Університет знає

Запрошуємо до участі у ІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ»

Шановні колеги!

Запрошуємо до участі у Другій Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ», що відбудеться 30 квітня 2021 року у дистанційній формі.

Тематичні напрями роботи конференції:

1. Світові досягнення та інноваційні технології в ресторанному господарстві.

2. Удосконалення процесів та обладнання харчових виробництв: новації, екологічність, енергоефективність.

3. Сучасні тенденції та стратегії розвитку готельно-ресторанного бізнесу.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.

Для участі в конференції необхідно до 24 квітня 2021 р. надіслати на електронну адресу оргкомітету technol@donnuet.edu.ua матеріали (1 або 2 повні сторінки) та заявку на участь у конференції.

За результатами роботи конференції буде видано друкований збірник Матеріалів конференції в Європейському Союзі (Чехія) з присвоєнням номера ISBN та DOI. Кожен учасник конференції отримає електронний варіант збірника матеріалів в форматі pdf. Матеріали конференції будуть надруковані БЕЗОПЛАТНО.

Вимоги до оформлення матеріалів:

Обсяг матеріалів повинен складати 1 або 2 повні сторінки. Матеріали подаються в електронній версії файлу формату *.doc або *.docх, шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,0, формат паперу – А4, поля – по 2 см з усіх боків. Формули набираються в редакторі формул Microsoft Equation.

Назва матеріалів друкується по центру (14 пт., прописні літери, напівжирний шрифт); через 1 міжрядковий інтервал – прізвище та ініціали автора (співавторів), науковий ступінь, вчене звання (малі літери, напівжирний); нижче – назва організації та місто (звичайний шрифт, курсив); через 1 міжрядковий інтервал – текст матеріалів.

Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією.

Наприклад: Рис. 1 – Порівняльна характеристика… (шрифт 14, напівжирний).

Таблиця розміщується під текстом, в якому вперше подано посилання на неї. Таблиці виконуються тільки у книжковій орієнтації. Наприклад: Таблиця 1 – Показники… (шрифт 14, напівжирний).

Розміри рисунків і таблиць не повинні перевищувати розміри текстового поля.

Не слід подавати в матеріалах список використаних джерел (список літератури).

Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого автора. У темі повідомлення вказати: «Матеріали на інтернет-конференцію». Матеріали, що не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть.

Інформаційний лист 2021

1018 разів прочитано