Опитування студентів освітньої програми «Туризм» Університету Туган-Барановського

Опитування здобувачів ОП Туризм другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу

Результати опитування здобувачів ОП Туризм другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу, проведеного 22.03-02.04.2021 р. свідчать про високий рівень їх задоволеності.

Читайте також: https://donnuet.edu.ua/opytuvannia-studentiv-osvitnoi-prohramy-turyzm-universytetu-tuhan-baranovskoho/

– 100% опитуваних здобувачів ВО зазначило, що викладачі здійснюють інформування про організацію освітнього процесу з дисципліни щодо кількості модулів та годин у кожному з них, змісту та мети модулів, критеріїв оцінювання тощо;

– 80% респондентів стверджує, що викладачі надають вичерпну інформацію щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень, тоді як 20% надало відповідь «скоріше так» (рис. 3);

Рисунок 3 – Розподіл відповідей здобувачів ВО на питання «Чи надають Вам викладачі вичерпну інформацію щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень?»

 

– 100% здобувачів ВО зазначило, що їм повністю зрозумілі критерії оцінювання знань, умінь і навичок, що застосовуються викладачами та підтвердило, що відповідні критерії відповідають реальним вимогам до якості підготовки;

– 80% студентів підтвердило, що їм завжди зрозумілі цілі, що ставляться на занятті, 20% стверджує, що цілі зазвичай зрозумілі;

– 60% опитуваних надало відповідь, що загальна результативність занять з точки зору досягнення їх цілей є високою, тоді як 40% оцінило результативність як середню (рис. 4);

Рисунок 4 – Розподіл відповідей здобувачів ВО на питання «Як Ви оцінюєте загальну результативність занять з точки зору досягнення їх цілей?»

– 100% здобувачів ВО зазначило, що на їх погляд забезпечується об’єктивна оцінка рівня їх академічних досягнень чинними процедурами контролю;

– можливості дистанційного вивчення навчальних дисциплін, які надає Університет повністю задовольняє 80% студентів, 20% надало відповідь «скоріше задовольняють»;

– 20% опитуваних надало відповідь, що вони брали участь в науковій діяльності в Університеті раніше, але припинили, 80% респондентів стверджує, що брали участь раніше та беруть зараз та їх повністю задовольняють можливості участі у науковій діяльності, наявні в Університеті;

– 100% опитуваних студентів зазначило, що викладачі часто використовують під час викладання навчальних дисциплін групові проекти.

247 разів прочитано