Опитування здобувачів ОП «Антисипативне управління бізнесом» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі ОП «Антисипативне управління бізнесом» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» рівня магістр за анкетою SQ_9 Опитування здобувачів вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації проходили у терміни 24.02-2013-28.02.2023. рр. із використанням сервісу Microsoft Forms.
Аналіз результатів опитування показав:
– 100% респондентів підтвердили свою обізнаність щодо категорій «академічна доброчесність», «академічний плагіат» та володіють інструментами перевірки тексту на їх наявність. Всі респонденти підтвердили, що перевіряють тексти на унікальність іноді з метою самоконтролю (80% респондентів) та для уникнути схожості з джерелом запозичення і покарання у випадку викриття (40% респондентів);
– 80% респондентів зазначили, що їм не відомо про випадки плагіату в Університеті, вони не ставали жертвами плагіату, а 20% респондентів мали складнощі із відповідями на дане питання. Всі опитані дотримуються тези «Плагіат – це неправильно» та всі підтвердили про готовність повідомити про випадки виявлення плагіату, якщо їм стане відомий такий факт;
– 100% респондентів підтвердили, що знають про нормативну базу Університету щодо запобігання та виявлення плагіату, вважають правильним намагатись дотримуватися всіх принципів академічної доброчесності;
– всі опитані респонденти поділяють думку про те, що дотримання норм академічної доброчесності сприяє підвищенню якості освіти (надано відповіді на запитання «суттєво вплине» та «скоріше вплине»).
За результатами обговорення анкетування на випусковій кафедрі (протокол №10 від 02.03.2023 р.) ухвалено наступні рішення:
– продовжувати на ОП «Антисипативне управління бізнесом» роботу щодо популяризації академічної доброчесності та роз’яснення всіх негативних наслідків, пов’язаних із її порушенням
– в ході проведення інформаційних зустрічей із здобувачами ОП проводити інформування щодо діючої в Університеті політики, стандартів і процедур дотримання академічної доброчесності (додаткове ознайомлення із змістом відповідних положень ДонНУЕТ).

70 разів прочитано