V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “СТРАТЕГІЇ ТА ІННОВАЦІЇ: АКТУАЛЬНІ УПРАВЛІНСЬКІ ПРАКТИКИ”

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Europejska Wyższa Szkoła Biznesu (Poznań, Polska)

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w

Katowicach (Katowice, Polska)

V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

СТРАТЕГІЇ ТА ІННОВАЦІЇ:

АКТУАЛЬНІ УПРАВЛІНСЬКІ

ПРАКТИКИ

17 квітня 2020 р.

м. Кривий Ріг

Шановні науковці!

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського проводить V Міжнародну науково-практичну конференцію «Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики» 17 квітня 2020 року у м. Кривий Ріг.

До участі запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, студенти, представники науково-дослідних або проектних організацій, органів державної влади або комерційних структур, чия діяльність має відношення до тематики.

Тематичні напрями конференції

 1. Обліково-фінансова діяльність та інструментальні засоби моделювання економічних процесів в умовах нестійкої економіки.
 2. Актуальні проблеми сучасного філософсько-гуманітарного дискурсу.
 3. Стратегії функціонування суб’єктів мікро-, мезо- та макрорівнів в умовах глобалізації.
 4. Сучасні проблеми маркетингу та менеджменту.
 5. Інноваційні технології ресторанно-готельного господарства та харчових виробництв.
 6. Економічний механізм управління підприємством.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Роботи, які не відповідають вимогам і надані з запізненням, не будуть опубліковані. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування рукописів наукових праць. Матеріали, надіслані до оргкомітету, не повертаються.

ВАРТІСТЬ

Участь у конференції включає видання електронної версії збірки тез доповідей, що знаходитиметься у вільному доступі на офіційному сайті ДонНУЕТ.

Публікація є безкоштовною.

Терміни проведення

Дата проведення конференції – 17.04.2020 року. Електронна версія збірника буде доступна на сайті ДонНУЕТ після 01.05.2020 року.

Умови участі

Тези конференції, відомості про автора надсилаються електронною поштою за адресою:
conf_donnuet_2020@ukr.net

Матеріали, оформлені згідно з вимогами, повинні надійти до оргкомітету не пізніше 15 квітня 2020 року. Після надсилання матеріалів обов’язково очікуйте підтвердження про їх отримання.

Вимоги щодо оформлення матеріалів

 1. Учасник надає тези доповідей, які раніше не публікувалися.
 2. Максимальна кількість авторів доповіді – три особи.
 3. Обсяг матеріалів – до 3-х сторінок формату А4 у текстовому редакторі Microsoft Word у вигляді файлу з розширенням*.doc, або *.docx. Сторінки не нумеруються.
 4. Формат – А4, гарнітура – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1, абзац – 1,25.
 5. Поля – 20 мм з усіх сторін.
 6. У верхньому правому куті – ім’я та прізвище автора (жирним), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи, країна (для іноземців). Нижче – через один рядок – назва доповіді (великими жирними літерами по центру). Нижче – через один рядок – текст доповіді (тези).
 7. В кінці доповіді – через один рядок – наводиться Література (жирним та по центру). Посилання на джерело подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування.
 8. Використання ілюстративних матеріалів та формул у тезах має бути мінімальним.
 9. Формат таблиць і рисунків має бути лише книжний.
 10. Не пізніше встановленого терміну треба подати на електронну адресу оргкомітету: заявку на участь; матеріали доповіді.
 11. Файли назвати за прикладом:

Zayavka_Petrov; Tezy_Petrov.

Зразок оформлення тез

Степко А.О.,

к.е.н., доцент

кафедри обліку та аудиту

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

Інноваційний розвиток підприємств України

Сучасний стан економіки зумовлює необхідність удосконалення механізму формування ………………

Література:

 1. Павлова В.А. Інноваційний розвиток підприємства: організація, оцінка потенціалу, ефективність: монографія. В.А. Павлова, В.В. Татарінов, А.Г. Жукова; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. Д.: [б. в.], 2013. 199 с.

Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори. Матеріали повинні бути перевірені згідно з нормами правопису та орфографії.

За результатами роботи конференції буде сформовано збірник тез учасників та розміщено на сайті  www.donnuet.edu.ua.

Контактна інформація

Адреса оргкомітету: 50005, м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, 16, Рада молодих вчених, 512 аудиторія.

Координатор

Штик Юлія В’ячеславівна,

e-mail: conf_donnuet_2020@ukr.net

ЗАЯВКА

на участь

у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегії та інновації: актуальніуправлінські практики»

Прізвище ________________________________

Ім’я _____________________________________

По-батькові ______________________________

Науковий ступінь _________________________

Наукове звання ___________________________

Посада __________________________________

Назва ВНЗ чи іншої установи (повністю) _____

Країна (для іноземців) _____________________

Телефон для зв’язку _______________________

Електрона адреса (еmail)____________________

Назва доповіді ____________________________

Назва секції ______________________________

Кількість сторінок  ________________________

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

491 разів прочитано