Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти

У опитуванні за формою SQ_12 щодо відповідності політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій в Університеті взяли здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня освітньої програми «Ресторанні технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології». Анкетування проводилося з 07 по 11 листопада 2022 р. в онлайн формі з використанням сервісу MicrosoftForms.

Відповіді учасників анкетного опитування у форматі середніх арифметичних значень оцінок за 4-бальною шкалою щодо розповсюдженості конфліктних ситуацій в Університеті, де оцінка «0» відповідає відсутності визначеної відповіді, оцінка «1» відповідає повній відсутності конфліктних ситуацій, а оцінка «4» свідчить про розповсюдженість конфліктних ситуацій, наступні: студент-студент (3,0), студент-викладач (3,0), батьки-адміністрація/викла­дач (1,0).

На відповідь «Чи добре Ви знайомі з процедурою розв’язання конфліктних ситуацій у ДонНУЕТ?» 87,5 % респондентів  надали відповідь «скоріше так», проте 12,5 % респондентів відповіли «скоріше ні». 62,5 % учасників анкетного опитування знайомі з офіційними документами Університету, які містять порядок розв’язання конфліктних ситуацій, 37,5 % у своїх відповідях послалися  на Кодекс етики та гідності Університету.

Серед заходів,що вживаються в Університеті для запобігання виникнення конфліктних ситуацій, 50 % респондентів указали варіант ознайомлення учасників освітнього процесу із офіційними документами щодо запобігання та врегулювання конфліктних ситуацій в ДонНУЕТ, 37,5 % людей указали тематичні заходи, присвячені запобіганню окремих видів конфліктів і ще 12,5 % респондентів не змогли навести жодного виду заходів із запропонованих у варіантах відповідей.

На питання «Ким зазвичай (найчастіше) розв’язується конфліктна ситуація між учасниками освітнього процесу в Університеті» було отримано різноманітний розподіл відповідейв залежності від учасників конфліктних ситуацій. Це і студенти (53-80 %), і директор ННІ (7-80 %), і проректор (20-33 %), і викладачі (13 %), і МОНУ (7 %), і батьки (20 %). Деяким респондентам було важко відповісти.Серед видів конфліктних ситуацій, з якими учасники анкетного опитування стикалися на рівні «студент-студент», були згадані «Різниця у ціннісних орієнтаціях» (37,5 % респондентів) та «Нетолерантна поведінка у спілкуванні» (також 37,5 % респондентів). Інші 25 % опитаних вказали, що не стикалися із жодною подібною конфліктною ситуацією.Конкретних пропозицій щодо покращення процедури врегулювання конфліктних ситуацій «студент-студент» у ДонНУЕТ учасниками анкетного опитування надано не було.

Серед причин конфліктів на рівні «студент-викладач» учасниками анкетного опитування було вказано варіанти «Методика викладання» (12,5 % респондентів), «Упереджене ставлення до студента» (25 %), «Проведення опитування чи контрольних заходів з неопрацьованих тем» (12,5 %) та «Завищені вимоги до студента(ів)» (25 %). 75 % не стикалися з жодною із представлених у варіантах відповідей причин конфліктних ситуацій на рівні «студент -викладач». Щодо питання, наскільки ефективним є порядок реагування адміністрації на доведені випадки боулінгу, сексуальних домагань, дискримінації та корупції в Університеті, 100 % респондентів обрали варіант відповіді, що їм такі випадки не відомі.

Таким чином, результати даного анкетного опитування свідчать, що політика та процедури врегулювання конфліктних ситуацій в ДонНУЕТ є ефективною, конфліктні ситуації вирішуються безпосередньо учасниками конфліктних ситуацій. За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва пропонується доводити інформацію про механізми врегулювання можливих конфліктів до здобувачів освіти не тільки через нормативні документи на інформаційних ресурсах Університету та посилання на них під час загальних організаційних зборів, а й у всі інші можливі способи, щоби досягти високого рівня обізнаності цільової аудиторії з відповідних питань (викладачі, гарант, зав. кафедри).

53 разів прочитано