Опитування здобувачів вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» Університету Туган-Барановського

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін проводилось у формі онлайн-опитування 22.03.2021 – 05.04.2021 р. методом анкетування ( анкета SQ 2) із використанням сервісу Microsoft Forms.

14 респондентів, які приймали участь в анкетуванні зазначили, що їм, директорами Навчально – наукових інститутів, доведено про можливість вибору навчальних дисциплін для формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання.

На запитання «Коли Вам пропонується здійснити вибір навчальних дисциплін?» отримано результати, що узагальнено у табл. 1

Таблиця 1 – Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на запитання «Коли Вам пропонується здійснити вибір навчальних дисциплін?»

Запропоновані варіанти відповідей Кількість згадувань
на початку кожного семестру 10
на початку кожного навчального року 3
в період від 01 лютого до 01 квітня ( для наступного навчального року) 1

Розподіл відповідей на запитання «Як здійснюється процедура вибору навчальних дисциплін?» становить:

 1. На кафедрі заповнюється заява про обрання вибіркових навчальних дисциплін для їх вивчення у наступному семестрі – 7 респондентів (50% від загальної кількості опитуваних здобувачів вищої освіти).
 2. Після презентації вибіркових дисциплін заповнюються бланки та здаються до дирекції навчально – наукового інституту економіки, управління та адміністрування – 7 -респондентів (50% від загальної кількості опитуваних здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти).

Респонденти зазначили, що здійснюючи вибір навчальних дисциплін, найбільше орієнтуються на поради викладачів (5 осіб) та завідувача кафедри (5 осіб), керівника освітньої програми (2 особи). При цьому варіант відповіді «Орієнтуюся на власну думку» обрав 1 респондент та «Важко відповісти» – 1 респондент (табл. 2).

Таблиця 2 –  Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на запитання «Оцініть, будь ласка, процес консультування при виборі навчальних дисциплін. За чиїми консультаціями при виборі дисциплін вільного вибору Ви звертались?»

Запропоновані варіанти відповідей Кількість згадувань
викладачі 5
завідувач кафедри 5
керівник освітньої програми 2
власна думка 1
важко відповісти 1

14 респондентів надали відповіді на запитання «Оцініть, будь ласка, процес консультування при виборі навчальних дисциплін. Чиї консультації щодо вибору дисциплін вільного вибору були для Вас найбільш корисними? Результати систематизовано на рис. 1.

Рисунок 1 – Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання «Оцініть, будь ласка, процес консультування при виборі навчальних дисциплін. Чиї консультації щодо вибору дисциплін вільного вибору були для Вас найбільш корисними?»

 

На запитання «Чиї поради Ви враховуєте при виборі навчальних дисциплін?» здобувачі вищої освіти  освітньо-професійній програмі «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського)  рівня вищої освіти найбільше орієнтуються на думку навчально – педагогічного персоналу (5 респондентів), поради викладачів та одногрупників обрали 4 респонденти. Позицію батьків врахував 1 респондент. При цьому 4 респонденти обрали варіант «Нічиї, враховую тільки власну думку».

Відповідаючи на питання «Чи є важливою для Вас особисто можливість самостійного вибору дисциплін?», 11 респондентів зазначили, що ця можливість є для них важливою, ще 3  – скоріше важливою. У відсотковому виразі результат анкетування за даним запитанням становить:

 1. «Так» – 78,6 %.
 2. «Скоріше так» – 21,4%.

У табл. 3 узагальнено результати відповідей здобувачів вищої освіти на запитання «Оцініть значущість критеріїв, які Ви використовуєте при виборі дисциплін вільного вибору».

Таблиця 3 –  Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання «Оцініть значущість критеріїв, які Ви використовуєте при виборі дисциплін вільного вибору»

Критерії Розподіл оцінок, кількість виборів

(за шкалою від 1 до 5, де «1» ‑ «не має значення», а «5» ‑ «дуже важливий»)

Серед­нє зна­чення
  1 2 3 4 5
1. Назва дисципліни     1 3 10 4,67
2. Викладач, який буде вести дисципліну   1 1 4 8 3,5
3. Практична спрямованість дисципліни     1 5 8 4,67
4. Безпосередній зв’язок дисципліни з майбутньою професією     1 3 10 4,67
5. Спрямованість навчальної дисципліни на формування загальних компетентностей, які будуть потрібні у будь-якій професії     3 5 6 4,67
6. Легкість вивчення дисципліни та отримання оцінки за нею   1 2 6 5 3,5

14 респондентів на запитання «Наскільки особисто Вас задовольняє перелік запропонованих дисциплін вільного вибору?» надали відповіді:

 1. «Повністю задовольняє» – 8 здобувачів вищої освіти.
 2. «Скоріше задовольняє» – 5 здобувачів вищої освіти.
 3. Важко відповісти – 1 здобувач вищої освіти.

Відповіді на запитання анкети «Чи влаштовує особисто Вас кількість дисциплін вільного вибору, які можливо вивчати протягом семестру?» розподілилися наступним чином:

 1. «Так, дисциплін вільного вибору стільки, скільки потрібно» – 12 здобувачів вищої освіти, що становить 86 % віз загальної кількості опитуваних.
 2. «Ні, дисциплін вільного вибору забагато» – 1 здобувач вищої освіти (7%).
 3. «Важко відповісти» – 1 здобувач вищої освіти (7%).

Існуюча процедура вибору дисциплін вільного вибору задовольняє повністю  7 респондентів, скоріше задовольняє – 6 респондентів, важко відповісти -1 респондент.

На запитання «Чи хотіли б Ви додатково навчатися за сертифікованими навчальними курсами Університету» було визначено:

 1. «Так» – 7 здобувачів вищої освіти.
 2. «Важко відповісти» – 7 здобувачів вищої освіти.

Отримані результати опитування дозволяють зробити такі основні висновки:

– рівень задоволеності респондентів оцінюваними аспектами процесу реалізації індивідуальної освітньої траєкторії та права на вибір навчальних дисциплін є переважно високим (відповідаючи на питання, респонденти обирали переважно варіант відповіді «задовольняє повністю» та аналогічні;

– спостерігається достатній рівень інформованості щодо можливості та процедури вибору здобувачами вищої освіти вибіркових навчальних дисциплін;

– здобувачі вищої освіти оцінюють дану опцію індивідуальної освітньої траєкторії як важливу особисто для себе;

– переважну більшість опитаних здобувачів вищої освіти повністю задовольняє існуюча процедура вибору дисциплін вільного вибору;

– опитаних здобувачів вищої освіти переважно задовольняє перелік запропонованих дисциплін вільного вибору як щодо складу, так і щодо кількості дисциплін;

– респонденти продемонстрували також високий рівень зацікавленості у додатковому навчанні за сертифікованими навчальними курсами Університету;

– як щодо вибіркових дисциплін, так і щодо сертифікованих курсів Університету, респонденти продемонстрували потребу у додатковому вивченні іноземної мови та навчальних дисциплін, що формують комунікативні та лідерські якості у професійній сфері.

За результатом анкетування групою забезпечення запропоновано:

систематично інформувати здобувачів вищої освіти про сертифіковані курси Університету (в тому числі з іноземних мов), з конкретизацією їх переліку, переваг та  зв’язку з вимогами вітчизняних та іноземних роботодавців.

417 разів прочитано