Проведення внутрішнього аудиту структурних підрозділів Університету Туган-Барановського в рамках системи менеджменту якості

Відповідно до Стандарту Університету 02.02-06–2020 “Проведення внутрішніх аудитів” в Університеті Туган-Барановського з 22.03.2021 р. по 26.05.2021 р. проведено перший етап внутрішнього аудиту кафедр та навчально-наукових інститутів Університету за затвердженим графіком та програмою внутрішнього аудиту системи менеджменту якості Університету Туган-Барановського (наказ ректора №15 від 28.01.2021 р.).

Основні процеси, що перевірялись: адміністративний, освітній, процеси забезпечення, також діяльність з вимірювання, оцінки та поліпшення Шляхом дослідження процесів, спостереження та аналізу документації, аудиторською групою виявлено, що діяльність підрозділів Університету Туган-Барановського, які пройшли процедуру внутрішнього аудиту здійснюється за затвердженими планами (стратегії розвитку ННІ, програми розвитку кафедр).

У процесі управління здійснюється оцінювання відповідності фактичних (очікуваних) результатів кожного процесу встановленим вимогам (стандартам вищої освіти України, вимогам стандартів Університету, вимогам до методичних та наукових публікацій тощо). Проводиться моніторинг і контроль діяльності за всіма процесами (освітня діяльність, методична, наукова, організаційна) на рівнях кафедр, ННІ.

Документація підрозділів відповідає нормам та вимогам системи менеджменту якості Університету Туган-Баановського. Аналізуються причини реальної і потенційної невідповідності якості освітніх і науково-дослідних послуг з наступним прийняттям і реалізацією коригувальних і запобіжних дій на рівнях кафедр, навчально-наукових інститутів. Реагування на наявність невідповідностей здійснюється шляхом коригування планів роботи та самої діяльності.

Аудиторською групою надані рекомендації з можливих шляхів виправлення зауважень; кафедрами та навчально-науковими інститутами розроблені та узгоджені плани коригувальних заходів для досягнення конкретних цілей. Результати аналізу внутрішнього аудиту застосовуються для підтримки та удосконалення системи менеджменту якості Університету Туган-Барановського. 

277 разів прочитано