РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ МАГІСТРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «АНТИСИПАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ» ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ ФОРМ, МЕТОДІВ НАВЧАННЯ І ВИКЛАДАННЯ ВИМОГАМ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО ПІДХОДУ

У опитуванні, яке проходило 24.03.2023 – 28.03.2023 р. із використанням сервісу Microsoft Forms, прийняли участь 100% здобувачів ОП денної та заочної форм навчання ОП «Антисипативне управління бізнесом» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

За результатами анкетування встановлено, що:

– 100% здобувачів ВО повністю влаштовують можливості обирати дисципліни для вивчення, які надає Університет;

– 86% респондентів зазначили, що знання, вміння й навички, які отримуються в Університеті є достатніми для їх майбутньої професійної діяльності, 14% респондентів зазначили, що їм важко відповісти на дане питання;

–рівень викладання навчального матеріалу на лекціях та семінарських і практичних заняттях повністю задовольняє 86% респондентів, тоді як 14% респондентів він скоріше задовольняє. Пропозицій для підвищення рівня викладання навчального матеріалу здобувачами надано не було;

– найбільш ефективними з точки зору засвоєння навчального матеріалу здобувачі ВО визначили наступні види діяльності: слухати викладача, спілкування з викладачем; участь в обговореннях; тестування; виконання творчих та проблемних завдань, доходити самостійних висновків;

– 100% респондентів підтвердили наступне: 1)викладачі здійснюють інформування про організацію освітнього процесу з дисципліни щодо кількості модулів та годин у кожному з них, змісту та мети модулів, критеріїв оцінювання тощо; 2) критерії оцінювання знань, умінь і навичок, що застосовуються викладачами є зрозумілими їм 3) критерії відповідають  реальним вимогам до якості підготовки; 4) чинні процедури контролю знань забезпечують  об’єктивну оцінку;

– 86% респондентів підтвердили, що викладачі надають вичерпну інформацію щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень, а 14% – вважають, що інформація є скоріше вичерпною;

– 100% респондентів зазначило, що їх повністю задовольняють можливості дистанційного вивчення навчальних дисциплін, які надає Університет;

–зазначили, що участь в науковій діяльності в Університеті серед респондентів брали (беруть) 43%, не брали участі у науковій діяльності, але планують – 43%, не планують брати участі 14% респондентів. Про задоволеність можливостями участі у науковій діяльності, наявними в Університеті зазначили 86% респондентів, а 14% зазначили, що вони є скоріше задоволеними;

– в ході опитування  здобувачі ВО підтвердили, що викладачі використовують під час викладання навчальних дисциплін групові проекти (часто та час від часу – 100%), технологію Flipped Classroom (час від часу – 71%), технологію  Peer Learning (час від часу – 86%).

За результатами розгляду  результатів анкетування за анкетою SQ_5 на кафедрі технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва прийнято рішення продовжувати використовувати під час викладання навчальних дисциплін форми, методи навчання і викладання які показали свою ефективність та розширювати застосування таких методів викладання як Flipped Classroom, Peer Learning.

Результати анкетування здобувачів ОП «Антисипативне управління бізнесом» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо навчального навантаження

Здобувачі освітньої програми «Антисипативне управління бізнесом» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» рівня магістр денної та заочної форми навчання проходили опитування за анкетою SQ_4 «Опитування здобувачів вищої освіти (фокус-груп) щодо навчального навантаження» у період 24.02-2013-28.02.2023. Ключові аспекти навчального навантаження оцінювалися за шкалою від 1 до 5, де «1» – «повністю не задовольняє, «5» – «повністю задовольняє». Результати опитування продемонстрували наступне:
– щодо критеріїв «Доступність організаційно-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу», «Задоволеність графіком організації навчального процесу», «Задоволеність розкладом» – 100% респондентів зазначили, що вони повністю задоволені (поставили оцінку «5»). Про задоволеність навчальним та індивідуальним планом, а також оперативністю реагування адміністрації Університету на запити щодо навантаження зазначили 83% респондентів (поставили оцінку «5»), а 17% зазначили, що скоріше задоволені (поставили оцінку «4»);
– 100% респондентів поставили оцінку «5» за критеріями «Актуальність розміщеної на сайті Університету інформації щодо навантаження», «Рівень обізнаності щодо норм навчального навантаження» та «Рівень Вашої обізнаності щодо видів робіт, які потрібно виконати при вивченні кожної навчальної дисципліни»;
– оптимальним навчальне навантаження вважають 83% респондентів (поставили оцінку «5»), скоріше оптимальним – 17% респондентів;
– частку самостійної роботи за дисциплінами визнали оптимальною 100% респондентів;
– загальне навчальне навантаження в день, лекційне навантаження в день, навчальне навантаження в день з однієї дисципліни згідно розкладу занять вважають оптимальним 83% респондентів (поставили оцінку «5»);
– блок питань щодо термінів виконання завдань отримав схвальну оцінку у 83% респонадентів (поставили оцінку «5»), як і блок завдань щодо обізнаності респондентів щодо термінів здачі різного роду робіт та критеріїв їх оцінювання.
В результаті обговорення результатів анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва прийнято наступні рішення:
1. Гаранту ОП забезпечити проведення зборів із здобувачами ВО та провести роз’яснювальну роботу щодо норм навчального навантаження (одиниця навчального навантаження, кількість годин в кредиті, кількість кредитів в семестрі, навчальному році тощо) задля підвищення рівня їх обізнаності за цими питаннями;
2. Викладачам ОК забезпечити додаткове інформування здобувачів ВО про терміни виконання різного роду робіт та порядок їх здачі.

Результати анкетування здобувачів ОП «Антисипативне управління бізнесом» спеціальності 076 «Підприємництво-торгівля та біржова діяльність» щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін

Результати on-line опитування, проведеного у період 24.02-2013-28.02.2023 р. є наступними:
– 100% здобувачів ВО, які прийняли участь у опитуванні, зазначили, що вони обізнані про можливість вибору навчальних дисциплін під час навчання на ОП та не потребують додаткової інформації про дану процедуру і її перебіг;
– 83% респондентів у якості джерел отримання інформації про перелік дисципліни вільного вибору та їх зміст зазначили сайт Університету та сайт кафедр, на яких здійснюється викладання дисциплін вільного вибору.
– 50% респондентів консультувалися щодо вибіркових дисциплін у гаранта ОП, 17% у викладачів курсів, а 33% спиралися тільки на власну думку при здійсненні вибору. 83% респондентів при цьому при виборі враховували лише власну думку, а 17% здобувачів ВО враховували поради викладачів;
– 88% всіх респондентів визнають, що найбільш корисними видалися консультації гаранта ОП, але при цьому, вони зазначили, що остаточний вибір приймали тільки спираючись на власну думку про доцільність/недоцільність вивчення певної дисципліни;
– при виборі дисциплін, опитування показало, що рейтинг факторів, які обумовлюють вибір є наступним (за зниженням значення фактору): 1. зв’язок дисципліни з майбутньою професією → спрямованість навчальної дисципліни на формування загальних компетентностей→ практична спрямованість → легкість вивчення дисципліни та отримання оцінки за нею→ особа викладача = назва дисципліни.
– 100% респондентів зазначили у відповідях, що вони повністю задоволені переліком дисциплін вільного вибору, їх влаштовує кількість таких дисциплін та процедура їх вибору. Пропозицій щодо додаткових дисциплін, які здобувачі ВО хотіли б вивчати, при анкетуванні не надходило;
– лише 33% здобувачів вказали, що вони б бажали навчатися за сертифікованими навчальними курсами Університету. Серед напрямів навчання ними визначено менеджмент та інформаційні технології.
Результати анкетування було розглянути на засіданні випускової кафедри (протокол №10 від 02.03.2023) ухвалено наступні рішення:
– продовжити практику консультування гаранта ОП стосовно вибіркових дисциплін та процедури їх вибору.
– проводити розширені консультації здобувачів ВО щодо термінів, важливості та особливостей проведення on-line опитування;
– розширити інформування здобувачів ВО про можливості набуття освіти за сертифікованими навчальними курсами Університету.

Університет Туган-Барановського підписав угоду на продовження реалізації грантового проєкту Європейського Союзу

21 лютого 2023 року Університет Туган-Барановського підписав додаткову угоду з Європейською комісією на продовження реалізації до 31 серпня 2024 року грантового проєкту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», який було призупинено в 2022 році через повномасштабне вторгнення російської федерації. Read more

Університет Туган-Барановського продовжить реалізацію грантового проєкту Європейського Союзу

З січня 2023 року Університет Туган-Барановського продовжить реалізацію грантового проєкту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», який було призупинено в 2022 році через повномасштабне вторгнення російської федерації. Read more

Вітаємо

Вітаємо з присвоєнням звання доцента

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 02 липня 2020 р. (наказ №886) завідувачці кафедри технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи Ніколайчук Ользі Анатоліївні присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Керівництво ДонНУЕТ, ректорат, Вчена рада, весь науково-педагогічний склад та студентство вітають Ніколайчук О.А. із присвоєнням вченого звання й бажають професійних звершень, нових здобутків на науковій ниві, міцного здоров’я та оптимізму!

Вітаємо

Конференція 2020 у ДонНУЕТ

Вступ до ДонНУЕТ-2020 у режимі онлайн

У цей четвер, 9 липня 2020, відбудеться традиційна онлайн-зустріч на платформі Zoom. Ми поговоримо про переваги навчання в нашому Університеті, покажемо ДонНУЕТ зсередини та розкажемо про спеціальності нашого вишу.

Спеціальними гостями включення будуть Нєізвєстна Олена Володимирівна, директорка ННІ ЕУА та завідувачка кафедри обліку та аудиту Шендригоренко Марина Трохимівна.

Починаємо о 18:00!

Презентація Університету триватиме 40 хвилин.

Посилання залишається незмінним:
https://zoom.us/j/93043050711?pwd=S3FwMmNUU3p2NmJqd1R4cEFKWEVGUT09&utm_medium=social&utm_campaign=vstup-do-donnuet-2020-vzhe-sogodni

Ідентифікатор конференції: 930 4305 0711
Пароль: 3SGsqG

Приєднуйся! Ми чекаємо на ТЕБЕ!

Свідоцтва для іноземних студентів

Вітаємо іноземних студентів ДонНУЕТ

Сьогодні, 30 червня 2020 року, відбулося вручення Свідоцтв про закінчення підготовчого відділення.

Іноземні громадяни вивчали в ДонНУЕТ упродовж навчального року українську мову, якою не володіли до приїзду в Україну. Зараз вони готуються до вступу на І курс різних закладів вищої освіти.

У ДонНУЕТ навчалися громадяни з Камеруну, Кот-д’Івуару та Алжиру.

Студенти-іноземці також вивчали інформатику, математику, економіку, географію та країнознавство. Але вони не просто вивчали ці предмети, а й намагалися розмовляти і формулювати свою думку українською!

Вітаємо!

Конференція 2020 у ДонНУЕТ

Вступ до ДонНУЕТ-2020 у режимі онлайн

У цей четвер, 2 липня 2020, відбудеться традиційна онлайн-зустріч на платформі Zoom.

Спеціальним гостем включення буде Горіна Ганна Олександрівна, завідувачка Кафедра туризму та країнознавства.

Починаємо о 18:00!

Презентація Університету триватиме 40 хвилин.

Нагадуємо і про онлайн-конференції щосуботи, о 15:00.

Посилання залишається незмінним:
https://zoom.us/j/93043050711?pwd=S3FwMmNUU3p2NmJqd1R4cEFKWEVGUT09&utm_medium=social&utm_campaign=vstup-do-donnuet-2020-vzhe-sogodni

Ідентифікатор конференції: 930 4305 0711
Пароль: 3SGsqG

Приєднуйся! Ми чекаємо на ТЕБЕ!