РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ І ВИКЛАДАННЯ ПРИНЦИПАМ АКАДЕМІЧНОЇ СВОБОДИ

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ І ВИКЛАДАННЯ ПРИНЦИПАМ АКАДЕМІЧНОЇ СВОБОДИ

 

Опитування здобувачів ОП «Економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо відповідності методів навчання і викладання принципам академічної свободи проводилося 24.10.2022 р. – 28.10.2022 р.

За результатами анкетування встановлено, що:

– 100 % опитаних здобувачів ВО відповіли, що вони мають змогу під час вивчення навчальних дисциплін обговорювати теми, які відповідають цільовим завданням навчальних дисциплін, але є соціально, політично або етично контраверсійними (суперечливими). Слід відзначити, що це відповідає демократичним принципам свободи слова і сприяє різнобічному розвитку особистості, проте слід звертати увагу, щоб результати подібних досліджень не суперечили чинному законодавству та етичним принципам, прийнятим в суспільстві;

– на запитання «Чи використовують Ваші викладачі під час викладання навчальної дисципліни методи дискусії?» 77% опитаних відповіли ствердно – «так»; 23% – скоріше так;

– на запитання «Чи заважають викладачі Вам та іншим студентам висловлювати власні думки під час обговорення контраверсійних тем?» думки респондентів розділилися таким чином: 38% опитаних дали відповідь «Скоріше ні», 46% – відповідь «Ні», та ще 16% завагалися з відповіддю. Такий розподіл думок свідчить про те, що в Університеті дотримуються принципів академічної свободи під час викладання дисциплін, але вирішення питання щодо повного розуміння та сприйняття принципів академічної свободи усіма здобувачами вищої освіти ще потребує уваги та участі адміністративного персоналу й НПП закладу освіти;

– 92% здобувачів ВО, які взяли участь в даному анкетному опитуванні, відповіли, що викладачі під час вивчення навчальних дисциплін спонукають здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності, 8% – відповіли «скоріше так»;

– 77% учасників анкетування на питання «Чи надають Ваші викладачі Вам та іншим студентам право вільно обирати теми для досліджень, виконання індивідуальних завдань тощо?» обрали відповідь «так», інші 23% обрали відповідь «Скоріше так»;

– на питання «Чи надає Університет студентам можливість оприлюднення результатів власної дослідницької діяльності?» 100% респондентів дали позитивні відповіді, що відповідає дійсності завдяки, у першу чергу, наявності власного репозитарію, де розміщуються всі кваліфікаційні роботи, та, по-друге, наявністю в Університеті наукових видань різного спрямування та вільною можливістю публікації студентських робіт у виданнях за межами Університету;

– 100% позитивних відповідей було отримано і на питання «Чи надає Університет  студентам інформацію щодо можливості участі у проєктних та грантових програмах?». Це пояснюється наявністю відповідної інформаційної сторінки на сайті Університету, де регулярно розміщується та оновлюється відповідна інформація, та залученням до проєктної та грантової діяльності усього викладацького складу під загальним керівництвом ректорату;

У результаті обговорення результатів анкетування на засіданні кафедри економіки та міжнародних економічних відносин (протокол № 9 від 05.12.2022 р.) рекомендовано гаранту ОП під час систематичних зустрічей зі здобувачами ОП, викладачам в рамках викладання дисциплін інформувати студентів щодо наявності у них права вільно обирати теми досліджень, виконання індивідуальних завдань, групових проектів тощо. Заохочувати здобувачів щодо надання власних пропозицій з тем дослідження.

167 разів прочитано