Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Обладнання переробних і харчових виробництв»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Обладнання переробних і харчових виробництв» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо опитування здобувачів вищої освіти про організації контрольних заходів у формі онлайн-опитування 01.09.2020-31.12.2020 р. методом анкетування (анкета SQ 8) із використанням сервісу Microsoft Forms.

 

Читайте також: https://donnuet.edu.ua/opytuvannia-zvo-iaki-navchaiutsia-na-osvitno-profesijnij-prohrami-obladnannia-pererobnykh-i-kharchovykh-vyrobnytstv/

 

Результати відповідей на запитання «В якому документі можна знайти критерії оцінювання рівня знань за окремою дисципліною?» наведено у табл. 2.

 

Таблиця 2 – Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання «В якому документі можна знайти критерії оцінювання рівня знань за окремою дисципліною?», осіб

Варіанти відповіді Кількість здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді
В робочій програмі навчальної дисципліни 3
Загалом 3

 

Студенти ознайомлені з методичним забезпеченням (робочі програми, силабуси), що гарантує усвідомлення цілі, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання, стійкого засвоєння програмного матеріалу з дисципліни, формування особистості, яка прагне до саморозвитку та самореалізації у процесі навчання.

На запитання «Чи задовольняє спосіб інформування про форми контрольних заходів та критерії оцінювання Вашим потребам?» 2 респонденти обрали варіант відповіді «так», 1 – «швидше так»; на запитання «Визначте, чи є правила проведення контрольних заходів чіткими і зрозумілими» – 1 здобувач вищої освіти з числа опитаних обрали варіант відповіді «так», 2 особи «так, досить чіткі та зрозумілі».

Студентів задовольняє спосіб інформування про форми контрольних заходів та критерії оцінювання, а правила проведення контрольних заходів вважають чіткими і зрозумілими.

«Чи була інформація про контрольні заходи та критерії їх оцінювання заздалегідь оприлюднена?» 2 респонденти обрали варіант відповіді «так», 1 – «ні»; на запитання «Чи завжди інформація про графіки проведення контрольних заходів є вчасною, повною та доступною?» 2 здобувачів вищої освіти з числа опитаних обрали варіант відповіді «так», 1 особа «швидше так». Результати показують, що студентів заздалегідь інформують про контрольні заходи та критерії їх оцінювання, інформація про графіки проведення контрольних заходів є вчасною, повною та доступною.

На запитання «Опишіть випадок, коли інформація про проведення контрольних заходів була невчасною чи не повною, чи не доступною»:

2 респонденти;

таких випадків не було – 1 респондент.

95 разів прочитано