Результати анкетування здобувачів ОП «Антисипативне управління бізнесом» спеціальності 076 «Підприємництво-торгівля та біржова діяльність» щодо відповідності методів навчання і викладання принципам академічної свободи

Опитування здобувачів ОП «Антисипативне управління бізнесом» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо відповідності методів навчання і викладання принципам академічної свободи проводилося 24.02-2013-28.02.2023.
За результатами анкетування можна констатувати наступне:
– всі здобувачі, які навчаються на ОП мають чітке уявлення щодо трактування поняття «академічна свобода»;
– 100 % опитаних здобувачів ВО відповіли, що вони мають змогу під час вивчення навчальних дисциплін обговорювати теми, які відповідають цільовим завданням навчальних дисциплін, але є соціально, політично або етично контраверсійними (суперечливими);
– на запитання «Чи використовують Ваші викладачі під час викладання навчальної дисципліни методи дискусії?» 71% опитаних відповіли ствердно – «так»; 29% – скоріше так;
– 100% здобувачів відповіли заперечно на питання «Чи заважають викладачі Вам та іншим студентам висловлювати власні думки під час обговорення контраверсійних тем?». Така одностайність думок свідчить про те, що в Університеті дотримуються принципів академічної свободи під час викладання дисциплін;
– 86% здобувачів ВО, які взяли участь в даному анкетному опитуванні, відповіли, що викладачі під час вивчення навчальних дисциплін заохочують здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності, 14% – відповіли «скоріше так. Аналогічний розподіл відповідей респондентів був при відповіді на питання «Чи надають Ваші викладачі Вам та іншим студентам право вільно обирати теми для досліджень, виконання індивідуальних завдань тощо?»;
– на питання «Чи надає Університет студентам можливість оприлюднення результатів власної дослідницької діяльності?» та «Чи сприяє Університет участі студентів у всеукраїнських та міжнародних конференціях?» 100% респондентів дали позитивні відповіді;
– 86% позитивних відповідей було отримано і на питання «Чи надає Університет студентам інформацію щодо можливості участі у проєктних та грантових програмах?». 14% респондентів при відповіді на питання надали відповідь «скоріше так». Такий розподіл відповідей підтверджує інформативність сайту Університету, де така інформація систематично надається.
У результаті обговорення результатів анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва (протокол № 10 від 02.03. 2023 р.) рекомендовано гаранту ОП під час систематичних зустрічей зі здобувачами ОП, викладачам в рамках викладання дисциплін інформувати студентів щодо наявності у них права вільно обирати теми досліджень, виконання індивідуальних завдань, групових проектів тощо.

96 разів прочитано