Опитування магістрів, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Обладнання переробних і харчових виробництв»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Обладнання переробних і харчових виробництв» другого (магістерського) рівня вищої освіти про якість та вчасність інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у формі онлайн-опитування 01.09.2020-31.12.2020 р. методом анкетування (анкета SQ 7) із використанням сервісу Microsoft Forms.

Читайте також: https://donnuet.edu.ua/opytuvannia-mahistriv-iaki-navchaiutsia-na-osvitno-profesijnij-prohrami-obladnannia-pererobnykh-i-kharchovykh-vyrobnytstv-2/

Отримані результати опитування дозволяють зробити такі основні висновки:

– здобувачів вищої освіти вчасно інформують про цілі, зміст та очікувані результати навчання та про порядок та критерії оцінювання, що мотивує їх до навчальної діяльності;

– студенти ознайомлені з методичним забезпеченням (робочі програми, силабуси), що гарантує усвідомлення цілі, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання, стійкого засвоєння програмного матеріалу з дисципліни, формування особистості, яка прагне до саморозвитку та самореалізації у процесі навчання;

– чітка політика навчальної дисципліни (невчасно виконані завдання, пропущені заняття (лікарняні, мобільність); плагіат, академічна доброчесність тощо) забезпечує формування у студентів особистісно-професійних якостей (відповідальність, самостійність за прийняті рішення тощо);

– студенти ознайомлені заздалегідь про види робіт, які необхідно виконувати в рамках навчальної дисципліни та про кількість балів, у які оцінюються всі види роботи, передбачені із дисципліни, що мотивує до навчально-пізнавальної діяльності.

За результатом анкетування групою забезпечення запропоновано:

  1. Звернути увагу викладачів на обов’язковість доведення до відома здобувачів вищої освіти інформації щодо форм і методів поточного та підсумкового контролю результатів навчання та критеріїв їх оцінювання на першому занятті з навчальних дисциплін.
  2. Презентувати студентам робочу програму та силабус, продемонструвати цілі, зміст та очікувані результати навчання, ознайомити з критеріями оцінювання, а також незмінністю критеріїв оцінювання протягом вивчення навчальної дисципліни.
  3. Сприяти інформуванню здобувачів вищої освіти стосовно змін, що вносяться до освітньої програми, робочої програми на основі результатів опитування.
229 разів прочитано