ІНТЕГРОВАНИЙ ОБЛІК: СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Сьогодні спостерігається така тенденція, як інтегрування всіх видів обліку і бюджетування, контролю й аналізу в процесі управління виробництвом. Вона прослідковується в розробках і освоєнні нової продукції, забезпеченні виробництва матеріально-виробничими ресурсами; організації, у виборі методів і каналів збуту; визначенні організаційної структури управління, тобто наявні компоненти вимагають створити нову інтегровану систему, підпорядковану принципам централізації та децентралізації в управлінні й організації обліку, їх поєднанню, орієнтації на довгострокові цілі розвитку підприємства та широку участь його працівників в управлінні.

Інтегрована система обліку – це об’єднання (кооперація) діючих елементів господарювання для досягнення спільних цілей. Його також називають складовою частиною управлінської системи підприємства.

Інтегрована облікова система є одним із перспективних напрямів інформаційного забезпечення системи управління організацією, тому що інформація об’єднує процеси, технології, персонал і ресурси, результатом взаємодії яких виникає інтегрований економічний ефект.

Необхідність формування інтегрованої облікової системи обумовлено різнобічними інформаційними потребами системи управління організацією, що відображають стратегію її розвитку, яка, у свою чергу, являє собою систему оціночних показників, які враховують найважливіші параметри фінансово-господарської діяльності організації, включаючи показники ефективності. Зокрема, фінансова облікова система формує показники, що характеризують результативність діяльності, фінансовий стан і фінансову стійкість організації.

Інтегрований облік у системі управління дозволяє визначити стратегію розвитку організації, діагностувати її поточну діяльність, застосовувати коригуючі дії у разі відхилень від заданих параметрів, шляхом інформаційного забезпечення управлінських процесів, що значно підвищує якість і ефективність прийнятих управлінських рішень. У цьому зв’язку цінність облікової інформації для цілей управління та якість управлінських рішень, прийнятих на її основі, безпосередньо залежить від рівня кваліфікації та професіоналізму як працівників підсистем інтегрованого обліку, так і користувачів інформації в особі керівників різних рівнів і фахівців відповідних профілів, покликаних постійно вдосконалювати свої навички через систему освіти, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів.

Отже, інтегрований облік по-перше, це не тільки всебічний та достовірний облік усього майна підприємства, витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції, що застосовуються в нашій господарській практиці, а й аналіз у співставленні з планом та контроль операцій для прийняття ефективних управлінських рішень; по-друге, під інтегрованим обліком розуміється не тільки процес відображення показників бюджету і факт їх здійснення, але й обробка всіх облікових і планових даних, їх аналіз та контроль.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

304 разів прочитано