Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Обладнання переробних і харчових виробництв»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Обладнання переробних і харчових виробництв» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, про якість та вчасність інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання було проведено 24.10.2022-28.10.2022 р. методом анкетування (анкета SQ7) із використанням сервісу Microsoft Forms.

На запитання «Коли Ви зазвичай дізнаєтеся про цілі, зміст та очікувані результати навчання?» 68% респондентів обрали варіант відповіді «перед вивченням дисципліни», 32% – «під час навчання». На наступне запитання цього блоку «Коли Ви зазвичай дізнаєтеся про порядок та критерії оцінювання?» – 68% здобувачів вищої освіти з числа опитаних обрали варіант відповіді «перед вивченням дисципліни», 32% осіб – «під час навчання».

Відповіді показують, що здобувачів вищої освіти вчасно інформують про цілі, зміст та очікувані результати навчання та про порядок та критерії оцінювання, що мотивує їх до навчальної діяльності.

Узагальнена інформація на запитання: «Що для Вас виступає основним джерелом інформації про цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання?» отримано результати: викладач – 18%; викладач та робоча програма або силабус дисципліни – 64%; робоча програма або силабус дисципліни – 18%.

«Що для Вас виступає основним джерелом інформації про «політику навчальної дисципліни» (невчасно виконані завдання, пропущені заняття (лікарняні, мобільність); плагіат, академічна доброчесність, по…» відповідей респондентів розділилися наступним чином: адміністрація Інституту або Університету – 23%; викладач – 68%; інші студенти 9%.

На запитання «Чи бувало таке, що будь-який елемент (цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання) змінювався під час вивчення дисципліни?» ‑ 68% здобувача вищої освіти з числа опитаних обрали варіант відповіді «ні», 16% – «скоріше ні», 16% особам «важко відповісти». На наступне запитання «Чи бувало таке, що «політика навчальної дисципліни» змінювалася під час вивчення дисципліни?» 72% респондентів обрали варіант відповіді «ні», 18% – «скоріше ні».

Студенти ознайомлені з методичним забезпеченням (робочі програми, силабуси), що гарантує усвідомлення цілі, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання, стійкого засвоєння програмного матеріалу з дисципліни, формування особистості, яка прагне до саморозвитку та самореалізації у процесі навчання. Чітка політика навчальної дисципліни (невчасно виконані завдання, пропущені заняття (лікарняні, мобільність); плагіат, академічна доброчесність тощо) забезпечує формування у студентів особистісно-професійних якостей (відповідальність, самостійність за прийняті рішення тощо).

На запитання «Чи знаєте Ви заздалегідь про види робіт, які необхідно буде виконувати в рамках навчальної дисципліни?» отримано наступні результати: так – 77%, скоріше так – 23% студентів. «Чи знаєте Ви заздалегідь про кількість балів, у які оцінюються всі види роботи, передбачені із дисципліни?» відповіді респондентів розділилися наступним чином: так – 86%, скоріше так – 14% студентів. Студенти ознайомлені заздалегідь про види робіт, які необхідно виконувати в рамках навчальної дисципліни та про кількість балів, у які оцінюються всі види роботи, передбачені із дисципліни.

На запитання «Ваші пропозиції щодо покращення освітнього процесу в Університету стосовно інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання»: немає – 81% респондентів; все влаштовує – 5% респондентів; важко відповісти – 14% респондентів.

Отримані результати опитування дозволяють зробити такі основні висновки:

– здобувачів вищої освіти вчасно інформують про цілі, зміст та очікувані результати навчання та про порядок та критерії оцінювання, що мотивує їх до навчальної діяльності;

– студенти ознайомлені з методичним забезпеченням (робочі програми, силабуси), що гарантує усвідомлення цілі, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання, стійкого засвоєння програмного матеріалу з дисципліни, формування особистості, яка прагне до саморозвитку та самореалізації у процесі навчання;

– чітка політика навчальної дисципліни (невчасно виконані завдання, пропущені заняття (лікарняні, мобільність); плагіат, академічна доброчесність тощо) забезпечує формування у студентів особистісно-професійних якостей (відповідальність, самостійність за прийняті рішення тощо);

– студенти ознайомлені заздалегідь про види робіт, які необхідно виконувати в рамках навчальної дисципліни та про кількість балів, у які оцінюються всі види роботи, передбачені із дисципліни, що мотивує до навчально-пізнавальної діяльності.

Результати анкетування було обговорено на засіданні кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання (протокол № 3 від 15.11.2022р.).

За результатом анкетування вирішено продовжити практику доведення до відома здобувачів вищої освіти інформацію щодо форм і методів поточного та підсумкового контролю результатів навчання та критеріїв їх оцінювання на першому занятті з навчальної дисципліни.

156 разів прочитано