Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти

У опитуванні щодо процедур внутрішнього забезпечення якості освітньої програми за анкетою форми SQ_17 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо процедур внутрішнього забезпечення якості ОП» взяли участь здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня освітньої програми «Ресторанні технології».Анкетування проводилося з 21 по 25 листопада 2022 р. в онлайн формі з використанням сервісу MicrosoftForms.

87,5 % респондентів відповіли, що їм відомо, яким чином здійснюється перегляд змісту освітніх програм, 12,5 % – процедура перегляду змісту освітніх програмїм невідома. 50 % респондентів повністю усвідомлюють, яким чином вони приймають участь у перегляді освітніх програм, 37,5 % швидше усвідомлюють дану процедуру, проте 12,5 % не розуміють її. 75 % учасників анкетування вважають, що необхідність перегляду ОП перш за все викликана зміною потреб ринку праці та  суспільства;по 12,5 % – необхідністю постійного вдосконалення ОП у світлі найновіших досліджень та  «Застарілістю» ОП. 75 % респондентів стверджують, що ступінь їх впливу на процеси періодичного перегляду ОП є достатнім або швидше достатнім для забезпечення її відповідності вашим потребам та сучасним тенденціям. Подібно 75 % респондентів вважають, що система опитування здобувачів ВО Університету (констеляція анкет) дає можливість впливати на процес перегляду та удосконалення ОП, 25 % відповіли, що такий влив недостатній. 75 % опитаних відповіли, що вони приймали особисту участь в  перегляді / оновлені / обговоренні змісту ОП, 25 % не приймали у цьому участі.

85 % респондентів відповіли, що Студентська рада Університету ініціює опитування та обговорення питань внутрішнього забезпечення якості ОП та формує колективні пропозиції щодо перегляду ОП. 87,5 % респондентів вважає, що участь студентського самоврядування у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП забезпечена в Університеті повністю, 12,5 % опитаних залишили це питання без відповіді. 72,5 % учасників анкетування процес перегляду та удосконалення ОП в Університеті повною мірою здатен врахувати пропозиції здобувачів ВО (студентського самоврядування), 25 % вважають відповідний вплив недостатнім та ще 2,5 % обрали відповідь «Ні».

97,5 % респондентів вважають процес збору та обробки пропозицій здобувачів ВО щодо структури та змісту ОП за допомогою GoogleForms зручним та об’єктивним, а 2,5 % обрали відповідь «Так, але бажано застосовувати інші спеціалізовані сервіси».

75 % учасників даного анкетного опитування повною мірою володіють інформацією щодо внесених до ОП змін, 25 % респондентів не надали відповідей на це питання.

87,5 % респондентів вважають, що рівень їх залучення до процедури перегляду освітніх програм є достатнім повністю. Подібно 87,5 % учасників анкетного опитування засвідчили, що Університет робить достатньо для моніторингу пропозицій здобувачів ВО та періодичного перегляду ОП. Попередні зміни відповідної відомі 75 % учасників даного анкетного опитування й вони дізналися про них самостійно.

За результатами обговорення анкетування встановлено, що більшість респондентів знає, яким чином здійснюється перегляд змісту ОП; здобувачі ВО залучаються до цього перегляду.

На засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва ухвалено: слід зосередитися на визначенні причин необізнаності деяких здобувачів ВО з питання внесення відповідних змін до ОП з метою їх удосконалення та на підвищенні рівня інформатизації даного напряму діяльності в Університеті шляхом проведення роз’яснювальних бесід в групах (гарант, зав. кафедри).

 

58 разів прочитано