Наукова діяльність студентів та викладачів Університету Туган-Барановського

Здобувачі вищої освіти ОП «Ресторанні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти і другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 181 «Харчові технології» під керівництвом викладачів кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва: Никифорова Р. П. Сімакової О. О., Слащевої А. В., Боднарук О. А., Коренця Ю. М. Донецького національного університету імені Михайла Туган-Барановсткого, не тільки навчаються але й активно приділяють увагу науковій діяльності, що є невід’ємною складовою частиною навчання в ДонНУЕТі, та підготовки кваліфікованих фахівців, здатних самостійно вирішувати професійні і наукові завдання.

Наукова діяльність студентів Університету Туган-Барановського сприяє формуванню готовності майбутніх фахівців до творчої реалізації отриманих в університеті знань, умінь і навичок, забезпечує оволодінням методологією наукового пошуку, а також дозволяє отримати дослідницький досвід, сприяє розширенню їх кругозору, стимулює пізнавальний інтерес в різних областях знань, а також надає додаткові можливості для самореалізації, розвиває їх творчі і наукові здібності.

 

 

249 разів прочитано