Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Обладнання переробних і харчових виробництв»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Обладнання переробних і харчових виробництв» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам у формі онлайн-опитування 01.09.2020-31.12.2020 р. методом анкетування (анкета SQ 11) із використанням сервісу Microsoft Forms.

Читайте також: https://donnuet.edu.ua/opytuvannia-zvo-iaki-navchaiutsia-na-osvitno-profesijnij-prohrami-obladnannia-pererobnykh-i-kharchovykh-vyrobnytstv-5/

Узагальнена інформація на комплексне запитання щодо наявності в Університеті ефективної системи соціальної підтримки здобувачів вищої освіти, інфраструктури для людей з особливими потребами тощо відповідей респондентів, наведена у табл. 3.

Таблиця 1 – Розподіл відповідей здобувачів вищої на комплексне запитання щодо наявності в Університеті ефективної системи соціальної підтримки здобувачів вищої освіти, інфраструктури для людей з особливими потребами тощо, осіб

В Університеті наявна Запропоновані варіанти відповідей Кількість згадувань
ефективна система соціальної підтримки здобувачів вищої освіти 3 1
4 1
5 10
інфраструктура для людей з особливими потребами 3 3
4 4
5 5
ефективні процедури врегулювання адміністрацією конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та проявами корупційних дій 3 1
5 11

 

Результати показують, що респонденти оцінили реалізованість таких аспектів освітнього середовища, важливих для задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти, а саме, наявність в Університеті ефективної системи соціальної підтримки здобувачів вищої освіти, процедури врегулювання адміністрацією конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та проявами корупційних дій.

На запитання «В Університеті забезпечені умови для реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою» відповіді розподілилися так:

«5» – 9 респондентів;

«4» – 2 респонденти;

«3» – 1 респондент.

 

248 разів прочитано