Опитування здобувачів ОП «Антисипативне управління бізнесом» другого (магістерського) рівня вищої освіти про якість та вчасність інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання

Онлайн опитування здобувачів ОП «Антисипативне управління бізнесом» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» рівня магістр за анкетою SQ_7 відбувалося згідно складеного графіку та із застосуванням сервісу Microsoft Forms.
Результати опитування демонструють наступне:
– усі здобувачі вищої освіти відзначили, що про цілі, зміст та очікувані результати навчання вони дізнаються перед вивченням дисципліни (100% респондентів надали таку відповідь). Аналогічна відповідь надана при відповіді на питання «Коли Ви зазвичай дізнаєтеся про порядок та критерії оцінювання?»;
– 83 % здобувачів ВО зазначило, що основним джерелом інформації про цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання для них є робоча програма та силабус, 17% – зазначили, що отримують таку інформацію від викладача;
– 86% здобувачів зазначили, що не стикалися із випадками зміни під час навчання будь-яких елементів;
– при відповіді на питання «Чи знаєте Ви заздалегідь про види робіт, які необхідно буде виконувати в рамках навчальної дисципліни?» 86% здобувачів ВО надали відповідь «так», а 14% здобувачів – «скоріше так»;
– 100% здобувачів ВО зазначили, що володіють інформацію щодо кількості балів, у які оцінюються всі види роботи, передбачені із дисципліни;
– основним джерелом інформації про «політику навчальної дисципліни» 50% здобувачів визнали викладача, а інші 50% зазначили, що інформацію черпають із силабусу чи робочої програми навчальної дисципліни;
– 86% здобувачів ВО визначили, що «політика навчальної дисципліни» не змінювалася під час вивчення дисципліни, а 14% надали відповідь «скоріше ні».
Пропозицій щодо покращення освітнього процесу в Університету стосовно інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання від здобувачів ОП не надходило.
За результатами обговорення анкетування на засіданні випускової кафедри (протокол №10 від 02.03.2023) ухвалено рішення щодо проведення НПП додаткових консультацій на початку кожного навчального семестру з метою підвищення обізнаності здобувачів ВО щодо доступності та зручності використання робочої програми або силабусу дисципліни при пошуку інформації про цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії знань з оцінювання з дисципліни.

86 разів прочитано