Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти

У опитуванні за формою SQ_13 щодо перегляду структури та змісту освітніх програм взяли участь здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня освітньої програми «Ресторанні технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології». Анкетування проводилося з 14 по 18 листопада 2022 р. в онлайн формі з використанням сервісу MicrosoftForms.

На питання, чи потребує ваша освітня програма (ОП) перегляду, 10,5 % респондентів відповіли «Потребує за умови змістовного обґрунтування змін», 12 % обрали відповідь «Потребує, в залежності від пропозицій здобувачів ВО, роботодавців» та 77,5 % – «Не потребує».

27,5 % опитаних відповіли, що їм не відомі зміни їхньої ОП, а інші 32,5% –що відомі, і що дізналися вони про такі зміни з різних джерел. 50 % респондентів вважають, що ОП відмінно формує їх академічні знання та навички, 50 % – добре. 50 % опитаних вважають, що ОП відмінно сприяє їх особистісному розвитку, по 25 % опитаних віддали перевагу доброму та задовільному рівню. Подібно 50 % респондентів вважають, що ОП, за умови її успішного опанування, відмінно вплине на їх майбутню кар’єру, по 25 % вважають такий рівень впливу добрим та задовільним. 62,5 % учасників стверджують, що ОП відповідає їх потребам та сучасним потребам суспільства. 37,5 % респондентів вважають, що необхідність перегляду ОП може бути викликана застарілістю ОП та її невідповідністю сучасним вимогам, 62,5 % – необхідністю постійного вдосконалення ОП у світлі найновіших досліджень. 75 % респондентів вважають, що їх ОП повністю відповідає сучасним потребам ринку праці та суспільства, ще 25 % – на достатньому рівні. 82,5 % респондентів вважають, що перелік обов’язкових дисциплін за їхньою ОП не потребує перегляду. 17,5 % опитуваних стверджують, що перелік вибіркових дисциплін даної ОП перегляду потребує і головна причина цього – необхідність удосконалення ОП. Щодо відповідності наявної форми атестації за ОП Стандарту вищої освіти та достатності для визначення кваліфікації випускників думки розділилися – 90 % респондентів вважають, що так, а інші 10 %, що ні. Всі респонденти вважають, що графік організації навчального процесу за відповідною ОП повністю відповідає цілям ОП та навчальному плану. За думкою 87,5 % опитаних навчальний план повністю відповідає цілям ОП, компетентностям та кваліфікації випускників. 85 % даного анкетного опитування відповіли, що форми викладання навчальних дисциплін за даною освітньою програмою не потребують ніяких змін; 15% вважають, що «Так, потребують тому, що мені не подобаються». На думку 85 % респондентів ресурси Університету достатні для досягнення цілей за відповідною ОП та відповідають цілям ОП, формам навчання та викладання. Щодо відповідності результатів навчання за ОП очікуванням респондентів, їх потребам та рівню задоволеності навчанням: «Дуже задоволений» та «Швидше задоволений» – по 25 %, «Задоволений» – 50% респондентів.

75% респондентів вважають, що, зміст ОП можна поліпшити за рахунок опитування роботодавців, по 12,5% – за рахунок підвищення рівня їх залучення до перегляду ОП та за рахунок залучення здобувачів до перегляду ОП.

37,5 % опитаних відповіли, що дуже задоволені навчанням за даною ОП, 50 % – цілком задоволені,  ще 12,5 % – «Швидше задоволені». 75 % учасників анкетування вважають дану ОП достатньою для працевлаштування, 25 % учасників анкетного опитування – сучасною та затребуваною.

За результатами анкетування встановлено, що рівень задоволеності змістом та структурою даної освітньої програми серед здобувачів вищої освіти є достатньо високим. За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва запропоновано продовжувати регулярне співробітництво з роботодавцями з метою підтримування ОП в актуальному стані, що відповідатиме вимогам сучасного ринку праці та очікуванням роботодавців (гарант, зав. кафедри, викладачі).

52 разів прочитано