РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ МАГІСТРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «АНТИСИПАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ» ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ ФОРМ, МЕТОДІВ НАВЧАННЯ І ВИКЛАДАННЯ ВИМОГАМ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО ПІДХОДУ

У опитуванні, яке проходило 24.03.2023 – 28.03.2023 р. із використанням сервісу Microsoft Forms, прийняли участь 100% здобувачів ОП денної та заочної форм навчання ОП «Антисипативне управління бізнесом» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

За результатами анкетування встановлено, що:

– 100% здобувачів ВО повністю влаштовують можливості обирати дисципліни для вивчення, які надає Університет;

– 86% респондентів зазначили, що знання, вміння й навички, які отримуються в Університеті є достатніми для їх майбутньої професійної діяльності, 14% респондентів зазначили, що їм важко відповісти на дане питання;

–рівень викладання навчального матеріалу на лекціях та семінарських і практичних заняттях повністю задовольняє 86% респондентів, тоді як 14% респондентів він скоріше задовольняє. Пропозицій для підвищення рівня викладання навчального матеріалу здобувачами надано не було;

– найбільш ефективними з точки зору засвоєння навчального матеріалу здобувачі ВО визначили наступні види діяльності: слухати викладача, спілкування з викладачем; участь в обговореннях; тестування; виконання творчих та проблемних завдань, доходити самостійних висновків;

– 100% респондентів підтвердили наступне: 1)викладачі здійснюють інформування про організацію освітнього процесу з дисципліни щодо кількості модулів та годин у кожному з них, змісту та мети модулів, критеріїв оцінювання тощо; 2) критерії оцінювання знань, умінь і навичок, що застосовуються викладачами є зрозумілими їм 3) критерії відповідають  реальним вимогам до якості підготовки; 4) чинні процедури контролю знань забезпечують  об’єктивну оцінку;

– 86% респондентів підтвердили, що викладачі надають вичерпну інформацію щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень, а 14% – вважають, що інформація є скоріше вичерпною;

– 100% респондентів зазначило, що їх повністю задовольняють можливості дистанційного вивчення навчальних дисциплін, які надає Університет;

–зазначили, що участь в науковій діяльності в Університеті серед респондентів брали (беруть) 43%, не брали участі у науковій діяльності, але планують – 43%, не планують брати участі 14% респондентів. Про задоволеність можливостями участі у науковій діяльності, наявними в Університеті зазначили 86% респондентів, а 14% зазначили, що вони є скоріше задоволеними;

– в ході опитування  здобувачі ВО підтвердили, що викладачі використовують під час викладання навчальних дисциплін групові проекти (часто та час від часу – 100%), технологію Flipped Classroom (час від часу – 71%), технологію  Peer Learning (час від часу – 86%).

За результатами розгляду  результатів анкетування за анкетою SQ_5 на кафедрі технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва прийнято рішення продовжувати використовувати під час викладання навчальних дисциплін форми, методи навчання і викладання які показали свою ефективність та розширювати застосування таких методів викладання як Flipped Classroom, Peer Learning.

68 разів прочитано