Опитування здобувачів ОП Туризм другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Туризм» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_9 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації» проводилось у формі онлайн-опитування 05.04-16.04.2021р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

В опитуванні взяли участь 6 здобувачів ВО денної і заочної форми здобуття вищої освіти, що навчаються за ОП «Туризм» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Читайте також: https://donnuet.edu.ua/opytuvannia-zdobuvachiv-op-turyzm-druhoho-mahisterskoho-rivnia-vyshchoi-osvity-shchodo-dotrymannia-akademichnoi-dobrochesnosti-ta-ii-populiaryzatsii/

6 здобувачів ВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Туризм» другого (магістерського) рівня вищої освіти відповіли на наступне запитання анкети: «Наукові роботи, статті, монографії», таким чином ( табл. 2):

Таблиця 2 – Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання «Навчальні роботи (курсові, дипломні, лабораторні», осіб

Варіанти відповіді Кількість здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді
для самоконтролю (уникнути випадкового запозичення, переконатись у правильності посилань) 1
за вимогою приймаючої сторони (викладача, редакції) 4
щоб уникнути схожості з джерелом запозичення і покарання у випадку викриття 1
Загалом 6

Враховуючи відповіді здобувачів ВО доцільно акцентувати увагу НПП, які працюють на освітній програмі, на продовження позитивної практики інформування здобувачів вищої освіти щодо наявності визначених критеріїв оцінювання навчальних досягнень у системі MOODLE (робоча програма навчальної дисципліни) та сайті Університету.

230 разів прочитано