Опитування студентів ОП «Обладнання переробних і харчових виробництв»

Опитування щодо оцінки здобувачами вищої освіти відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу (SQ_5) стосувалось виявлення задоволеності респондентів рівнем викладання та змістом навчальних дисциплін, співвідношенням форм роботи, доступністю критеріїв оцінювання, процедурами контролю тощо.

В опитуванні взяли участь 5 здобувачів вищої освіти, що навчаються за ОП «Обладнання переробних і харчових виробництв».

Відповідаючи на питання «Наскільки особисто Вас влаштовують можливості обирати дисципліни для вивчення, які надає Університет?», 4 респонденти обрали варіант відповіді «повністю влаштовують», 1 – «скоріше влаштовують».

Також лише позитивно респонденти відповіли на питання «Чи є, на Вашу думку, знання, вміння й навички, які отримуються в Університеті, достатніми для Вашої майбутньої професійної діяльності?» ‑ 4 здобувача вищої освіти з числа опитаних обрали варіант відповіді «так, достатні», 1 особа – «скоріше достатні».

На запитання «Наскільки особисто Вас задовольняє рівень викладання навчального матеріалу на лекціях?»: 4 респондента обрали варіант відповіді «Повністю задовольняє», а 1 – «Скоріше задовольняє».

Таким же самим виявився розподіл відповідей на питання «Наскільки особисто Вас задовольняє рівень викладання навчального матеріалу на семінарських і практичних заняттях?» (3 особи обрали варіант відповіді «Повністю задовольняє», а 2 – «Скоріше задовольняє»).

Форм та технологій навчання стосувались також питання щодо використання під час викладання навчальних дисциплін групових проектів (табл. 1).

Таблиця 1. Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання «Наскільки часто викладачі використовують під час викладання навчальних дисциплін групові проекти?», осіб

 

Варіанти відповіді Кількість здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді
Використовують часто 1
Використовують час від часу 4
Не використовують 0
Важко відповісти 0
Загалом 5

 

Щодо застосування педагогічних технологій у процесі навчання Flipped Classroom студенти дали такі відповіді: 4 – «Використовують час від часу», 1 – «Важко відповісти»; Peer Learning студенти дали такі відповіді: 4 – «Використовують час від часу», 1 – «Важко відповісти».

Блок питань опитування стосувався оцінки респондентами комунікації викладачів зі здобувачами вищої освіти стосовно організації стосовно організації освітнього процесу, критеріїв оцінювання навчальних досягнень, цілей занять тощо.

Відповіді респондентів на питання «Чи інформують Вас викладачі кафедри про організацію освітнього процесу з дисципліни щодо кількості модулів та годин у кожному з них, змісту та мети модулів, критеріїв оцінювання тощо?» демонструють досить ефективну комунікацію викладачів із здобувачами вищої освіти з цього приводу (5 респондентів обрали варіант відповіді «Так, завжди інформують»).

Аналогічний висновок щодо інформації про критерії оцінювання навчальних досягнень можна зробити, виходячи з відповідей опитаних здобувачів вищої освіти на питання «Чи надають Вам викладачі вичерпну інформацію щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень?» (3 респондента обрали варіант відповіді «Так», 2 респондента – «Скоріше так»).

315 разів прочитано