Результати опитування здобувачів вищої освіти рівня магістр ОП «Антисипативне управління бізнесом» щодо розвитку студентського самоврядування

Результати опитування здобувачів ОП «Антисипативне управління бізнесом» другого (магістерського) рівня вищої освіти за анкетою SQ_18 Опитування здобувачів вищої освіти щодо розвитку студентського самоврядування, відбувалися з 24.02.2023 р. по 28.12.2023 р.
Результати опрацювання наданих відповідей за анкетою дозволяють дійти висновків:
– 100% респондентів зазначили, що їм відомо про діяльність студентського самоврядування в ДонНУЕТ;
-40% респондентів зазначили, що вони беруть участь у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ, а 60% зазначили, що не беруть участі;
– 80% респондентів зазначили, що вони вважають, що їм достатньо інформації про студентське самоврядування ДонНУЕТ, 20% зазначили, що скоріше достатньо;
– 100% здобувачів згодні (повністю згодні, чи скоріше згодні), що студентське самоврядування ДонНУЕТ сприяє участі здобувачів вищої освіти в управлінні Університетом, сприяє участі студентів у житті Університету, сприяє вирішенню актуальних проблем Університету;
– оцінюючи за 5-ти бальною шкалою відповіді на наступні питання, здобувачі надали найвищу оцінку аспектам: «інформованість про діяльність студентського самоврядування ДонНУЕТ в цілому», «інформованість про можливості участі у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ», «інформованість про функції і можливості студентського самоврядування ДонНУЕТ»;
– 80% респондентів підтвердили, що Усі студенти ДонНУЕТ мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування, а 20% зазначили, що їм важко відповісти на дане питання;
– 100% здобувачів повністю згодні із тим, що студентське самоврядування ДонНУЕТ сприяє участі здобувачів вищої освіти в управлінні Університетом;
– 20% здобувачів визначили, що їм важко відповісти, чи Адміністрація ДонНУЕТ не втручається в діяльність органів студентського самоврядування, а 20% скоріше згодні із даним твердженням; а 60% повністю згодні із даним твердженням;
– 100% респондентів повністю згодні із тим, що Адміністрація ДонНУЕТ створює належні умови для діяльності органів студентського самоврядування;
– 100% респондентів підтвердили, що У ДонНУЕТ створено умови для участі представників органів студентського самоврядування у робочих органах Університету (ректорат, дирекції, ради тощо), а Студентське самоврядування ДонНУЕТ сприяє соціальному становленню та громадянській активності студентів.
Вцілому за результатами анкетування встановлено, що здобувачі ОП «Антисипативне управління бізнесом» другого (магістерського) рівня вищої освіти є повністю проінформованими про діяльність студентського самоврядування та його можливості як незалежного органу управління в Університеті, який має автономність своїх дій від адміністрації та лобіює інтереси студентської спільноти.

113 разів прочитано