Обговорення змін до ОПП «Мова та література (англійська, німецька). Переклад»

ОБГОВОРЕННЯ ЗМІН ДО ОПП У ДОННУЕТ

Обговорення змін до ОПП «Мова та література (англійська, німецька). Переклад»

І. На підставі обговорення результатів анкетування стейголдерів, консультацій, проведених із здобувачами вищої освіти та роботодавцями, аналізу подібних програм в інших ЗВО України (Київському національному лінгвістичному університеті, Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Львівському національному університеті імені Івана Франка, Національному авіаційному університеті, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка») у ОПП «Мова та література (англійська, німецька). Переклад» пропонуються наступні зміни:

1) введення у блок обов’язкових дисциплін ОК з метою забезпечення відповідності вимогам Стандарту вищої освіти зі спеціальності 035 «Філологія» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти ОК:

1) «Порівняльна граматика англійської та української мови»

2) «Порівняльна лексикологія англійської та української мови»

3) «Порівняльна стилістика англійської та української мови»

4) «Сучасна українська література»

2) реорганізація дисципліни «Академічне письмо» в дисципліну «Основи наукових досліджень та академічне письмо»

ІІ. Результати опитування роботодавців, серед яких: ТОВ «Світ мов», ФОП «Резік Г.В.», ПАТ «АрселорМітталл», ТОВ «КрасінТур» проведеного кафедрою іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін ДонНУЕТ, свідчать, що роботодавці зацікавлені у фахівцях, які володіти різними видами стратегій, методів та прийомів для здійснення ефективної перекладацької діяльності; володіють науковотехнічною термінологією та адекватно застосовують її у процесі перекладу; володіють навичками усного перекладу. У зв’язку з чим пропонується

1) додати до ОП:

– ПРН22. Володіти різними видами стратегій, методів та прийомів для здійснення ефективної перекладацької діяльності одноосібно і в команді.

ПРН23. Здійснювати усний послідовний переклад на базовому рівні в різних комунікативних ситуаціях.

– ФК14. Здатність ефективно реалізовувати навички послідовного усного перекладу різностильових текстів.

2) перемістити у блок обов’язкових освітніх компонентів наступні навчальні дисципліни:

1) «Переклад науково-технічної літератури»

2) «Практика усного перекладу»

та збільшити тривалість перекладацької практики до трьох тижнів.

ІІІ. Група забезпечення ОП «Мова та література (англійська, німецька). Переклад» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти переконана, що для досягнення програмних результатів навчання необхідно:

1) перемістити до блоку обов’язкових освітніх компонентів такі навчальні дисципліни, як:

1) «Риторика»;

2) «Історія англійської мови».

2) видалити з блоку обов’язкових освітніх компонентів такі навчальні дисципліни, як:

1) «Організаційно-правове забезпечення підприємницької діяльності».

2) «Навчальна практика»;

3) збільшити кількість кредитів, які відведено на вивчення навчальних дисциплін:

1) «Філософія»;

4) зменшити кількість кредитів, які відведено на вивчення навчальних дисциплін:

1) «Українська мова (за проф. спрямуванням)»;

2) «Практичний курс основної іноземної мови»;

3) «Практика перекладу з основної іноземної мови»;

5) зменшити кількість кредитів, які відведено на атестаційний екзамен.

6) реорганізувати дисципліни «Практичний курс другої іноземної мови» та «Практика перекладу з другої іноземної мови» у дисципліну «Практичний курс другої іноземної мови та переклад»

На думку ініціаторів змін, запропоновані удосконалення дозволять забезпечити формування компетентностей, знань та умінь, що є важливими для фахівців з філології, визначають конкурентоспроможних фахівців на ринку праці, дозволять забезпечити більш високий рівень відповідності ОПП «Мова та література (англійська, німецька). Переклад» вимогам Стандарту як в частині відповідності програмним компетентностям, так і програмним результатам навчання.

Зауваження та пропозиції щодо змін у ОПП «Мова та література (англійська, німецька). Переклад» прохання надсилати на пошту: ostapenko@donnuet.edu.ua до 03.02.2021 р.

Усі зауваження та пропозиції будуть розглянуті на засіданні кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисцтплін.

75 разів прочитано