Про результати опитування студентів спеціальності «Філологія» другого рівня вищої освіти за анкетою SQ_6 щодо відповідності методів навчання і викладання принципам академічної свободи

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_6 «Опитування здобувачів вищої освіти та НПП щодо відповідності методів навчання і викладання принципам академічної свободи» проводилось у формі онлайн-опитування 02.10.2023-06.10.2023 р. із використанням сервісу Microsoft Forms і стосувалось виявлення оцінок здобувачів вищої освіти щодо форм та методів навчання і викладання в Університеті, які відповідають принципам академічної свободи.

Опитування виявило єдність у трактуванні здобувачами ВО поняття «академічна свобода».

Особисті погляди викладачів із тих чи інших питань, формальні чи неформальні інституційні практики не мають бути перешкодою для реалізації здобувачами освіти своєї академічної свободи. На запитання «Чи маєте Ви змогу під час вивчення навчальних дисциплін обговорювати теми, які відповідають цільовим завданням навчальних дисциплін, але є соціально, політично або етично контраверсійними?» 67% здобувачів вищої освіти надали відповідь «Так», 33% – «Скоріше так».

Відповідаючи на запитання «Чи використовують Ваші викладачі під час викладання навчальної дисципліни методи дискусії?» 100% респондентів надали відповіді «так» та «скоріше так».

На питання «Чи заважають викладачі Вам та іншим студентам висловлювати власні думки під час обговорення контраверсійних тем?» 100% здобувачів вищої освіти надали відповіді «ні».

100% респондентів зазначили, що викладачі під час вивчення навчальних дисциплін заохочують студентів до дослідницької діяльності; надають студентам право вільно обирати теми для досліджень, виконання індивідуальних завдань; Університет надає студентам можливість оприлюднення результатів власної дослідницької діяльності, а також інформацію щодо можливості участі у проектних та грантових програмах.

Всі здобувачі відмітили високий рівень сприяння Університету у участі студентів у всеукраїнських та міжнародних конференціях, у всеукраїнських та міжнародних конкурсах.

Результати анкетування було обговорено на засіданні кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін (протокол № 4 від 19.10.2023).

За результатом анкетування вирішено:

1. проводити консультації щодо норм та форм реалізації академічної свободи здобувачами вищої освіти

2. інформувати студентів про можливості оприлюднення результатів власної дослідницької діяльності та сприяти їх участі у всеукраїнських та міжнародних конференціях, у всеукраїнських та міжнародних конкурсах.

3. надавати студентам право вільно обирати теми для досліджень, виконання індивідуальних завдань.

25 разів прочитано