Опитування здобувачів ОП «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо перегляду структури та змісту освітніх програм»

Опитування здобувачів ОП «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо перегляду структури та змісту освітніх програм»

Опитування здобувачів ВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти, за змістом анкети SQ_13 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо перегляду структури та змісту освітніх програм» проводилось у формі онлайн-опитування 24.02.2023 – 28.02.2023 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

На питання «Чи потребує освітня програма (ОП), за якою ви навчаєтесь, перегляду?» 50 % респондентів відповіли, що не потребує; 50% респондентів відповіли, що потребує за умови змістовного обґрунтування змін. На питання «Чи відомі Вам зміни вашої ОП, що вносилися за результатами її перегляду?» 70% опитаних відповіли, що такі зміни їм відомі та про них дізналися з офіційного сайту, 30% – що відомі, і що дізналися вони про такі зміни самостійно (випадково). 84% опитаних визначили, що ОП відмінно або добре формує їх академічні знання та навички. 100% респондентів зазначили, що ОП на якій вони навчаються відмінно або добре формує академічні знання та навички, сприяє їх особистісному розвитку та кар’єрному зростанню. Щодо питання «Визначте, якою мірою успішне опанування ОП може вплинути на Вашу майбутню кар’єру», то 84% респондентів вважають, що ОП, за умови її успішного опанування, відмінно або добре буде впливати на їх майбутню кар’єру, а 16% не змогли визначитися з відповіддю. На думку 100% здобувачів вищої освіти, освітня програма відповідає їх потребам та сучасним вимогам суспільства. Вивчення думок респондентів щодо необхідності перегляду ОП дало змогу встановити, що зміна ОП викликана зміною потреб ринку праці та суспільства (33%), необхідністю постійного вдосконалення ОП у світлі найновіших досліджень (67%). Всі респонденти вважають, що ОП повністю та достатньо відповідає сучасним потребам ринку праці та суспільства.

Про доцільність перегляду обов’язкових дисциплін зазначили 16% респондентів, тоді як 84% респондентів не підтримали такої доцільності. Основна причина перегляду основних дисциплін здобувачами визначена як «Мої особисті уподобання». При цьому респонденти вважають, що перелік вибіркових дисциплін перегляду не потребує.

На думку всіх учасників анкетного опитування наявна форма атестації за ОП відповідає Стандарту вищої освіти та є достатньою для визначення кваліфікації випускників; графік організації навчального процесу повністю відповідає цілям ОП та навчальному плану, який теж в повній мірі відповідає цілям ОП, компетентностям та кваліфікації випускників.

Всі опитані відповіли, що форми викладання навчальних дисциплін за даною ОП не потребують ніяких змін, зазначили достатність ресурсів (інтелектуальні, матеріально-технічні) Університету для досягнення цілей за відповідною ОП та відповідають цілям ОП, формам навчання та викладання. Визначення відповідності результатів навчання за ОП очікуванням респондентів, їх потребам та рівню задоволеності навчанням знайшли втілення у таких відповідях: «Задоволений» – 33% та «Дуже задоволений» – 67%.

Учасники анкетного опитування, які мають виробничий досвід (практика, робота), щодо відповідності результатів навчання за ОП вимогам та очікуванням роботодавців зазначили, що відповідає достатньо (100%). Всі опитані відмітили задоволеність навчанням за даною ОП. 100 % учасників анкетного опитування вважають дану ОП сучасною та затребуваною. У відкритому питанні «Ваші пропозиції щодо удосконалення освітньої програми» здобувачі надали рекомендацію «ще більше занять з роботодавцями».

За результатами розгляду анкети SQ_13 на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва (протокол №10 від 02.03.2023 р.) ухвалено рішення: здійснити моніторинг змісту ОП відповідно до найновіших досліджень у сфері готельно-ресторанного бізнесу та зміни потреб ринку праці та суспільства; забезпечити постійне інформування здобувачів Во щодо змін у ОП;

продовжувати регулярне співробітництво з роботодавцями з метою підтримування ОП в актуальному стані, що відповідатиме вимогам сучасного ринку праці та очікуванням роботодавців (гарант, зав. кафедри, викладачі).

96 разів прочитано