ОПИТУВАННЯ МАГІСТРІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА ТРАНСФОРМАЦІЙ» ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ ФОРМ, МЕТОДІВ НАВЧАННЯ І ВИКЛАДАННЯ ВИМОГАМ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО ПІДХОДУ

У жовтні 2021 р. було проведено анонімне опитування магістрів ОПП Економіка трансформацій щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу.

 

За результатами опитування установлено, що:


магістрів, які взяли участь у опитуванні (респондентів)
задоволені рівнем викладання навчального матеріалу на лекціях, семінарських та практичних заняттях, знаннями, вміннями та навичками, які вони отримують в Університеті, вважають їх достатніми для їх майбутньої професійної діяльності;
зазначають, що викладачі надають їм вичерпну інформації про організацію освітнього процесу з дисциплін, критеріїв оцінювання їх досягнень;
відзначають, що критерії оцінювання знань, умінь та навичок є для них зрозумілими, відповідають реальним вимогам до якості підготовки; процедури контролю забезпечують об’єктивну оцінку;
задоволені можливостями дистанційного навчання в Університеті;

респондентів
зазначили, що вони беруть участь у науковій діяльності, їх задовольняє можливості участі у науковій діяльності, наявні в Університеті;

зазначили, що викладачі часто використовують під час викладання навчальних дисциплін метод дискусії;


респондентів
високо оцінюють результативність занять з точки зору досягнення їх цілей;

стверджують, що навчальні ресурси, що використовуються у процесі викладання дисциплін викладачами в Університеті є кісними, сучасними та цікавими;

стверджують, що навчальні ресурси, що використовуються у процесі викладання дисциплін викладачами в Університеті є якісними, сучасними та цікавими;

На засіданні кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, що було присвячено обговоренню результатів анкетування, було прийнято рішення:

Продовжувати роботу щодо актуалізації контенту дисциплін.

Розглянути можливість щодо розширення інтерактивних форм та методів роботи на заняттях.

Активніше заохочувати здобувачів ВО до участі у науковій діяльності Університету.

Активніше застосовувати технології Peer Learning та Flipped Classroom під час викладання дисциплін.

178 разів прочитано