Результати анкетування здобувачів ОП «Антисипативне управління бізнесом» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо навчального навантаження

Здобувачі освітньої програми «Антисипативне управління бізнесом» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» рівня магістр денної та заочної форми навчання проходили опитування за анкетою SQ_4 «Опитування здобувачів вищої освіти (фокус-груп) щодо навчального навантаження» у період 24.02-2013-28.02.2023. Ключові аспекти навчального навантаження оцінювалися за шкалою від 1 до 5, де «1» – «повністю не задовольняє, «5» – «повністю задовольняє». Результати опитування продемонстрували наступне:
– щодо критеріїв «Доступність організаційно-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу», «Задоволеність графіком організації навчального процесу», «Задоволеність розкладом» – 100% респондентів зазначили, що вони повністю задоволені (поставили оцінку «5»). Про задоволеність навчальним та індивідуальним планом, а також оперативністю реагування адміністрації Університету на запити щодо навантаження зазначили 83% респондентів (поставили оцінку «5»), а 17% зазначили, що скоріше задоволені (поставили оцінку «4»);
– 100% респондентів поставили оцінку «5» за критеріями «Актуальність розміщеної на сайті Університету інформації щодо навантаження», «Рівень обізнаності щодо норм навчального навантаження» та «Рівень Вашої обізнаності щодо видів робіт, які потрібно виконати при вивченні кожної навчальної дисципліни»;
– оптимальним навчальне навантаження вважають 83% респондентів (поставили оцінку «5»), скоріше оптимальним – 17% респондентів;
– частку самостійної роботи за дисциплінами визнали оптимальною 100% респондентів;
– загальне навчальне навантаження в день, лекційне навантаження в день, навчальне навантаження в день з однієї дисципліни згідно розкладу занять вважають оптимальним 83% респондентів (поставили оцінку «5»);
– блок питань щодо термінів виконання завдань отримав схвальну оцінку у 83% респонадентів (поставили оцінку «5»), як і блок завдань щодо обізнаності респондентів щодо термінів здачі різного роду робіт та критеріїв їх оцінювання.
В результаті обговорення результатів анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва прийнято наступні рішення:
1. Гаранту ОП забезпечити проведення зборів із здобувачами ВО та провести роз’яснювальну роботу щодо норм навчального навантаження (одиниця навчального навантаження, кількість годин в кредиті, кількість кредитів в семестрі, навчальному році тощо) задля підвищення рівня їх обізнаності за цими питаннями;
2. Викладачам ОК забезпечити додаткове інформування здобувачів ВО про терміни виконання різного роду робіт та порядок їх здачі.

78 разів прочитано