організації навчального процесу повністю відповідає цілям ОП та навчальному плану», «Форми викладання за ОП не потребують перегляду»;
– при відповіді на питання «Дайте визначення відповідності результатів навчання за ОП Вашим очікуванням, потребам та вашій задоволеності навчанням» – 80% респондентів зазначили, що дуже задоволені, а 20% зазначили, що задоволені;
– при відповіді на питання «Що, на Вашу думку, потрібно поліпшити в ОП», респонденти зазначили «Рівень залучення здобувачів до перегляду ОП»;
– при відповіді на запитання «Наскільки в цілому Ви задоволені навчанням за даною ОП» – 80% респондентів надали відповідь «дуже задоволений», а 20% – «швидше задоволений»;
– 20% респондентів визнали, що ОП на якій вони навчаються є достатньою для працевлаштування, а 80% зазначили, що вона є сучасною та затребуваною.
У відкритому питанні «Ваші пропозиції щодо удосконалення освітньої програми» здобувачі не надали рекомендацій.
За результатами розгляду анкети SQ_13 на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва (протокол №10 ід 02.03.2023 р.) ухвалено рішення:
1) здійснити моніторинг змісту ОП відповідно до найновіших досліджень у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності та зміни потреб ринку праці та суспільства;
2) забезпечити постійне інформування здобувачів Во щодо змін у ОП.

149 разів прочитано