Вчена рада  є колегіальним органом управління Університетом, що здійснює свою діяльність відповідно до Закону «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року №1556-VII  та Положення про Вчену раду Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського і створюється для вирішення найважливіших питань діяльності Університету

Адреса: вул. Трамвайна, 16

vchena_rada@donnuet.edu.ua

Голова Вченої ради ‒ Никифоров Радіон Петрович

Учений секретар Вченої ради ‒ Горіна Ганна Олександрівна, д.е.н., професор

Склад Вченої ради Університету

 1. Арутюнова Тереза Андріївна – головний бухгалтер.
 2. Барабанова Валентина Віталіївна – директор Навчально-наукового інституту ресторанно-готельного бізнесу та туризму, к.е.н., доцент
 3. Бочарова Юлія Геннадіївна – професор кафедри економіки та туризму, д.е.н., професор
 4. Горіна Ганна Олександрівна – завідувач кафедри економіки та туризму, д.е.н., професор
 5. Ломака Василь Олександрович – голова студентського самоврядування
 6. Кожухова Тетяна Валеріївна – проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку, д.е.н., професор
 7. Левченко Дар’я Володимирівна – представник студентського самоврядування
 8. Літус Олена Євгенівна – керівник відділу інноваційних освітніх технологій
 9. Лохман Наталя Володимирівна – завідувач кафедри економіки та бізнесу, д.е.н., доцент
 10. Нєізвестна Олена Володимирівна – директор Навчально-наукового інституту економіки, управління та адміністрування, к.е.н., доцент
 11. Никифоров Радіон Петрович – голова Вченої ради, перший проректор, к.т.н., доцент
 12. Ніколайчук Ольга Анатоліївна – завідувач кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва, к.е.н., доцент
 13. Омельченко Олександр Володимирович – завідувач кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, к.т.н.
 14. Остапенко Світлана Анатоліївна – завідувач кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін, к.пед.н., доцент
 15. Романуха Олександр Миколайович – доцент кафедри економіки та бізнесу, к.іст.н., доцент
 16. Сарапіна Марія Іванівна – представник студентського самоврядування
 17. Хорольський Валентин Петрович – професор кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, д.т.н., професор
 18. Чернега Оксана Богданівна – в.о. ректора, д.е.н., професор
 19. Приймак Наталія Сергіївна – завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування, д.е.н., доцент

Вчена рада

 • визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету
 • розробляє та подає на загальні збори трудового колективу проєкт Статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього
 • ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету
 • визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
 • ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах
 • ухвалює за поданням ректора рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів
 • затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності
 • ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях
 • затверджує зразок та порядок виготовлення документів про вищу освіту, в тому числі спільних і подвійних дипломів
 • ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності
 • оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів
 • присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки
 • приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання
 • має право вносити подання про відкликання ректора з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом
 • розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до його Статуту

«Протоколи Вченої ради»