Результати анкетування здобувачів ОП «Антисипативне управління бізнесом» другого (магістерського) рівня вищої освіти про організацію контрольних заходів

Здобувачі вищої освіти ОП «Антисипативне управління бізнесом» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» рівня магістр денної та заочної форм навчання за анкетою SQ_8 Опитування здобувачів вищої освіти про організації контрольних заходів проходили онлайн опитування у терміни 24.02-2013-28.02.2023. Результати анкетування є наступними:
– 100% респондентів зазначили, що вони знайомі з документом, що регулює процес організації контрольних заходів, причому 80% респондентів з ним ознайомилися на сайті Університету, а 20% – додатково зазначили, що з ним їх ознайомлювали під час занять;
– всі респонденти вважають, що їх поінформованість про форми контрольних заходів та критерії оцінювання за окремими дисциплінами є повною, достатньою та вчасною, а правила проведення контрольних заходів доступними для всіх учасників освітнього процесу;
– 100% опитаних знають, що в робочій програмі можна знайти критерії оцінювання рівня знань за окремою дисципліною та зазначають, що спосіб інформування про форми контрольних заходів та критерії оцінювання відповідає їх освітнім потребам;
– 80% респондентів зазначили, що правила проведення контрольних заходів є чіткими і зрозумілими, а 20% зазначили, що правила проведення контрольних заходів є досить чіткі та зрозумілі;
– 100% здобувачів ОП зазначили, що інформація про контрольні заходи та критерії їх оцінювання була заздалегідь оприлюднена, інформація про графіки проведення контрольних заходів є вчасною, повною та доступною, а контрольні заходи відповідають вимогам щодо прозорості та валідності;
– 100% респондентів зазначили, що правила проведення контрольних заходів забезпечують об’єктивність екзаменаторів, в Університеті дотримуються правил організації контрольних заходів;
– 100% респондентів найкращою формою проведення контрольних заходів визнають електронну форму, а головна її перевага – зручність, об’єктивність та валідність. При цьому 100% респондентів підтверджують об’єктивність оцінок при електронній формі контрольних заходів та неможливість скористатися неправомірними підказками;
– процедура повторного проходження контрольних заходів для 100% здобувачів є відомою, правила чіткими і зрозумілими, попри те, що повторне перескладання контрольних заходів мали лише 20% здобувачів;
– 80% респондентів підтвердили, в Університеті дотримуються процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а 20% респондентів мали складнощі із відповіддю на це питання;
– 100% респондентів підтвердили обізнаність щодо процесу оскарження результатів (апеляції) контрольних заходів, порядку подання апеляцій та визнали наявність в Університеті можливості підняти будь-яке питання, що стосується оскарження результатів контрольних заходів. При цьому ніхто із респондентів не зазначив, що він мав досвід оскарження результатів контрольних заходів.
Пропозицій щодо покращення організації контрольних заходів серед здобувачів ОП «Антисипативне управління бізнесом» не надано.
За результатами обговорення результатів анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва (протокол №10 від 02.03.2023 р.) прийнято рішення щодо доцільності продовження існуючої практики інформування здобувачів ВО на початку кожного семестру та перед сесіями про порядок проведення контрольних заходів, оскарження їх результатів та врегулювання конфліктних ситуацій.

131 разів прочитано